Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Szkarpawy Drukuj Stworz PDF

Zgodnie z definicjÄ… zawartÄ… w Art. 23. Ustawy o ochronie przyrody: obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze wzglÄ™du na wyróżniajÄ…cy siÄ™ krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartoÅ›ciowe ze wzglÄ™du na możliwość zaspokajania potrzeb zwiÄ…zanych z turystykÄ… i wypoczynkiem lub peÅ‚nionÄ… funkcjÄ… korytarzy ekologicznych.

 

   OCHK Rzeki Szkarpawy utworzono na mocy RozporzÄ…dzenia Wojewody ElblÄ…skiego w 1983 r. (Dziennik UrzÄ™dowy Woj. ElblÄ…skiego z 1985 r. Nr 10, poz. 60, zmieniony przez Dz. Urz. Woj. ElblÄ…skiego z 1997 Nr 7, poz. 43; RozporzÄ…dzenie Nr 21 Wojewody WarmiÅ„sko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r.; RozporzÄ…dzenie Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2005 r.). Zajmuje on teren o powierzchni 4 296,00 ha w granicach gmin Stegna, Sztutowo i Nowy Dwór GdaÅ„ski. Obszar chroni krajobraz rzeki Szkarpawy (jedno z ramion deltowych WisÅ‚y) wraz z ukÅ‚adem waÅ‚ów przeciwpowodziowych i polderów żuÅ‚awskich.

 

   Na terenie OCHK Rzeki Szkarpawy obowiÄ…zujÄ… zasady zawarte w RozporzÄ…dzeniu Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim.

 

   Rzeka Szkarpawa jest prawobrzeżnym ujÅ›ciowym ramieniem WisÅ‚y, z którÄ… ma kontakt poprzez Å›luzÄ™ w GdaÅ„skiej GÅ‚owie, wybudowanÄ… w 1985 r. w celu minimalizacji zagrożeÅ„ powodziami na tym terenie. Jest to ciek o dÅ‚ugoÅ›ci 25,4 km, zaliczany do II klasy drogi wodnej. Jako jeden z elementów pÄ™tli żuÅ‚awskiej i miÄ™dzynarodowej drogi wodnej E-70 (Antwerpia-KÅ‚ajpeda) stanowi drogÄ™ kontaktu portów poÅ‚ożonych nad Zalewem WiÅ›lanym i poprzez rzekÄ™ ElblÄ…g z KanaÅ‚em ElblÄ…skim i rejonem Pojezierza IÅ‚awskiego z wodami Morza BaÅ‚tyckiego. Rzeka na caÅ‚ej swej dÅ‚ugoÅ›ci jest obwaÅ‚owana. W rejonie Rybiny, rzeka rozdziela siÄ™ i lewe ramiÄ™ nosi miano: WisÅ‚y Królewieckiej. Dalej, w kierunku OsÅ‚onki Szkarpawa meandruje.

 

   Szkarpawa należy do rzek odznaczajÄ…cych siÄ™ stosunkowo maÅ‚o przeksztaÅ‚conÄ… szatÄ… roÅ›linnÄ…. Do XIX wieku należaÅ‚a do jednego z ważniejszych szlaków wÄ™drownych, ale z uwagi na malejÄ…ce znaczenie rzek jako dróg transportu, byÅ‚a coraz mniej wykorzystywana. PozwoliÅ‚o to na rozwój bujnej roÅ›linnoÅ›ci wodnej, zajmujÄ…cej niekiedy caÅ‚Ä… szerokość koryta oraz roÅ›linnoÅ›ci szuwarowej na obrzeżach. Mimo obwaÅ‚owania i uregulowania jej biegu, w wielu miejscach zachowaÅ‚a siÄ™ roÅ›linność naturalna i póÅ‚naturalna (Afranowicz 2010).

 

   W OsÅ‚once Szkarpawa uchodzi do Zalewu WiÅ›lanego. Znajduje siÄ™ tu stacja pomp. Wybudowana zostaÅ‚a na terenie, który jeszcze w latach 30-tych XX wieku stanowiÅ‚ część Zalewu WiÅ›lanego (wody Zalewu siÄ™gaÅ‚y wówczas do oddalonej 4 km na zachód wsi Stobiec i 3 km na poÅ‚udnie do MarzÄ™cina). Terenu OCHK Rzeki Szkarpawy obejmuje zatem swym zasiÄ™giem najmÅ‚odszy skrawek lÄ…du.

 

   Na poÅ‚udniowych-wschodzie OCHK Rzeki Szkarpawy przylega do OCHK Rzeki Nogat. W rejonie otuliny Parku znajduje siÄ™ cześć OCHK Rzeki Szkarpawy obejmujÄ…ca póÅ‚nocny rejon obszaru do poÅ‚udniowych waÅ‚ów rzeki (poÅ‚udniowa granica otuliny PKMW).

 

źródÅ‚o: http://parkmierzeja.pl/formy-ochrony-3/obszar-chronionego-krajobrazu-rzeki-szkarpawy/

Liczba wyświetleń: 1016