Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Rekrutacja do projektu ”Szkoła Talentów” Drukuj Stworz PDF

 

ZarzÄ…dzeniem Nr 36/2017 Wójta Gminy Stegna z dnia 1 marca 2017 r.,  zostaÅ‚ zatwierdzony Regulamin udziaÅ‚u w projekcie “SzkoÅ‚a Talentów, wspóÅ‚finansowanego z Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, DziaÅ‚anie 03.02. – Edukacja ogólna, PoddziaÅ‚anie 03.02.01 – Jakość edukacji ogólnej.

Program wsparcia realizowany bÄ™dzie we wszystkich placówkach oÅ›wiatowych Gminy Stegna. W zwiÄ…zku z powyższym rozpoczynamy nabór do udziaÅ‚u w projekcie. Regulamin i dokumentacja rekrutacyjna dostÄ™pna jest na stronie internetowej Gminy Stegna, a także na tablicy ogÅ‚oszeÅ„ w szkoÅ‚ach.

ZaÅ‚ożeniem projektu jest poprawa jakoÅ›ci edukacji ogólnej i przedszkolnej oraz efektywnoÅ›ci ksztaÅ‚cenia ogólnego. Ograniczenie przedwczesnego koÅ„czenia nauki szkolnej, zapewnienie równego dostÄ™pu do dobrej jakoÅ›ci edukacji elementarnej, ksztaÅ‚cenia podstawowego i Å›redniego. Zminimalizowanie dysproporcji edukacyjnych, rozwijanie uzdolnieÅ„, podniesienie umiejÄ™tnoÅ›ci zwiÄ…zanych z kompetencjami kluczowymi, podniesienie jakoÅ›ci ksztaÅ‚cenia, integracja spoÅ‚ecznoÅ›ci uczniowskiej, promowanie pozytywnych i aktywnych form spÄ™dzania wolnego czasu.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik zarzadzenie 2017-03-02 13:48:08 Jarosz MichaÅ‚
załącznik REGULAMIN ST_zatwierdzony 2017-03-02 13:47:49 Jarosz MichaÅ‚
załącznik oÅ›wiadczenie uczestnika projektu 2017-03-02 13:47:35 Jarosz MichaÅ‚
załącznik Karta zgÅ‚oszenia do projektu 3.2.1 2017-03-02 13:47:23 Jarosz MichaÅ‚
załącznik DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 2017-03-02 13:47:09 Jarosz MichaÅ‚
Liczba wyświetleń: 649