Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Powstanie obowiÄ…zku podatkowego Drukuj Stworz PDF

Podatek od nieruchomości

 

       1. Podstawa prawna

                 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opÅ‚atach lokalnych
                    (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 913 ze zm.)

       2. Podmiot opodatkowania

                     Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie majÄ…ce osobowoÅ›ci prawnej, które sÄ…:      

 • wÅ‚aÅ›cicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomoÅ›ci lub obiektów budowlanych;
 • posiadaczami nieruchomoÅ›ci lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, bÄ™dÄ…cych wÅ‚asnoÅ›ciÄ… Skarbu PaÅ„stwa lub gminy, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z wÅ‚aÅ›cicielem, AgencjÄ… WÅ‚asnoÅ›ci Rolnej Skarbu PaÅ„stwa lub z innego tytuÅ‚u prawnego, z wyjÄ…tkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiÄ…cych odrÄ™bnych nieruchomoÅ›ci;
 • posiadaczami bez tytuÅ‚u prawnego nieruchomoÅ›ci lub obiektów budowlanych (wzglÄ™dnie ich części), należących do Skarbu PaÅ„stwa lub gminy;
 • użytkownikami wieczystymi gruntów

       3. Przedmiot opodatkowania

 • Budynki lub ich części.
 • Budowle zwiÄ…zane z prowadzeniem dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, innej niż leÅ›na lub rolna.
 • Grunty nie objÄ™te podatkiem rolnym i leÅ›nym.
 • Grunty pod jeziorami, zajÄ™te na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.

      4.  Termin powstania obowiÄ…zku podatkowego 

 • Od pierwszego dnia miesiÄ…ca, nastÄ™pujÄ…cego po miesiÄ…cu, w którym zaistniaÅ‚y okolicznoÅ›ci uzasadniajÄ…ce powstanie tego obowiÄ…zku.
 • Osoby fizyczne zobowiÄ…zane sÄ… zÅ‚ożyć bez wezwania InformacjÄ™ o nieruchomoÅ›ciach i obiektach budowlanych) w UrzÄ™dzie Gminy w terminie 14 dni od daty nabycia lub wejÅ›cia w posiadanie nieruchomoÅ›ci lub obiektu budowlanego. Podatnicy sÄ… również zobowiÄ…zani do informowania organu gminy o zmianie sposobu wykorzystania budynku (zbyciu, rozbiórce) albo gruntu lub ich części, majÄ…cych wpÅ‚yw na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od ich zaistnienia. MajÄ… również obowiÄ…zek informowania organu gminy w terminie 14 dni o nabyciu nieruchomoÅ›ci lub oddaniu do użytku nowego budynku.
 • Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie majÄ…ce osobowoÅ›ci prawnej, majÄ… obowiÄ…zek zÅ‚ożyć DeklaracjÄ™ na podatek od nieruchomoÅ›ci  na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiÄ…zek podatkowy powstaÅ‚ po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystÄ…pienia okolicznoÅ›ci. 

       5.  Termin pÅ‚atnoÅ›ci

 • Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 wrzeÅ›nia, 15 listopada roku podatkowego.
 • Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie majÄ…cych osobowoÅ›ci prawnej - do dnia 15 każdego miesiÄ…ca, bez wezwania organu podatkowego.

 

 

     INFORMACJA    DLA   OSÓB   KTÓRZY   WYNAJMUJÄ„    KWATERY 

                                                      OPŁATA  MIEJSCOWA              

 Prosi siÄ™ wÅ‚aÅ›cicieli , kierowników, posiadaczy, użytkowników obiektów w których  sÄ… Å›wiadczone usÅ‚ugi noclegowe, a w których przebywajÄ… osoby fizyczne w celach turystycznych , wypoczynkowych lub szkoleniowych o ujecie opÅ‚aty miejscowej w koszty wykupu wczasów na 2012 rok.

 

 " Zawieszenie dziaÅ‚alnoÅ›ci a podatek od nieruchomoÅ›ci"

 

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy zdnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opÅ‚atach lokalnych (Dz. U. Nr 95 poz. 613 ze zm.), za grunty, budynki i budowle zwiÄ…zane z prowadzeniem dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej uważa siÄ™ grunty, budynki i budowle bÄ™dÄ…ce w posiadaniu przedsiÄ™biorcy lub innego podmiotu prowadzÄ…cego dziaÅ‚alność gospodarczÄ…, z wyjÄ…tkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów zwiÄ…zanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b), chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej dziaÅ‚alnoÅ›ci ze wzglÄ™dów technicznych.
PrzedsiÄ™biorca , osoba fizyczna w okresie zawieszenia dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej nie traci statusu przedsiÄ™biorcy,  wiÄ™c nieruchomość jest nadal w posiadaniu przedsiÄ™biorcy co skutkuje opodatkowaniu nieruchomoÅ›ci stawkami  dla budynków zajÄ™tych na prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej.
 
WyjÄ…tek stanowiÄ… budynki mieszkalne i grunty

Zawieszenie wykonywania dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej jest natomiast przesÅ‚ankÄ… zastosowania niższych stawek podatku od nieruchomoÅ›ci dla budynków mieszkalnych lub ich części, które przed zawieszeniem objÄ™te byÅ‚y stawkÄ… wÅ‚aÅ›ciwÄ… dla obiektów zajÄ™tych na prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej (art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatkach i opÅ‚atach lokalnych).

Zmiana zasad opodatkowania w wyniku zawieszenia dziaÅ‚alnoÅ›ci bÄ™dzie miaÅ‚o miejsce również w przypadku posiadania przez przedsiÄ™biorcÄ™: gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz lasów. JeÅ›li na tych gruntach w okresie zawieszenia dziaÅ‚alnoÅ›ci faktycznie nie jest prowadzona dziaÅ‚alność gospodarcza to powyższe grunty należy objąć podatkiem rolnym lub leÅ›nym na zasadach okreÅ›lonych w ustawach: z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) i z dnia 30 października 2002 r. o podatku leÅ›nym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.).

Liczba wyświetleń: 1283