Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

XXII Sesja Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2012 r. o godz. 9 w Domu Ludowym w Rybinie Drukuj Stworz PDF

Proponowany porzÄ…dek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór sekretarza obrad.
  3. Zatwierdzenie porzÄ…dku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
  5. Interpelacje i zapytania Radnych.
  6. Informacje Wójta o pracy w okresie miÄ™dzy sesjami.
  7. Ocena realizacji inwestycji gminnych
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. zmiany uchwały Nr XV/131/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2011-2025

8.2.zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2012

8.3.nadania Statutu Gminnemu OÅ›rodkowi  Kultury w Stegnie

8.4.Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkaÅ‚ych na terenie Gminy Stegna

8.5.podziaÅ‚u Gminy Stegna na okrÄ™gi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okrÄ™gu

8.6.podziaÅ‚u Gminy Stegna na staÅ‚e obwody gÅ‚osowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib obwodowych komisji wyborczych

8.7.przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Jantar

8.8.nieodpłatnego przekazania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stegnie samochodu marki Star 200

8.9.uchylenia UchwaÅ‚y Nr XVII/168/2012 Rady Gminy Stegna z dnia 1 marca 2012 r.    w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawÄ™ nieruchomoÅ›ci cz. dziaÅ‚ki Nr 1585 poÅ‚ożonej    w miejscowoÅ›ci Stegna

8.10.        zmiany uchwaÅ‚y w sprawie nadania nazw ulic we wsi Drewnica

8.11.        wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomoÅ›ci, dziaÅ‚ek Nr 1595/2, Nr 1595/3, Nr 1595/4 poÅ‚ożonych w miejscowoÅ›ci Stegna

8.12.        udzielenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części pomieszczeÅ„ Å›wietlicy przy Remizie Strażackiej w Mikoszewie

8.13.        wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nakÅ‚adów w postaci budynków i budowli znajdujÄ…cych siÄ™ na dziaÅ‚ce nr 1247/8 w Stegnie

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i informacje.                      

                                                    PrzewodniczÄ…ca Rady

                                                    Dorota Chojna                                                                                                       

Liczba wyświetleń: 1153