Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ Drukuj Stworz PDF

Stegna, dnia 14.06.2012r.

 

Wójt Gminy Stegna

ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna


Wójt Gminy Stegna na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorzÄ…dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2001.142.1591 ze zm.), zarzÄ…dzenia Nr 49/2012 Wójta Gminy Stegna z dnia 12.06.2012r. w sprawie ogÅ‚oszenia rokowaÅ„ na dzierżawÄ™ nieruchomoÅ›ci stanowiÄ…cych wÅ‚asność Gminy Stegna

 

ZAPRASZA DO ROKOWAŃ


Na dzierżawÄ™ nieruchomoÅ›ci części dziaÅ‚ki Nr 45/20 o pow. 105m² i części dz. Nr 45/21               o pow. 409m² poÅ‚ożonych w miejscowoÅ›ci Stegna przy ul. Morskiej (tereny przyplażowe) na okres od dnia 01.07.2012r. do dnia 30.09.2012r.

Rokowania odbÄ™dÄ…  siÄ™ w dniu 26 czerwca 2012 roku w siedzibie UrzÄ™du Gminy w Stegnie, GdaÅ„ska 34 pok. o godz. 12 00.

Kwoty zaliczek, tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia siÄ™ od zawarcia umowy – w wysokoÅ›ci 10% ceny wywoÅ‚awczej pÅ‚atne w takim terminie, aby do  dnia 22 czerwca 2012 r. byÅ‚y na koncie UrzÄ™du Gminy Stegna nr:

33 8308 0001 0000  0550 2000 0070 w BS Stegna.
Zaliczka wpÅ‚acona przez uczestnika rokowaÅ„, który zostaÅ‚ ustalony nabywcÄ… zaliczona zostanie na poczet ceny dzierżawy. PozostaÅ‚ym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona na wskazany rachunek bankowy, nie później niż przed upÅ‚ywem 3 dni od dnia: zakoÅ„czenia rokowaÅ„, odwoÅ‚ania rokowaÅ„, unieważnienia rokowaÅ„, zamkniÄ™cia rokowaÅ„ bez wybrania nabywcy.                                                                                                                     

Pisemne zgÅ‚oszenia udziaÅ‚u w rokowaniach należy skÅ‚adać w Sekretariacie UrzÄ™du Gminy    82-103 Stegna ul. GdaÅ„ska 34, w kopertach zamkniÄ™tych, w terminie do dnia 25 czerwca 2012 roku do godz. 1500- decyduje data wpÅ‚ywu do UrzÄ™du. 

ZgÅ‚oszenie powinno zawierać: imiÄ™ i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, datÄ™ sporzÄ…dzenia zgÅ‚oszenia, oÅ›wiadczenie o nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:OÅ›wiadczam, że zapoznaÅ‚em/Å‚am siÄ™ z warunkami rokowaÅ„”, proponowanÄ… cenÄ™ oraz nr konta na które należy zwrócić wpÅ‚aconÄ… zaliczkÄ™ .

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

Osoby przystÄ™pujÄ…ce do rokowaÅ„ winne posiadać dokument tożsamoÅ›ci a osoba reprezentujÄ…ca w rokowaniach osobÄ™ prawnÄ… musi okazać siÄ™ dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nie przystÄ…pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w przeciÄ…gu 7 dni od dnia sporzÄ…dzenia protokoÅ‚u z rokowaÅ„, organizator może odstÄ…pić od zawarcia umowy, a wpÅ‚acona zaliczka nie podlega zwrotowi. Do wynegocjonowanej ceny dzierżawy, doliczony zostanie podatek VAT w wysokoÅ›ci 23%. 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamkniÄ™cia rokowaÅ„ bez  wybrania nabywcy nieruchomoÅ›ci oraz prawo odwoÅ‚ania rokowaÅ„ z podaniem przyczyn, informujÄ…c o  tym niezwÅ‚ocznie w formie ogÅ‚oszenia na tablicy ogÅ‚oszeÅ„ i na oficjalnej stronie internetowej UrzÄ™du Gminy Stegna oraz informujÄ…c uczestników.

OgÅ‚oszenie o zaproszeniu do rokowaÅ„ zostajÄ… również opublikowane na stronie internetowej  www.stegna.pl w zakÅ‚adkach AktualnoÅ›ci i OgÅ‚oszenia - NieruchomoÅ›ci.

 

                                                                                  /Gminy Stegna/


                                                                                  Jolanta Kwiatkowska

Liczba wyświetleń: 1444