Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Europejski numer 112 Drukuj Stworz PDF

W Polsce połączenia alarmowe 112 są odbierane przez Straż Pożarną i Policję.
Zachowane pozostajÄ… numery:

997 - Policja
998 - Straż Pożarna
999 - Pogotowie Ratunkowe.

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.
Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

PoÅ‚Ä…czenia wykonywane na numer alarmowy „112”, obecnie odbierane sÄ… przez Powiatowe/Miejskie Stanowiska Kierowania Straży Pożarnej (dla telefonii stacjonarnej) oraz w Komendach Powiatowych Policji (dla telefonii mobilnej). Operatorzy 112 dysponujÄ… wÅ‚aÅ›ciwe sÅ‚użby ratownicze na podstawie przekazanych informacji lub jeÅ›li zachodzi taka konieczność mogÄ… przeÅ‚Ä…czyć rozmowÄ™ do dyspozytorów poszczególnych sÅ‚użb ratunkowych.
W miastach, gdzie już zostały wybudowane lokalne centra powiadamiania
ratunkowego poÅ‚Ä…czenia alarmowe z numerem „112” sÄ… kierowane tam. Obecnie toczÄ… siÄ™ prace nad modelem docelowym systemu dobierania poÅ‚Ä…czeÅ„ z numeru 112 i innych numerów alarmowych.

JAK DZWONIĆ NA „112"

Czyli co należy robić krok po kroku od momentu wybrania numeru 112:

 • miejsce rozmowy powinno znajdować siÄ™ w pobliżu miejsca zdarzenia i pozwalać na przeprowadzenie spokojnej rozmowy z operatorem (bez zakÅ‚óceÅ„),

 • jeÅ›li to możliwe, poÅ‚Ä…czenie z operatorem numeru 112 powinno być wykonane przez osobÄ™ znajdujÄ…cÄ… siÄ™ bezpoÅ›rednio w miejscu zagrożenia lub innÄ… osobÄ… bÄ™dÄ…cÄ… Å›wiadkiem danego zdarzenia,

 • należy czekać cierpliwie do momentu zgÅ‚oszenia siÄ™ operatora, nie odkÅ‚adać sÅ‚uchawki do czasu, gdy poÅ‚Ä…czenie nie zostanie podjÄ™te (poÅ‚Ä…czenie jest bezpÅ‚atne, wiÄ™c nie generuje kosztów dla zgÅ‚aszajÄ…cego zdarzenie),

 • przedstawić siÄ™ z imienia i nazwiska, krótko opisać zdarzenie lub sytuacjÄ™, której byÅ‚o siÄ™ Å›wiadkiem w celu wezwania przez operatora CPR wÅ‚aÅ›ciwej sÅ‚użby,

 • wskazać miejsce przebywania/adresu, w którym miaÅ‚o miejsce zdarzenie lub sytuacja; jeÅ›li to możliwe wskazać najszybszÄ… drogÄ™ dojazdu do miejsca zdarzenia,

 • udzielać dodatkowych informacji na zadawane przez operatora pytania,

 • wykonywać polecenia/instrukcje przekazywane przez operatora,

 • nie rozÅ‚Ä…czać siÄ™ do czasu wyraźnego polecenia operatora z uwagi na konieczność przekazania najważniejszych informacji o zdarzeniu,

 • jeÅ›li sytuacja nagle siÄ™ zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru 112,

 • należy starać siÄ™ o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgÅ‚oszenia na wypadek, gdyby operator próbowaÅ‚ skontaktować siÄ™ ponownie w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji.

CZEGO MOŻESZ SPODZIEWAĆ SIĘ DZWONIĄC NA 112?

ZgÅ‚oszenie zostanie skierowane do najbliższego centrum powiadamiania ratunkowego wÅ‚aÅ›ciwego ze wzglÄ™du na miejsce lokalizacji osoby zgÅ‚aszajÄ…cej zdarzenie lub – w przypadku problemów z Å‚Ä…cznoÅ›ciÄ… – może być przekierowane do nastÄ™pnego centrum powiadamiania ratunkowego, które przyjmie zgÅ‚oszenie i powiadomi wÅ‚aÅ›ciwe sÅ‚użby.

Co robi operator odbierający połączenie na numer alarmowy 112?

 • zapyta o rodzaj zdarzenia, miejsce zdarzenia,

 • wstÄ™pnie dokona oceny sytuacji i dokona weryfikacji, która sÅ‚użba powinna być skierowana do miejsca zdarzenia,

 • poinformuje o rodzaju zdarzenia wÅ‚aÅ›ciwe sÅ‚użby ratunkowe najbliższe miescu zdarzenia, dlatego tak istotne jest jak najbardziej precyzyjne wskazanie miejsca/ lokalizacji,

 • jeÅ›li zajdzie taka potrzeba, operator może poÅ‚Ä…czyć osobÄ™ zgÅ‚aszajÄ…cÄ… zdarzenie bezpoÅ›rednio z dyspozytorem danej sÅ‚użby np.: z dyspozytorem medycznym.

Należy pamiÄ™tać, że w przypadku zagrożenia kilka osób może dzwonić jednoczeÅ›nie na numer alarmowy 112, zgÅ‚aszajÄ…c to samo zdarzenie. Nie należy siÄ™ irytować, kiedy operator dokona przyjÄ™cia zgÅ‚oszenia i po dokonaniu weryfikacji oraz zadaniu jednego lub dwóch pytaÅ„, szybko zakoÅ„czy rozmowÄ™. DziaÅ‚anie to ma na celu unikniÄ™cie blokowania linii oraz powielania tych samych informacji o zdarzeniu, do którego zostaÅ‚y już zadysponowane wÅ‚aÅ›ciwe sÅ‚użby.

KIEDY DZWONIĆ „112"

Numer ten służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, np.:

 • pożary,

 • wypadki drogowe,

 • kradzieże,

 • wÅ‚amania,

 • w przypadku użycia przemocy,

 • nagÅ‚e omdlenia i utrata Å›wiadomoÅ›ci,

 • poważne uszkodzenie ciaÅ‚a i silne krwawienie,

 • przypadki porażenia prÄ…dem,

 • rozpoznania osoby poszukiwanej przez PolicjÄ™,

 • inna nagÅ‚a sytuacja zagrażajÄ…ca zdrowiu lub życiu.

KIEDY NIE DZWONIĆ „112"

Nie należy dzwonić na numer „112” kiedy zaistniaÅ‚a sytuacja nie jest niebezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia lub w innych sytuacjach, takich jak:

 • zgÅ‚oszenie fikcyjnego zdarzenia lub tylko dla zabawy,

 • w celu poinformowania, że nie potrzebujesz pomocy,

 • w celu sprawdzenia czy numer „112” naprawdÄ™ dziaÅ‚a,

 • w celu ustalenia danych kontaktowych firmy lub osoby (telefon, faks, cennik usÅ‚ug, dziaÅ‚alność itp.),

 • w celu poinformowania o ograniczeniach i utrudnieniach w ruchu drogowym lub o zÅ‚ym stanie technicznym dróg,

 • w celu uzyskania informacji o rozkÅ‚adzie jazdy komunikacji miejskiej, kolejowej lub lotniczej,

 • w celu uzyskania poÅ‚Ä…czenia miÄ™dzynarodowego,

 • w celu wezwania taksówki, zamówienia kwiatów, dania z restauracji, baru, pizzeri, itp.,

 • w celu wyrażenia opinii na dany temat, wydarzenia lub na temat osoby publicznej,

 • w celu uzyskania konsultacji i porady lekarskiej.

PamiÄ™taj! DzwoniÄ…c na numer alarmowy „112” bez potrzeby i uzasadnienia, blokujesz liniÄ™ telefonicznÄ… osobie, która wÅ‚aÅ›nie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy, a nie może poÅ‚Ä…czyć siÄ™ z operatorem w CPR. Zastanów siÄ™ – TY też możesz kiedyÅ› potrzebować pomocy!

Adresy stron propagujÄ…cych i dostarczajÄ…cych informacje na temat zasad korzystania i funkcjonowania numeru alarmowego 112.

www.ec.europa.eu/112 - strona Komisji Europejskiej prezentująca aktualne informacje dotyczące działania Europejskiego Numeru Alarmowego 112,

www.112.gov.pl - informacje o podejmowanych w Polsce działaniach dotyczących funkcjonowania numeru alarmowego 112 i pracach nad jego upowszechnianiem,

www.ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm - wersja dla dzieci (z możliwością wyboru języka polskiego).

ŹródÅ‚o:www.112.gov.pl

Liczba wyświetleń: 951