Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Wójt Gminy Stegna Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Junoszyno Drukuj Stworz PDF

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stegna

ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna

Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Junoszyno

 

1.      Działka Nr 93/1 o pow. 0,0777 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoławcza 77.900,00zł, wadium 11.685,00zł.

2.      Działka Nr 93/2 o pow. 0,0773 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoławcza 77.500,00zł, wadium 11.625,00zł.

3.      Działka Nr 93/3 o pow. 0,0715 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoławcza 72.800,00zł, wadium 10.920,00zł.

4.      Działka Nr 93/4 o pow. 0,0747 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoławcza 76.000,00zł, wadium 11.400,00zł.

5.      Działka Nr 93/5 o pow. 0,0792 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoławcza 79.500,00zł, wadium 11.925,00zł.

6.      Działka Nr 93/7 o pow. 0,0690 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoławcza 70.200,00zł, wadium 10.530,00zł.

7.      Działka Nr 93/8 o pow.0,0817 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoławcza 81.900,00zł, wadium 12.285,00zł.

8.      Działka Nr 93/10 o pow. 0,0968 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoławcza 95.200,00zł, wadium 14.280,00zł.

9.      Działka Nr 95/3 o pow.0,0959 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoławcza 112.200,00zł, wadium 16.830,00zł.

10.  Działka Nr 95/4 o pow.0,0721 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoławcza 87.200,00zł, wadium 13.080,00zł.

11.  Działka Nr 95/6 o pow. 0,0728 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoławcza 88.000,00zł, wadium 13.200,00zł.

12.  Działka Nr 95/10 o pow. 0,0739 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoławcza 88.100,00zł, wadium 13.215,00zł.

13.  Działka Nr 255 o pow. 0,1548 ha, KW GD2M/00055162/9, cena wywoławcza 171.000,00zł, wadium 25.650,00zł.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w/w działki znajdują się w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

            Przetarg obędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stegna w dniu 8 maja 2012r. o godz. 11.00, pokój nr 1.

 

Oferowane do sprzedaży nieruchomości były przedmiotem dwóch przetargów w dniach 22 września 2011r. i 13 grudnia 2011r. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu są własnością Gminy Stegna, nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Nr 33 8308 0001 0000 0550 2000 0070 Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 4 maja 2012r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy w Stegnie.

 

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

Do ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. ( Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm. )

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone bez odsetek nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio:

- odwołania przetargu,

- zamknięcia przetargu,

- unieważnienia przetargu,

- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu do podpisania aktu notarialnego, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.  

 

            Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Stegnie pokój nr 7 lub telefonicznie pod nr 55/247-81-71 wew. 22.

 

            Informuje się, ze organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Stegna www.stegna.pl oraz informując uczestników przetargu.

 

Liczba wyświetleń: 3339