Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Powstanie obowiązku podatkowego Drukuj Stworz PDF

Podatek od nieruchomości

 

       1. Podstawa prawna

                 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
                    (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 913 ze zm.)

       2. Podmiot opodatkowania

                     Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które są:      

 • właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, będących własnością Skarbu Państwa lub gminy, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości;
 • posiadaczami bez tytułu prawnego nieruchomości lub obiektów budowlanych (względnie ich części), należących do Skarbu Państwa lub gminy;
 • użytkownikami wieczystymi gruntów

       3. Przedmiot opodatkowania

 • Budynki lub ich części.
 • Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż leśna lub rolna.
 • Grunty nie objęte podatkiem rolnym i leśnym.
 • Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.

      4.  Termin powstania obowiązku podatkowego 

 • Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 • Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć bez wezwania Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych) w Urzędzie Gminy w terminie 14 dni od daty nabycia lub wejścia w posiadanie nieruchomości lub obiektu budowlanego. Podatnicy są również zobowiązani do informowania organu gminy o zmianie sposobu wykorzystania budynku (zbyciu, rozbiórce) albo gruntu lub ich części, mających wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od ich zaistnienia. Mają również obowiązek informowania organu gminy w terminie 14 dni o nabyciu nieruchomości lub oddaniu do użytku nowego budynku.
 • Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć Deklarację na podatek od nieruchomości  na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności. 

       5.  Termin płatności

 • Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 • Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do dnia 15 każdego miesiąca, bez wezwania organu podatkowego.

 

 " Zawieszenie działalności a podatek od nieruchomości"

 

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy zdnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 95 poz. 613 ze zm.), za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uważa się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b), chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.
Przedsiębiorca , osoba fizyczna w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie traci statusu przedsiębiorcy,  więc nieruchomość jest nadal w posiadaniu przedsiębiorcy co skutkuje opodatkowaniu nieruchomości stawkami  dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
 
Wyjątek stanowią budynki mieszkalne i grunty
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest natomiast przesłanką zastosowania niższych stawek podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych lub ich części, które przed zawieszeniem objęte były stawką właściwą dla obiektów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Zmiana zasad opodatkowania w wyniku zawieszenia działalności będzie miało miejsce również w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę: gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz lasów. Jeśli na tych gruntach w okresie zawieszenia działalności faktycznie nie jest prowadzona działalność gospodarcza to powyższe grunty należy objąć podatkiem rolnym lub leśnym na zasadach określonych w ustawach: z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) i z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.).

Liczba wyświetleń: 888