Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Wójt Gminy Stegna zaprasza do rokowań na dzierżawę stanowisk...... Drukuj Stworz PDF

                                                        Stegna, dnia 12 czerwca 2012 r.

 

 

                                    Wójt Gminy Stegna

 

Na podstawie  art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity  Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 67 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Zarządzenia Wójta Gminy Stegna
nr 46/2012 oraz 47/2012 z dnia 12.06.2012 r.

 

Zaprasza do rokowań na dzierżawę stanowisk na:

 1.      Plaża w Stegnie : 
  1.      Stanowisko Nr 1, powierzchnia 20 m2 (wym.5x4mb) pod tatuaże, cena wywoławcza do rokowań 5.600,00 zł
  2.      Stanowisko Nr 4, powierzchnia 80 m2 (wym. 8x10mb)  pod wypożyczalnie kul wodnych, cena wywoławcza do rokowań 5.600,00 zł  
  3.  Stanowisko Nr 9, powierzchnia 20 m2  (wym.5x4mb) pod tatuaże, cena wywoławcza do rokowań 4.700,00 zł
  4.  Stanowisko Nr 10, powierzchnia 20 m2 (wym.5x4mb) pod tatuaże, cena wywoławcza do rokowań 5.600,00 zł  
  5.  Stanowisko Nr.11  pod Handel obnośny (sprzedaż słodyczy ,bakalii   prażonych ,napoi w kartonach i lodów), cena wywoławcza do rokowań 8.100,00 zł  
  6.  Stanowisko Nr.11a  pod Handel obnośny (sprzedaż słodyczy ,bakalii   prażonych ,napoi w kartonach i lodów), cena wywoławcza do rokowań 8.100,00 zł  
  7.  Stanowisko Nr 15         powierzchnia 25 m2 (wym.5x5 mb) pod Namiot kosmetyczny – Strefa Piękna cena wywoławcza do rokowań 3.000,00 zł  

 

2.     Plaża w Jantarze : 
 1.     Stanowisko Nr 2a, powierzchnia 25 m(wym.5x5mb) pod tatuaże, cena wywoławcza do rokowań 3.600,00 zł 
 2.     Stanowisko Nr 7a, powierzchnia 100 m(wym.10x10mb) pod zamki dmuchane, cena wywoławcza do rokowań 6.600,00 zł 
 3.    Stanowisko Nr.10  pod Handel obnośny (sprzedaż słodyczy ,bakalii   prażonych ,napoi w kartonach i lodów), cena wywoławcza do rokowań 8.100,00 zł 
 4.   Stanowisko Nr.10a  pod Handel obnośny (sprzedaż słodyczy ,bakalii   prażonych ,napoi w kartonach i lodów), cena wywoławcza do rokowań 8.100,00 zł

3.  Bulwar Radiowej Jedynki w Stegnie:

 1.     Stanowisko Nr 1, powierzchnia 2 m2 (wym.1x2mb) pod tatuaże, cena wywoławcza do rokowań 6.000,00 zł  
 2.    Stanowisko Nr 3, powierzchnia 2 m2 (wym.1x2mb) pod sprzedaż wyrobów z bursztynu i srebra lub działalność o charakterze artystycznym, cena wywoławcza do rokowań 5.100,00 zł  
 3.     Stanowisko Nr 3, powierzchnia 2 m2 (wym.1x2mb) pod sprzedaż wyrobów z bursztynu i srebra lub działalność o charakterze artystycznym, cena wywoławcza do rokowań 5.100,00 zł  

 

Rokowania odbędą  się w dniu 19 czerwca 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie, Gdańska 34 pok. Nr 1: poz. 1-1,1-3,1-4,1-7 o godz. 8 00, poz.1-5,1-6 godz. 900, poz. 1-2 godz. 930, poz.3-1,3-2.3-3 godz.1000 , poz. 2-1 o godz. 1210, poz. 2-3,2-4 godz. 1230, poz. 2-2 godz. 1300.

Oferowane do dzierżawy nieruchomości były przedmiotem 2 przetargów (dn. 21.05.2012r . i dn. 06.06.2012r.), które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Kwoty zaliczek, tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy – w wysokości 10% ceny wywoławczej dla każdej nieruchomości oddzielnie, płatne w takim terminie aby do  dnia 18 czerwca 2012 r. były na koncie Urzędu Gminy Stegna nr: 33 8308 0001 0000  0550 2000 0070 w BS Stegna.
Zaliczka, wpłacona przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą,  zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom, zaliczka zostanie zwrócona na wskazany rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: zakończenia rokowań, odwołania rokowań, unieważnienia rokowań, zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.                                                                                                                                                                                                            

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy 82-103 Stegna ul. Gdańska 34, w kopertach zamkniętych, w terminie do dnia 18 czerwca 2012 roku do godz. 1200- decyduje data wpływu do Urzędu.  Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie o następującej treści:Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami rokowań, warunkami sposobu użytkowania plaż ustalonymi przez Urząd Morski w Gdyni (pismo nr INZ/GN-1-2320/P/45/12 z dnia 05.04.2012), planem usytuowania poszczególnych stanowisk oraz warunkami zawartymi w umowach dzierżawy na poszczególne stanowiska i przyjmuję je bez zastrzeżeń”, proponowaną cenę oraz nr konta na które należy zwrócić wpłaconą zaliczkę .

Osoby przystępujące do rokowań winne posiadać dokument tożsamości oraz dowód wniesienia zaliczki. Zaliczkę  uważa się za wpłaconą z chwilą wpływu wskazanej
kwoty na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stegna do dnia 18 czerwca 2012 r. Pełnomocnicy osób prawnych winni posiadać pełnomocnictwa poświadczone notarialnie. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w przeciągu 7 dni od dnia sporządzenia protokołu z rokowań, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Do wynegocjonowanej ceny nabycia, doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez  wybrania nabywcy nieruchomości oraz prawo odwołania rokowań z podaniem przyczyn, informując o  tym  na stronie internetowej Urzędu Gminy Stegna oraz tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Stegna.

Informuje się, że należy zapoznać się z warunkami szczegółowymi sposobu użytkowania plaż ustalonymi przez Urząd Morski w Gdyni (pismo nr INZ/GN-1-2320/P/45/12 z dnia 05.04.2012r.) planem usytuowania poszczególnych stanowisk oraz warunkami zawartymi w umowach dzierżawy na poszczególne stanowiska, które są do wglądu w Biurze Informacji Turystycznej w Stegnie ul. Gdańska 60, od pn. do pt. w godzinach 700-1500.

Ogłoszenie o zaproszeniu do rokowań oraz opis nieruchomości,  zostają również, opublikowane na stronie internetowej  bip.stegna.ug.gov.pl.

 

 

 

 

 

/ Wójt Gminy Stegna/


Jolanta Kwiatkowska


Liczba wyświetleń: 1314