Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Wójt Gminy Stegna Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Junoszyno Drukuj Stworz PDF

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stegna

ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna

Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Junoszyno

 

1.      DziaÅ‚ka Nr 93/1 o pow. 0,0777 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoÅ‚awcza 77.900,00zÅ‚, wadium 11.685,00zÅ‚.

2.      DziaÅ‚ka Nr 93/2 o pow. 0,0773 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoÅ‚awcza 77.500,00zÅ‚, wadium 11.625,00zÅ‚.

3.      DziaÅ‚ka Nr 93/3 o pow. 0,0715 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoÅ‚awcza 72.800,00zÅ‚, wadium 10.920,00zÅ‚.

4.      DziaÅ‚ka Nr 93/4 o pow. 0,0747 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoÅ‚awcza 76.000,00zÅ‚, wadium 11.400,00zÅ‚.

5.      DziaÅ‚ka Nr 93/5 o pow. 0,0792 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoÅ‚awcza 79.500,00zÅ‚, wadium 11.925,00zÅ‚.

6.      DziaÅ‚ka Nr 93/7 o pow. 0,0690 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoÅ‚awcza 70.200,00zÅ‚, wadium 10.530,00zÅ‚.

7.      DziaÅ‚ka Nr 93/8 o pow.0,0817 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoÅ‚awcza 81.900,00zÅ‚, wadium 12.285,00zÅ‚.

8.      DziaÅ‚ka Nr 93/10 o pow. 0,0968 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoÅ‚awcza 95.200,00zÅ‚, wadium 14.280,00zÅ‚.

9.      DziaÅ‚ka Nr 95/3 o pow.0,0959 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoÅ‚awcza 112.200,00zÅ‚, wadium 16.830,00zÅ‚.

10.  DziaÅ‚ka Nr 95/4 o pow.0,0721 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoÅ‚awcza 87.200,00zÅ‚, wadium 13.080,00zÅ‚.

11.  DziaÅ‚ka Nr 95/6 o pow. 0,0728 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoÅ‚awcza 88.000,00zÅ‚, wadium 13.200,00zÅ‚.

12.  DziaÅ‚ka Nr 95/10 o pow. 0,0739 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoÅ‚awcza 88.100,00zÅ‚, wadium 13.215,00zÅ‚.

13.  DziaÅ‚ka Nr 255 o pow. 0,1548 ha, KW GD2M/00055162/9, cena wywoÅ‚awcza 171.000,00zÅ‚, wadium 25.650,00zÅ‚.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w/w działki znajdują się w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

            Przetarg obÄ™dzie siÄ™ w siedzibie UrzÄ™du Gminy Stegna w dniu 8 maja 2012r. o godz. 11.00, pokój nr 1.

 

Oferowane do sprzedaży nieruchomoÅ›ci byÅ‚y przedmiotem dwóch przetargów w dniach 22 wrzeÅ›nia 2011r. i 13 grudnia 2011r. NieruchomoÅ›ci stanowiÄ…ce przedmiot przetargu sÄ… wÅ‚asnoÅ›ciÄ… Gminy Stegna, nie sÄ… obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporzÄ…dzaniu nimi.

Wadium należy wpÅ‚acać przelewem na konto Nr 33 8308 0001 0000 0550 2000 0070 Bank SpóÅ‚dzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 4 maja 2012r. wymagana kwota znajdowaÅ‚a siÄ™ na koncie UrzÄ™du Gminy w Stegnie.

 

Osoba uczestniczÄ…ca w przetargu musi okazać dowód wpÅ‚aty oraz dowód tożsamoÅ›ci, a osoba reprezentujÄ…ca w przetargu osobÄ™ prawnÄ… musi okazać siÄ™ dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

Do ceny nieruchomoÅ›ci gruntowej osiÄ…gniÄ™tej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokoÅ›ci 23% zgodnie z ustawÄ… o podatku od towarów i usÅ‚ug z dnia 11 marca 2004r. ( Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm. )

Wadium wpÅ‚acone przez uczestnika, który przetarg wygraÅ‚, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone bez odsetek nie później niż przed upÅ‚ywem 3 dni od dnia odpowiednio:

- odwołania przetargu,

- zamknięcia przetargu,

- unieważnienia przetargu,

- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomoÅ›ci wraz z podatkiem VAT podlega zapÅ‚acie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciÄ…gu 21 dni od rozstrzygniÄ™cia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoÅ›ci nie stawi siÄ™ bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu do podpisania aktu notarialnego, sprzedajÄ…cy może odstÄ…pić od zawarcia umowy a wpÅ‚acone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

O wysokoÅ›ci postÄ…pienia decydujÄ… uczestnicy przetargu z tym, że postÄ…pienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoÅ‚awczej.  

 

            Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z RozporzÄ…dzeniem Rady Ministrów z dnia 14 wrzeÅ›nia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowaÅ„ na zbycie nieruchomoÅ›ci ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

SzczegóÅ‚owe informacje można uzyskać w UrzÄ™dzie Gminy w Stegnie pokój nr 7 lub telefonicznie pod nr 55/247-81-71 wew. 22.

 

            Informuje siÄ™, ze organizator przetargu może odwoÅ‚ać ogÅ‚oszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczÄ™cia, informujÄ…c o tym niezwÅ‚ocznie w formie ogÅ‚oszenia na tablicy ogÅ‚oszeÅ„ i na oficjalnej stronie internetowej UrzÄ™du Gminy Stegna www.stegna.pl oraz informujÄ…c uczestników przetargu.

 

Liczba wyświetleń: 3491