Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

XXII Sesja Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2012 r. o godz. 9 w Domu Ludowym w Rybinie Drukuj Stworz PDF

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór sekretarza obrad.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
  5. Interpelacje i zapytania Radnych.
  6. Informacje Wójta o pracy w okresie między sesjami.
  7. Ocena realizacji inwestycji gminnych
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. zmiany uchwały Nr XV/131/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2011-2025

8.2.zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2012

8.3.nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi  Kultury w Stegnie

8.4.Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stegna

8.5.podziału Gminy Stegna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

8.6.podziału Gminy Stegna na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib obwodowych komisji wyborczych

8.7.przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Jantar

8.8.nieodpłatnego przekazania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stegnie samochodu marki Star 200

8.9.uchylenia Uchwały Nr XVII/168/2012 Rady Gminy Stegna z dnia 1 marca 2012 r.    w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości cz. działki Nr 1585 położonej    w miejscowości Stegna

8.10.        zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Drewnica

8.11.        wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, działek Nr 1595/2, Nr 1595/3, Nr 1595/4 położonych w miejscowości Stegna

8.12.        udzielenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części pomieszczeń świetlicy przy Remizie Strażackiej w Mikoszewie

8.13.        wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nakładów w postaci budynków i budowli znajdujących się na działce nr 1247/8 w Stegnie

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i informacje.                      

                                                    Przewodnicząca Rady

                                                    Dorota Chojna                                                                                                       

Liczba wyświetleń: 1036