Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Geodezja i gospodarka gruntami Drukuj Stworz PDF

 1. Gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i zarząd.
 2. Ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich.
 3. Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem wyceny nieruchomości.
 4. Organizowanie przetargów na nieruchomoÅ›ci komunalne.
 5. Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy.
 6. Komunalizacja gruntów.
 7. Prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych.
 8. Tworzenie zasobów gruntów komunalnych.
 9. Prowadzenie spraw zwiÄ…zanych z ustaleniem nazw miejscowoÅ›ci, ulic i obiektów fizjologicznych oraz numeracji nieruchomoÅ›ci.
 10. Prowadzenie spraw dotyczÄ…cych opÅ‚at adiacenkich z tytuÅ‚u budowy urzÄ…dzeÅ„ infrastruktury i podziaÅ‚ów dziaÅ‚ek.
 11. Prowadzenie spraw dotyczÄ…cych rozgraniczeÅ„, podziaÅ‚ów i scaleÅ„ nieruchomoÅ›ci.
 12. Wywłaszczanie nieruchomości.
 13. Wydawanie oświadczeń o wykreśleniu z ksiąg wieczystych zobowiązań i wierzytelności.
 14. Przygotowywanie wniosków do WydziaÅ‚u KsiÄ…g Wieczystych SÄ…du Rejonowego, w celu zakÅ‚adania ksiÄ…g wieczystych dla gruntów stanowiÄ…cych wÅ‚asność Gminy.  
Liczba wyświetleń: 1584