Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

XXIII Sesja Rady Gminy Stegna odbędzie się dnia 30 sierpnia 2012 r. o godz. 9.00 w Domu Ludowym w Rybinie. Drukuj Stworz PDF

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Informacje Wójta o pracy w okresie między sesjami.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1.stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

7.2.zmiany uchwały Nr XV/131/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2011-2025

7.3.zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2012

7.4.współdziałania ze Skarbem Państwa Nadleśnictwem Elbląg

7.5.zatwierdzenia Zarządzenia Wójta Gminy Stegna Nr 57/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.  w sprawie wyznaczenia płatnych miejsc postojowych na terenach stanowiących własność Gminy Stegna oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie na nich pojazdów samochodowych

7.6.podziału Gminy Stegna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

7.7.podziału Gminy Stegna na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib obwodowych komisji wyborczych

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i informacje.                                                                                                                             

  Przewodnicząca Rady Gminy

 (-) Dorota Chojna

Liczba wyświetleń: 993