Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Kontrole podatkowe - osoby fizyczne Drukuj Stworz PDF

  
                                         Mieszkańcy Gminy Stegna

Wójt  Gminy Stegna informuje, że począwszy od miesiąca maja 2013 r. na terenie Gminy zostaną przeprowadzone kontrole podatkowe u podatników -osoby fizyczne.

Celem kontroli podatkowej będzie sprawdzenie czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego m.in. z:
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm,),.

Zakresem kontroli podatkowej zostanie objęta podstawa opodatkowania stanowiąca dla:
1) gruntów – powierzchnię,
2) budynków lub ich części – powierzchnię użytkową.

 

W związku z powyższym  Wójt Gminy Stegna przypomina o możliwości złożenia w Urzędzie Gminy Stegna  pokój 10 I piętro, korekty:
- informacji  w sprawie: podatku od nieruchomości, podatku  rolnego, podatku    leśnego-druk IN-1,IR-1,IL-1


Wójt Gminy  informuje także, biorąc pod uwagę art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, iż w przypadku stwierdzenia zaniżonej powierzchni, stanowiącej podstawę opodatkowania, organ podatkowy może naliczyć w decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe należny podatek za okres 5 lat wstecz.

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 186 )  w dziale II (Część szczególna), Rozdział 6 (Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji) przewiduje sankcje za uchylanie się od opodatkowania, podawanie nieprawdy, zatajanie prawdy oraz niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie danych.
Według art. 54 § 1 "Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie".Liczba wyświetleń: 1120