Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Wójt Gminy Stegna zaprasza do rokowań na dzierżawę stanowisk...... Drukuj Stworz PDF

                                                        Stegna, dnia 12 czerwca 2012 r.

 

 

                                    Wójt Gminy Stegna

 

Na podstawie  art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorzÄ…dzie gminnym ( tekst jednolity  Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 67 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomoÅ›ciami (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), ZarzÄ…dzenia Wójta Gminy Stegna
nr 46/2012 oraz 47/2012 z dnia 12.06.2012 r.

 

Zaprasza do rokowań na dzierżawę stanowisk na:

 1.      Plaża w Stegnie : 
  1.      Stanowisko Nr 1, powierzchnia 20 m2 (wym.5x4mb) pod tatuaże, cena wywoÅ‚awcza do rokowaÅ„ 5.600,00 zÅ‚
  2.      Stanowisko Nr 4, powierzchnia 80 m2 (wym. 8x10mb)  pod wypożyczalnie kul wodnych, cena wywoÅ‚awcza do rokowaÅ„ 5.600,00 zÅ‚  
  3.  Stanowisko Nr 9, powierzchnia 20 m2  (wym.5x4mb) pod tatuaże, cena wywoÅ‚awcza do rokowaÅ„ 4.700,00 zÅ‚
  4.  Stanowisko Nr 10, powierzchnia 20 m2 (wym.5x4mb) pod tatuaże, cena wywoÅ‚awcza do rokowaÅ„ 5.600,00 zÅ‚  
  5.  Stanowisko Nr.11  pod Handel obnoÅ›ny (sprzedaż sÅ‚odyczy ,bakalii   prażonych ,napoi w kartonach i lodów), cena wywoÅ‚awcza do rokowaÅ„ 8.100,00 zÅ‚  
  6.  Stanowisko Nr.11a  pod Handel obnoÅ›ny (sprzedaż sÅ‚odyczy ,bakalii   prażonych ,napoi w kartonach i lodów), cena wywoÅ‚awcza do rokowaÅ„ 8.100,00 zÅ‚  
  7.  Stanowisko Nr 15         powierzchnia 25 m2 (wym.5x5 mb) pod Namiot kosmetyczny – Strefa PiÄ™kna cena wywoÅ‚awcza do rokowaÅ„ 3.000,00 zÅ‚  

 

2.     Plaża w Jantarze : 
 1.     Stanowisko Nr 2a, powierzchnia 25 m(wym.5x5mb) pod tatuaże, cena wywoÅ‚awcza do rokowaÅ„ 3.600,00 zÅ‚ 
 2.     Stanowisko Nr 7a, powierzchnia 100 m(wym.10x10mb) pod zamki dmuchane, cena wywoÅ‚awcza do rokowaÅ„ 6.600,00 zÅ‚ 
 3.    Stanowisko Nr.10  pod Handel obnoÅ›ny (sprzedaż sÅ‚odyczy ,bakalii   prażonych ,napoi w kartonach i lodów), cena wywoÅ‚awcza do rokowaÅ„ 8.100,00 zÅ‚ 
 4.   Stanowisko Nr.10a  pod Handel obnoÅ›ny (sprzedaż sÅ‚odyczy ,bakalii   prażonych ,napoi w kartonach i lodów), cena wywoÅ‚awcza do rokowaÅ„ 8.100,00 zÅ‚

3.  Bulwar Radiowej Jedynki w Stegnie:

 1.     Stanowisko Nr 1, powierzchnia 2 m2 (wym.1x2mb) pod tatuaże, cena wywoÅ‚awcza do rokowaÅ„ 6.000,00 zÅ‚  
 2.    Stanowisko Nr 3, powierzchnia 2 m2 (wym.1x2mb) pod sprzedaż wyrobów z bursztynu i srebra lub dziaÅ‚alność o charakterze artystycznym, cena wywoÅ‚awcza do rokowaÅ„ 5.100,00 zÅ‚  
 3.     Stanowisko Nr 3, powierzchnia 2 m2 (wym.1x2mb) pod sprzedaż wyrobów z bursztynu i srebra lub dziaÅ‚alność o charakterze artystycznym, cena wywoÅ‚awcza do rokowaÅ„ 5.100,00 zÅ‚  

 

Rokowania odbÄ™dÄ…  siÄ™ w dniu 19 czerwca 2012 roku w siedzibie UrzÄ™du Gminy w Stegnie, GdaÅ„ska 34 pok. Nr 1: poz. 1-1,1-3,1-4,1-7 o godz. 8 00, poz.1-5,1-6 godz. 900, poz. 1-2 godz. 930, poz.3-1,3-2.3-3 godz.1000 , poz. 2-1 o godz. 1210, poz. 2-3,2-4 godz. 1230, poz. 2-2 godz. 1300.

Oferowane do dzierżawy nieruchomoÅ›ci byÅ‚y przedmiotem 2 przetargów (dn. 21.05.2012r . i dn. 06.06.2012r.), które zakoÅ„czyÅ‚y siÄ™ wynikiem negatywnym.

Kwoty zaliczek, tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia siÄ™ od zawarcia umowy – w wysokoÅ›ci 10% ceny wywoÅ‚awczej dla każdej nieruchomoÅ›ci oddzielnie, pÅ‚atne w takim terminie aby do  dnia 18 czerwca 2012 r. byÅ‚y na koncie UrzÄ™du Gminy Stegna nr: 33 8308 0001 0000  0550 2000 0070 w BS Stegna.
Zaliczka, wpÅ‚acona przez uczestnika rokowaÅ„, który zostaÅ‚ ustalony nabywcÄ…,  zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia. PozostaÅ‚ym uczestnikom, zaliczka zostanie zwrócona na wskazany rachunek bankowy, nie później niż przed upÅ‚ywem 3 dni od dnia: zakoÅ„czenia rokowaÅ„, odwoÅ‚ania rokowaÅ„, unieważnienia rokowaÅ„, zamkniÄ™cia rokowaÅ„ bez wybrania nabywcy.                                                                                                                                                                                                            

Pisemne zgÅ‚oszenia udziaÅ‚u w rokowaniach należy skÅ‚adać w Sekretariacie UrzÄ™du Gminy 82-103 Stegna ul. GdaÅ„ska 34, w kopertach zamkniÄ™tych, w terminie do dnia 18 czerwca 2012 roku do godz. 1200- decyduje data wpÅ‚ywu do UrzÄ™du.  Do zgÅ‚oszenia należy doÅ‚Ä…czyć kopiÄ™ dowodu wpÅ‚aty zaliczki lub dowody stanowiÄ…ce podstawÄ™ do zwolnienia z tego obowiÄ…zku.

ZgÅ‚oszenie powinno zawierać: imiÄ™ i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, datÄ™ sporzÄ…dzenia zgÅ‚oszenia, oÅ›wiadczenie o nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:OÅ›wiadczam, że zapoznaÅ‚em siÄ™ z warunkami rokowaÅ„, warunkami sposobu użytkowania plaż ustalonymi przez UrzÄ…d Morski w Gdyni (pismo nr INZ/GN-1-2320/P/45/12 z dnia 05.04.2012), planem usytuowania poszczególnych stanowisk oraz warunkami zawartymi w umowach dzierżawy na poszczególne stanowiska i przyjmujÄ™ je bez zastrzeżeÅ„”, proponowanÄ… cenÄ™ oraz nr konta na które należy zwrócić wpÅ‚aconÄ… zaliczkÄ™ .

Osoby przystÄ™pujÄ…ce do rokowaÅ„ winne posiadać dokument tożsamoÅ›ci oraz dowód wniesienia zaliczki. ZaliczkÄ™  uważa siÄ™ za wpÅ‚aconÄ… z chwilÄ… wpÅ‚ywu wskazanej
kwoty na rachunek bankowy UrzÄ™du Gminy Stegna do dnia 18 czerwca 2012 r. PeÅ‚nomocnicy osób prawnych winni posiadać peÅ‚nomocnictwa poÅ›wiadczone notarialnie. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystÄ…pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w przeciÄ…gu 7 dni od dnia sporzÄ…dzenia protokoÅ‚u z rokowaÅ„, organizator może odstÄ…pić od zawarcia umowy, a wpÅ‚acona zaliczka nie podlega zwrotowi. Do wynegocjonowanej ceny nabycia, doliczony zostanie podatek VAT w wysokoÅ›ci 23%.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamkniÄ™cia rokowaÅ„ bez  wybrania nabywcy nieruchomoÅ›ci oraz prawo odwoÅ‚ania rokowaÅ„ z podaniem przyczyn, informujÄ…c o  tym  na stronie internetowej UrzÄ™du Gminy Stegna oraz tablicach informacyjnych UrzÄ™du Gminy Stegna.

Informuje siÄ™, że należy zapoznać siÄ™ z warunkami szczegóÅ‚owymi sposobu użytkowania plaż ustalonymi przez UrzÄ…d Morski w Gdyni (pismo nr INZ/GN-1-2320/P/45/12 z dnia 05.04.2012r.) planem usytuowania poszczególnych stanowisk oraz warunkami zawartymi w umowach dzierżawy na poszczególne stanowiska, które sÄ… do wglÄ…du w Biurze Informacji Turystycznej w Stegnie ul. GdaÅ„ska 60, od pn. do pt. w godzinach 700-1500.

OgÅ‚oszenie o zaproszeniu do rokowaÅ„ oraz opis nieruchomoÅ›ci,  zostajÄ… również, opublikowane na stronie internetowej  bip.stegna.ug.gov.pl.

 

 

 

 

 

/ Wójt Gminy Stegna/


Jolanta Kwiatkowska


Liczba wyświetleń: 1542