Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

XXIII Sesja Rady Gminy Stegna odbędzie się dnia 30 sierpnia 2012 r. o godz. 9.00 w Domu Ludowym w Rybinie. Drukuj Stworz PDF

Proponowany porzÄ…dek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Zatwierdzenie porzÄ…dku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Informacje Wójta o pracy w okresie miÄ™dzy sesjami.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1.stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

7.2.zmiany uchwały Nr XV/131/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2011-2025

7.3.zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2012

7.4.wspóÅ‚dziaÅ‚ania ze Skarbem PaÅ„stwa NadleÅ›nictwem ElblÄ…g

7.5.zatwierdzenia ZarzÄ…dzenia Wójta Gminy Stegna Nr 57/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.  w sprawie wyznaczenia pÅ‚atnych miejsc postojowych na terenach stanowiÄ…cych wÅ‚asność Gminy Stegna oraz ustalenia wysokoÅ›ci opÅ‚at za parkowanie na nich pojazdów samochodowych

7.6.podziaÅ‚u Gminy Stegna na okrÄ™gi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okrÄ™gu

7.7.podziaÅ‚u Gminy Stegna na staÅ‚e obwody gÅ‚osowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib obwodowych komisji wyborczych

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i informacje.                                                                                                                             

  PrzewodniczÄ…ca Rady Gminy

 (-) Dorota Chojna

Liczba wyświetleń: 1107