Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Geodezja i gospodarka nieruchomościami Drukuj Stworz PDF

 1. Gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i zarząd.
 2. Ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich.
 3. Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem wyceny nieruchomości.
 4. Organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne.
 5. Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy.
 6. Komunalizacja gruntów.
 7. Prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych.
 8. Tworzenie zasobów gruntów komunalnych.
 9. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjologicznych oraz numeracji nieruchomości.
 10. Prowadzenie spraw dotyczących opłat adiacenkich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury i podziałów działek.
 11. Prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości.
 12. Wywłaszczanie nieruchomości.
 13. Wydawanie oświadczeń o wykreśleniu z ksiąg wieczystych zobowiązań i wierzytelności.
 14. Przygotowywanie wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, w celu zakładania ksiąg wieczystych dla gruntów stanowiących własność Gminy.  
Liczba wyświetleń: 7420