Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Druki do pobrania Drukuj Stworz PDF

Sprawy podatkowe i opłaty

  1. Uchwała nr XXXVI/301/2017 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

  2. Załącznik Nr 1-Informacja IN1_IR1_IL1

  3. Załącznik Nr 2- ZN-1A - dane o nieruchomościach

  4. Załącznik Nr 3- ZN-1B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

  5. Załacznik Nr 4 - ZR-1A dane o nieruchomościach rolnych

  6. ZaÅ‚acznik Nr 5-ZR-1b  dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych_w pod.rolnym

  7. Załącznik Nr 6- ZL-1A dane o nieruchomosciach leśnych

  8. Załącznik Nr 7-ZL-1B dane o zwolnieniach podatkowychw pod.leśnym

  9. ZaÅ‚acznik Nr 8 -Formularz B- Dane osobowe wspóÅ‚wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci

  10. ZaÅ‚Ä…cznik Nr 9 -DN-1  deklaracji na podatek od nieruchomoÅ›ci 2018

  11. Załącznik Nr 10-DL-1 deklaracji na podatek lesny

  12. Załącznik Nr 11 -DR-1 deklaracji na podatek rolny

  13. UchwaÅ‚a Nr XXXVI/302/2017 w sprawie stawek podatku od Å›rodków transportowych

  14. UchwaÅ‚a Nr XXV/191/2016 w sprawie okreÅ›lenia dziennych stawek opÅ‚aty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów i okreÅ›lenia wysokoÅ›ci wynagrodzenia za inkaso.

  15. UchwaÅ‚a Nr XXXI/245/2017 w sprawie okreÅ›lenia dziennych stawek opÅ‚aty miejscowej, terminów pÅ‚atnoÅ›ci, sposobu jej poboru, okreÅ›lenia inkasentów oraz okreÅ›lenia wysokoÅ›ci wynagrodzenia za inkaso.

   Sprawy kadrowe i organizacyjne

   1.KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - wymagany do udziału w w/w konkursach
   2.Oświadczenie pracownika o niekaralności - wymagane do udziału w w/w konkursie
   3.List Motywacyjny - wzór
   4.CURRICULUM VITAE - wzór

   Obsługa obywatela

   1.Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych
   2.Oświadczenie dla bezrobotnych
   3.Deklaracja o wysokoÅ›ci dochodów
   4.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

   Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

   1.Wniosek o wydanie dowodu osobistego   -   opisy wydawania
   2.Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
   3. Zgłoszenie pobytu stałego
   4.Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

    
   5.Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

   10.Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców - część A
   Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców - część A - opisówka


   Ewidencja działalności gospodarczej i handlu


   1.Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
   2.Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
   3.Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkÄ…
   4.Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów Å›wiadczÄ…cych usÅ‚ugi hotelarskie, obiektu nie bÄ™dÄ…cego obiektem hotelarskim
   5.Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej
   6.Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu

   7.Druk minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których sÄ… Å›wiadczone usÅ‚ugi hotelarskie

   8. Wniosek o wpis do CEIDG 1 oraz instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG 1

    

   Budownictwo, gospodarka przestrzenia

   1.Podanie o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Stegna
   2.Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (Decyzja o warunkach zabudowy)

   3. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   4.Wniosek o rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty

   5. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   Budowa dróg i mostów

   - wnioski realizowane indywidualnie w urzędzie

    

   Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowska, gospodarka odpadami

   1.Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciÄ™cie drzew i krzewów

   2.Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

   3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   http://www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Zwrot-podatku-akcyzowego

   4. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

    

   Gospodarka ziemiÄ… - geodezja

   1.Wniosek o nadanie numeru porzÄ…dkowego nieruchomoÅ›ci (budynku) PDF    WORD
   2.Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym

    

   Unia Europejska
   Najważniejsze linki:

   1.Informacje o Funduszach Strukturalnych w Polsce:
   www.funduszestrukturalne.gov.pl
   Informacje dla przedsiÄ™biorców (prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność gospodarczÄ… przez okres dÅ‚uższy niż 3 lata) - Sektorowy Program Operacyjny Wzrost KonkurencyjnoÅ›ci PrzedsiÄ™biorstw (SPO - WKP):

   Agencja Rozwoju Pomorza S.A. będąca Regionalną Instytucją Finansującą
   ul. Piwna 36/39
   80-831 Gdańsk
   tel. (058) 3233100, (058) 3233101
   fax. (058) 3011341
   adres internetowy:www.arpg.gda.pl/arp_nowe/strona.php?id=32

   2.Informacje dla przedsiÄ™biorców (prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność gospodarczÄ… przez okres krótszy niż 3 lata) - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), DziaÅ‚anie 3.4

   ZespóÅ‚ Informacji i Promocji ZPORR
   Departament Programów Regionalnych
   UrzÄ…d MarszaÅ‚kowski Województwa Pomorskiego
   tel. (058) 320 70 46
   fax. (058) 320 70 42
   adres internetowy:www.dpr.woj-pomorskie.pl

   3.Informacje dla rolników:
   Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
   adres internetowy:www.minrol.gov.pl

   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
   adres internetowy:www.arimr.gov.pl

    

   Programy, które musisz posiadać by móc otworzyć powyższe dokumenty

   Excel Viewer 2003 PL

   Word Viewer 97/2000

   PowerPoint Viewer 2003 PL

   Adobe Reader 7.0.5 XP

   Liczba wyświetleń: 20398