Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zwrot podatku akcyzowego - II półrocze 2015 roku Drukuj Stworz PDF

 

ZWROT  PODATKU  AKCYZOWEGO  ZAWARTEGO  W  CENIE  OLEJU NAPĘDOWEGO  WYKORZYSTYWANEGO  DO  PRODUKCJI  ROLNEJ

 


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

 • W  II póÅ‚roczu roku 2015  w terminie od 1 sierpnia  do 31sierpnia 2015 r. należy zÅ‚ożyć odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
 • Przy wnioskach skÅ‚adanych za poÅ›rednictwem poczty (czy innego dorÄ™czyciela) decyduje data stempla pocztowego.

 

 stawka zwrotu podatku akcyzowego od 1 litra oleju w 2015 r. wynosi 0,95 zÅ‚


WNIOSEK POWINIEN ZAWIERAĆ:

 • imiÄ™ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwÄ™, siedzibÄ™ i adres producenta rolnego;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeżeli zostaÅ‚ nadany;
 • numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludnoÅ›ci (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego tożsamość producenta rolnego oraz nazwÄ™ organu, który wydaÅ‚ dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobÄ… fizycznÄ…;
 • oÅ›wiadczenie o powierzchni użytków rolnych, o których mowa w art. 4 ust. 2, poÅ‚ożonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest skÅ‚adany wniosek o zwrot podatku;
 • pisemnÄ… zgodÄ™ pozostaÅ‚ych wspóÅ‚posiadaczy, o której mowa w art. 3 ust. 4, jeżeli producent rolny jest wspóÅ‚posiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;
 • numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastÄ…pi w formie przelewu.

 

DO WNIOSKU O ZWROT PODATKU DOŁĄCZA SIĘ:

 

 • faktury VAT stanowiÄ…ce dowód zakupu oleju napÄ™dowego w okresie od 1 lutego 2015 roku do 31 lipca 2015 roku w ramach limitu zwrotu podatku okreÅ›lonego na 2015 rok.

 

 • albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta pracownika urzÄ™du gminy za zgodność z oryginaÅ‚em ich kopie, stanowiÄ…ce dowód zakupu oleju napÄ™dowego.

 

 • lub zamiast oryginaÅ‚u dokumentu strona może zÅ‚ożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginaÅ‚em zostaÅ‚a poÅ›wiadczona przez notariusza albo przez wystÄ™pujÄ…cego w sprawie peÅ‚nomocnika strony bÄ™dÄ…cego adwokatem, radcÄ… prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcÄ… podatkowym ( art. 76a § 2 k.p.a.) 

 

 • odpis z Krajowego Rejestru SÄ…dowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

 


https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Zwrot-podatku-akcyzowego/Procedura-i-warunki-ubiegania-sie-o-zwrot-podatku-akcyzowego-w-2015-r

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik wniosek.doc 2015-07-31 12:30:59 Charkiewicz Ewelina
załącznik wniosek.pdf 2015-07-31 12:30:49 Charkiewicz Ewelina
Liczba wyświetleń: 1001