Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej „Jantarowa Przystań” oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu Drukuj Stworz PDF

              

Projekt zostaÅ‚ zrealizowany w dwóch etapach:


1.    Rozbudowa Å›wietlicy wiejskiej "Jantarowa PrzystaÅ„"
Rozbudowa polegaÅ‚a na dobudowie od strony póÅ‚nocnej, przed istniejÄ…cÄ… częściÄ… Å›wietlicy wiejskiej, pomieszczeÅ„ biblioteki, kotÅ‚owni, komunikacji oraz wÄ™zÅ‚ów sanitarnych, oraz przykrycie caÅ‚oÅ›ci obiektu dachem dwuspadowym. Projekt nie przewidywaÅ‚ zmiany funkcji w budynku, a jedynie rozszerzenie funkcji Å›wietlicy wiejskiej o nowÄ… funkcjÄ™, jakÄ… jest biblioteka. KotÅ‚ownia oraz  termomodernizacja zapewniÅ‚a obiektowi możliwość caÅ‚orocznego funkcjonowania. Terenu wokóÅ‚ obiektu zostaÅ‚ zagospodarowany poprzez: makroniwelacjÄ™ (nawiezienie i wyrównanie ziemi), budowÄ™ miejsc parkingowych, wyznaczenie ciÄ…gów pieszych z kostki granitowej, ogrodzenie terenu, montaż dwóch pomostów: dwupoziomowego z którego możliwe jest zejÅ›cie do wody  oraz pÅ‚ywajÄ…cego, montaż. elementów maÅ‚ej architektury (wyposażenie w wiatÄ™ biesiadnÄ…, Å‚awki parkowe oraz Å›mietniki)

2.    Zagospodarowanie terenu wokóÅ‚ Å›wietlicy wraz ze stawem w formy architektoniczne

Zagospodarowanie dziaÅ‚ki nr 516 (Jantar, Gmina Stegna), obejmowaÅ‚o:  rozbiórkÄ™ istniejÄ…cych, zdegradowanych elementów maÅ‚ej architektury, niwelacjÄ™ terenu, budowÄ™ chodników oraz parkingu, organizacjÄ™ placu zabaw o powierzchni 313 m², organizacjÄ™ terenów zielonych, dostarczenie i montaż elementów maÅ‚ej architektury (Å‚awki, kosze na Å›mieci, wiaty rodzinnej), budowÄ™ pomostu.  

Projekt został zrealizowany.

Wartość projektu Wnioskowana kwota dofinansowania (EFR)
888 045,89 zł
613 690,25 zł

 

Liczba wyświetleń: 3218