Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Drukuj Stworz PDF

Pracodawcy, którzy zawarli umowÄ™ o pracÄ™ z mÅ‚odocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakoÅ„czeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania okreÅ›lonej pracy i zdaniu przez mÅ‚odocianego egzaminu, mogÄ… otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów ksztaÅ‚cenia mÅ‚odocianych pracowników.

ŹródÅ‚o pochodzenia Å›rodków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów ksztaÅ‚cenia mÅ‚odocianych pracowników jest finansowane ze Å›rodków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

 • art. 70b ustawy z dnia 7 wrzeÅ›nia 1991r. o systemie oÅ›wiaty ( Dz. U. z 2015r.,
  poz. 2156 z późn. zm.);
 • RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego mÅ‚odocianych i ich wynagradzania ( Dz. U. z 2014r. poz. 232);
 • RozporzÄ…dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz.1626);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r.  o postÄ™powaniu w sprawach dotyczÄ…cych pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.);
 • RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajÄ…cy siÄ™ o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm);
 • RozporzÄ…dzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
 • RozporzÄ…dzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Uwaga

Zgodnie z § 3a RozporzÄ…dzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego mÅ‚odocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014r. poz. 232)
o zawarciu umowy z mÅ‚odocianym pracownikiem zamieszkaÅ‚ym na terenie Gminy Stegna, pracodawca zawiadamia Wójta Gminy Stegna, a w przypadku pracodawcy bÄ™dÄ…cego rzemieÅ›lnikiem – również izbÄ™ rzemieÅ›lniczÄ… wÅ‚aÅ›ciwÄ… ze wzglÄ™du na siedzibÄ™ rzemieÅ›lnika, co umożliwi zaplanowanie Å›rodków na dofinansowanie ksztaÅ‚cenia.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów ksztaÅ‚cenia jednego mÅ‚odocianego pracownika wynosi:

 • w przypadku nauki zawodu – do 8081 zÅ‚ przy okresie ksztaÅ‚cenia wynoszÄ…cym 36 miesiÄ™cy; jeżeli okres ksztaÅ‚cenia jest krótszy niż 36 miesiÄ™cy, kwotÄ™ dofinansowania wypÅ‚aca siÄ™ w wysokoÅ›ci proporcjonalnej do okresu ksztaÅ‚cenia;
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania okreÅ›lonej pracy – do 254 zÅ‚ za każdy peÅ‚ny miesiÄ…c ksztaÅ‚cenia.

Jeżeli umowa o pracÄ™ w celu przygotowania zawodowego zostaÅ‚a rozwiÄ…zana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a mÅ‚odociany pracownik podjÄ…Å‚ naukÄ™ zawodu na podstawie umowy o pracÄ™ w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysÅ‚ugujÄ…cÄ… kwotÄ™ dofinansowania dzieli siÄ™ miÄ™dzy wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesiÄ™cy prowadzonej przez nich nauki zawodu.

Termin skÅ‚adania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów ksztaÅ‚cenia mÅ‚odocianego pracownika skÅ‚ada siÄ™
w terminie  3 miesiÄ™cy  od dnia zdania przez mÅ‚odocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania okreÅ›lonej pracy.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów ksztaÅ‚cenia mÅ‚odocianego pracownika,

2. ZaÅ‚Ä…czniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginaÅ‚em:

 • kopie dokumentów potwierdzajÄ…cych posiadane kwalifikacje  do prowadzenia ksztaÅ‚cenia zawodowego mÅ‚odocianych pracowników przez pracodawcÄ™ lub osobÄ™ prowadzÄ…cÄ… zakÅ‚ad w imieniu pracodawcy albo osobÄ™ zatrudnionÄ…  u pracodawcy (dokument potwierdzajÄ…cy posiadanie tytuÅ‚u mistrza w zawodzie, którego pracodawca naucza lub inne dokumenty, o których mowa w przepisach
  w sprawie przygotowania zawodowego mÅ‚odocianych i ich wynagradzania; a także dokument potwierdzajÄ…cy posiadanie kwalifikacji pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu)
  ;
 • kopia dokumentu potwierdzajÄ…cego zatrudnienie osoby prowadzÄ…cej  szkolenie
  w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
 • kopia umowy o pracÄ™ z mÅ‚odocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopia dyplomu lub Å›wiadectwa, albo zaÅ›wiadczenie (oryginaÅ‚) potwierdzajÄ…ce, że mÅ‚odociany ukoÅ„czyÅ‚ naukÄ™ zawodu lub przyuczenie do wykonywania okreÅ›lonej pracy i zdaÅ‚ egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego mÅ‚odocianych i ich wynagradzania,
 • kopia Å›wiadectwa pracy mÅ‚odocianego pracownika,
 • kopie dokumentów potwierdzajÄ…cych krótszy okres szkolenia,
 • aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależnoÅ›ci od formy prowadzonej dziaÅ‚alnoÅ›ci prowadzonej przez pracodawcÄ™,
 • kopie dokumentów potwierdzajÄ…cych status prawny prowadzonej dziaÅ‚alnoÅ›ci
  w przypadku spóÅ‚ek,
 • wypeÅ‚niony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu siÄ™ o pomoc de minimis,
 • kopie wszystkich zaÅ›wiadczeÅ„ o pomocy de minimis, jakie otrzymaÅ‚ w roku, w którym ubiega  siÄ™ o pomoc, oraz w ciÄ…gu dwóch poprzedzajÄ…cych go lat, albo oÅ›wiadczenia o wielkoÅ›ci pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oÅ›wiadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów ksztaÅ‚cenia mÅ‚odocianych pracowników, z którymi zawarli umowÄ™ o pracÄ™ w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Dofinansowanie wypÅ‚acane jest na nr  konta wskazany we wniosku, po otrzymaniu Å›rodków Funduszu Pracy.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy

UrzÄ…d Gminy Stegna

Ul. Gdańska 34

82-103 Stegna

Pok. nr 4

Tel.: 55 247 81 71; 247 81 72 wew. 34

 

Załączniki do pobrania:

1.      Wniosek o dofinansowanie kosztów ksztaÅ‚cenia mÅ‚odocianego pracownika

2.      OÅ›wiadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

3.      OÅ›wiadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis

4.      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu siÄ™ o pomoc de minimis  - zaÅ‚. nr 1 do rozporzÄ…dzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. ( poz. 1543 ).

5.    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu siÄ™ o pomoc de minimis  - zaÅ‚. nr 2 do rozporzÄ…dzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. ( poz. 1543 ).

5.      Zawiadomienie o zawarciu umowy

6.      Inne – podstawa prawna dofinansowania kosztów ksztaÅ‚cenia mÅ‚odocianych pracowników

Liczba wyświetleń: 1612