Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Wyróżnienie dla OSP Stegna Drukuj Stworz PDF

W piÄ…tek, 1 wrzeÅ›nia 2017 roku, w Komendzie Wojewódzkiej PSP w GdaÅ„sku premier Beata SzydÅ‚o wspólnie z ministrem Mariuszem BÅ‚aszczakiem wyróżnili funkcjonariuszy PaÅ„stwowej Straży Pożarnej, strażaków-ochotników oraz policjantów, którzy podczas nawaÅ‚nic nieÅ›li pomoc mieszkaÅ„com. – Po raz kolejny Polacy siÄ™ na Was nie zawiedli, po raz kolejny byliÅ›cie pierwsi tam, gdzie pomoc byÅ‚a potrzebna – powiedziaÅ‚a premier Beata SzydÅ‚o do strażaków i policjantów.– UdowodniliÅ›cie, że jesteÅ›cie wierni przysiÄ™dze, którÄ… skÅ‚adaliÅ›cie, przystÄ™pujÄ…c do sÅ‚użby. JesteÅ›cie gotowi poÅ›wiÄ™cić wÅ‚asne zdrowie i życie, żeby ratować życie innych – powiedziaÅ‚ minister Mariusz BÅ‚aszczak do pomorskich strażaków, którzy brali udziaÅ‚ w dziaÅ‚aniach ratowniczych po sierpniowych nawaÅ‚nicach.


Minister podkreÅ›liÅ‚, że wÅ‚aÅ›nie w takich tragicznych sytuacjach, jak ostatnie nawaÅ‚nice widzimy, że w codziennej sÅ‚użbie strażacy kierujÄ… siÄ™ etosem: „Bogu na chwaÅ‚Ä™, ludziom na ratunek”. PrzypomniaÅ‚ w jak trudnych warunkach prowadzone byÅ‚y dziaÅ‚ania ratownicze po nawaÅ‚nicach. – Dzisiaj mamy okazjÄ™ podziÄ™kować tym, którzy już w pierwszych godzinach po nawaÅ‚nicy, czÄ™sto z narażeniem wÅ‚asnego życia, spieszyli z pomocÄ… osobom poszkodowanym przez żywioÅ‚. Tylko dziÄ™ki determinacji oraz poÅ›wiÄ™ceniu udaÅ‚o siÄ™ Wam pieszo, ze sprzÄ™tem ratowniczym na wÅ‚asnych barkach, dotrzeć do obozu harcerskiego w Suszku – powiedziaÅ‚ do strażaków szef MSWiA Mariusz BÅ‚aszczak.Minister zaznaczyÅ‚, że wszÄ™dzie tam, gdzie ludzie stracili swoje domy, strażacy PSP i OSP oraz policjanci i inne sÅ‚użby pomagaÅ‚y mieszkaÅ„com. Podczas tysiÄ™cy interwencji strażacy m.in. zabezpieczali domy, z których silny wiatr zerwaÅ‚ dachy oraz usuwali powalone drzewa. Premier Beata SzydÅ‚o i szef MSWiA Mariusz BÅ‚aszczak nagrodzili 35 funkcjonariuszy PaÅ„stwowej Straży Pożarnej oraz 3 policjantów. Wyróżnienia dla ponad 20 strażaków PSP i OSP wrÄ™czyÅ‚ również gen. brygadier Leszek Suski, komendant gÅ‚ówny PaÅ„stwowej Straży Pożarnej.Szef resortu spraw wewnÄ™trznych i administracji podkreÅ›liÅ‚ rolÄ™ strażaków-ochotników w dziaÅ‚aniach ratowniczych, a potem w akcji usuwania skutków nawaÅ‚nic. Druhowie OSP od poczÄ…tku pracowali ramiÄ™ w ramiÄ™ z funkcjonariuszami PSP. Minister Mariusz BÅ‚aszczak wrÄ™czyÅ‚ 15 promes dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa pomorskiego tj.: OSP PawÅ‚owo, OSP Rytel, OSP Czersk, OSP Stogi, OSP Linia, OSP Nakla, OSP Biskupnica, OSP Gniew, OSP WÅ‚ynkowo, OSP PrÄ™gowo, OSP SulÄ™czyno, OSP Lipusz, OSP Stegna, OSP Zblewo oraz OSP Starogard GdaÅ„ski. W ramach Å›rodków finansowych z promes strażacy-ochotnicy odtworzÄ… sprzÄ™t, który zostaÅ‚ wykorzystany do dziaÅ‚aÅ„ ratowniczych po nawaÅ‚nicach.

ŹródÅ‚o: http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Premier-Beata-Szydlo-oraz-Minister-Mariusz-Blaszczak-dziekuja-pomorskim-strazakom/idn:36418

Czytaj też: http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16489,Minister-Mariusz-Blaszczak-do-pomorskich-strazakow-Jestescie-gotowi-poswiecic-wl.html
Czytaj też: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-beata-szydlo-do-funkcjonariuszy-polacy-sie-na-was-nie-zawiedli.html.

 

Pragniemy nadmienić, że w dziaÅ‚aniach ratowniczych w usuwaniu skutków nawaÅ‚nic oprócz druhów z OSP Stegna brali udziaÅ‚ druhowie z jednostki OSP Jantar.

Składamy wszystkim druhom podziękowania za ofiarność i zaangażowanie podczas prowadzonych działań ratowniczych.

Liczba wyświetleń: 396