Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Projekty oświatowe współfinansowane ze środków UE Drukuj Stworz PDF

Od dnia 15 stycznia 2012 r. we wszystkich Szkołach Podstawowych w Gminie Stegna, w klasach I – III, realizowany jest projekt pn. „Mówię, czytam i rozumiem – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci na I etapie nauki we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Stegna”.

 

Projekt jest dofinansowany ze Å›rodków Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego Programu Operacyjnego KapitaÅ‚ Ludzki 2007 – 2013 w ramach Priorytetu IX „Rozwój wyksztaÅ‚cenia i kompetencji w regionach” DziaÅ‚ania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoÅ›ci usÅ‚ug edukacyjnych Å›wiadczonych w systemie oÅ›wiaty” PoddziaÅ‚ania 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostÄ™pie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakoÅ›ci usÅ‚ug edukacyjnych”. Wartość dofinansowania projektu wynosi 100% - 135 330,00 zÅ‚, w tym pÅ‚atność ze Å›rodków europejskich 85 % - 115 030,50 zÅ‚,  dotacja celowa z budżetu krajowego 15 % - 20 299,50 zÅ‚.

 

W projekcie bierze udziaÅ‚ 279 uczniów w takich zajÄ™ciach jak:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - 420 godz.,

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 120 godz.

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 420 godz.,

- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne - 150 godz.,

- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 210 godz.,

- terapia zajęciowa - 120 godz.,

- zajÄ™cia matematyczne i przyrodnicze rozwijajÄ…ce zainteresowania uczniów - 210 godz.,

- zajÄ™cia plastyczne rozwijajÄ…ce zainteresowania uczniów - 120 godz.,

- zajÄ™cia muzyczne rozwijajÄ…ce zainteresowania uczniów - 30 godz.,

- zajÄ™cia teatralne rozwijajÄ…ce zainteresowania uczniów - 30 godz.,

- zajÄ™cia muzyczno-taneczne rozwijajÄ…ce zainteresowania uczniów - 60 godz.

 

Liczba wyświetleń: 1257