Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ Drukuj Stworz PDF

Stegna, dnia 14.06.2012r.

 

Wójt Gminy Stegna

ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna


Wójt Gminy Stegna na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2001.142.1591 ze zm.), zarządzenia Nr 49/2012 Wójta Gminy Stegna z dnia 12.06.2012r. w sprawie ogłoszenia rokowań na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stegna

 

ZAPRASZA DO ROKOWAŃ


Na dzierżawę nieruchomości części działki Nr 45/20 o pow. 105m² i części dz. Nr 45/21               o pow. 409m² położonych w miejscowości Stegna przy ul. Morskiej (tereny przyplażowe) na okres od dnia 01.07.2012r. do dnia 30.09.2012r.

Rokowania odbędą  się w dniu 26 czerwca 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie, Gdańska 34 pok. o godz. 12 00.

Kwoty zaliczek, tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy – w wysokości 10% ceny wywoławczej płatne w takim terminie, aby do  dnia 22 czerwca 2012 r. były na koncie Urzędu Gminy Stegna nr:

33 8308 0001 0000  0550 2000 0070 w BS Stegna.
Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą zaliczona zostanie na poczet ceny dzierżawy. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona na wskazany rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: zakończenia rokowań, odwołania rokowań, unieważnienia rokowań, zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.                                                                                                                     

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy    82-103 Stegna ul. Gdańska 34, w kopertach zamkniętych, w terminie do dnia 25 czerwca 2012 roku do godz. 1500- decyduje data wpływu do Urzędu. 

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie o następującej treści:Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami rokowań”, proponowaną cenę oraz nr konta na które należy zwrócić wpłaconą zaliczkę .

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

Osoby przystępujące do rokowań winne posiadać dokument tożsamości a osoba reprezentująca w rokowaniach osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w przeciągu 7 dni od dnia sporządzenia protokołu z rokowań, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Do wynegocjonowanej ceny dzierżawy, doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez  wybrania nabywcy nieruchomości oraz prawo odwołania rokowań z podaniem przyczyn, informując o  tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Stegna oraz informując uczestników.

Ogłoszenie o zaproszeniu do rokowań zostają również opublikowane na stronie internetowej  www.stegna.pl w zakładkach Aktualności i Ogłoszenia - Nieruchomości.

 

                                                                                  /Gminy Stegna/


                                                                                  Jolanta Kwiatkowska

Liczba wyświetleń: 1362