Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

KONKURS UG w Stegnie Drukuj Stworz PDF

WAŻNE!!!!!! Przeczytaj koniecznie !!!!!!!!!

WÓJT GMINY STEGNA

ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT

dla organizacji pozarzÄ…dowych oraz podmiotów prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność pożytku publicznego i zaprasza organizacje pozarzÄ…dowe oraz podmioty prowadzÄ…ce dziaÅ‚alność pożytku publicznego  na terenie Gminy Stegna do skÅ‚adania ofert na realizacjÄ™ zadaÅ„ publicznych w zakresie: 

przygotowania i realizacji programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dotyczÄ…cych  przeciwdziaÅ‚ania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych z terenu Gminy Stegna dla trzech obszarów (grup soÅ‚ectw), w zakresie realizacji zadaÅ„ Gminnego  Programu Profilaktyki i RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych w 2012r

 

Konkurs obejmuje organizacjÄ™ zajęć bÄ™dÄ…cych alternatywnÄ… formÄ… spÄ™dzania wolnego czasu przez dzieci, mÅ‚odzież i dorosÅ‚ych, tworzenie warunków do zdrowego i trzeźwego stylu życia, organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych,  popularyzacji uczestnictwa w aktywnoÅ›ci ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego, dziaÅ‚aniach w formie konkursów, zawodów sportowych promujÄ…cych zdrowy i trzeźwy styl życia, wpÅ‚ywajÄ…cych na ksztaÅ‚towanie postaw i osobowoÅ›ci u dzieci i mÅ‚odzieży, spektakli profilaktycznych poruszajÄ…cych tematykÄ™ uzależnieÅ„ .  Rekomendowane jest objÄ™cie zajÄ™ciami sportowymi i rekreacyjnymi dzieci z grup ryzyka.

 

Zadania zostanÄ… realizowane w trzech obszarach obejmujÄ…cych teren Gminy Stegna;

      I.        Obszar nr 1 obejmujÄ…cy swym zasiÄ™giem SoÅ‚ectwa:  Stegna, Rybina, Tujsk, CheÅ‚mek, CheÅ‚mek Osada, Stobiec

    II.        Obszar nr 2 obejmujÄ…cy swym zasiÄ™giem soÅ‚ectwa: Mikoszewo, PrzemysÅ‚aw, Jantar, Jantar LeÅ›niczówka, Izbiska, Stegienka, Stegienka Osada, Junoszyno, Chorążówka, GÅ‚obica

   III.        Obszar nr 3 obejmujÄ…cy swym zasiÄ™giem soÅ‚ectwa: Drewnica, Å»uÅ‚awki, Bronowo, Dworek-Niedźwiedzica, Åšwierznica, Nowotna

 

Czekamy na propozycje zadań:

[email protected]

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik 2012-04-23 09:18:15
załącznik 2012-04-23 09:18:02
Liczba wyświetleń: 1241