Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Nabór pracownika na stanowisko audytor wewnętrzny - wyniki Drukuj Stworz PDF

OGŁOSZENIE  z dnia 27.03.2017r. 

Wójt Gminy Stegna

poszukuje kandydata na stanowisko

Audytora wewnętrznego w Urzędzie  Gminy w Stegnie

 

Kandydat na stanowisko Audytora powinien spełniać warunki określone w art. 286-287 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2016r., poz.1870 ze zm.) .

Możliwe jest zatrudnienie na ¼ etatu.

Do zadań audytora należeć będzie:

a)       identyfikacja i analiza obszarów ryzyka związanego z działalnością jednostki,

b)      przygotowanie  planu audytu na  kolejny  rok.

c)       przeprowadzenie co najmniej trzech zadań zapewniających w każdym roku,

d)      sporządzenie pisemnych sprawozdań z realizacji zadań zapewniających,

e)       usługi doradcze mające na celu usprawnienie procesu zarządzania oraz funkcjonowania kontroli zarządczej,

f)       sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu za  miniony rok

 

Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny z wnioskiem o zatrudnienie
  2. Warunkiem złożenia oferty jest przeprowadzenie co najmniej 3 audytów wewnętrznych w jst. lub w innych jednostkach budżetowych potwierdzonych listami referencyjnymi
  3. Kwestionariusz osobowy- według wzoru dostępnego  w siedzibie Urzędu Gminy Stegna, u pracownika ds.  kadr lub na stronie (www.bipstegna.eline6.serwery.pl) 
  4. CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej
  5. Oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  6. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (kopie świadectw: dyplom lub zaświadczenie o uprawnieniach audytorskich)
  7. Oświadczenie o stanie zdrowia
  8. Inne dodatkowe kopie  dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Stegna ul. Gdańska 34 (sekretariat) 82-103 Stegna lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko  pracownika ds. audytu w terminie do dnia 07.04.2017r. do godziny 900 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informację o zakwalifikowaniu się do następnego etapu można uzyskać pod tel. 055 247 81-71 wew. 14   Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na dzień  11.04.2017– godz. 1000

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bipstegna.eline6.serwery.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Stegnie przy  ul. Gdańskiej 34, 82-103 Stegna.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z  2016r. poz.902 ) 

Dodatkowe informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej  niż  6%;

               Z-ca Wójta Gminy Stegna

 

                   /-/Tomasz Gajewski

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Wyniki 2017-04-14 07:37:47 Jarosz Michał
załącznik Kwestionariusz 2017-03-27 08:34:54 Jarosz Michał
Liczba wyświetleń: 949