Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Projekty oświatowe współfinansowane ze środków UE Drukuj Stworz PDF

Od dnia 15 stycznia 2012 r. we wszystkich Szkołach Podstawowych w Gminie Stegna, w klasach I – III, realizowany jest projekt pn. „Mówię, czytam i rozumiem – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci na I etapie nauki we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Stegna”.

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Wartość dofinansowania projektu wynosi 100% - 135 330,00 zł, w tym płatność ze środków europejskich 85 % - 115 030,50 zł,  dotacja celowa z budżetu krajowego 15 % - 20 299,50 zł.

 

W projekcie bierze udział 279 uczniów w takich zajęciach jak:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - 420 godz.,

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 120 godz.

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 420 godz.,

- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne - 150 godz.,

- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 210 godz.,

- terapia zajęciowa - 120 godz.,

- zajęcia matematyczne i przyrodnicze rozwijające zainteresowania uczniów - 210 godz.,

- zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania uczniów - 120 godz.,

- zajęcia muzyczne rozwijające zainteresowania uczniów - 30 godz.,

- zajęcia teatralne rozwijające zainteresowania uczniów - 30 godz.,

- zajęcia muzyczno-taneczne rozwijające zainteresowania uczniów - 60 godz.

 

Liczba wyświetleń: 1103