Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

RUSZYŁ KONKURS GRANTOWY RITA Drukuj Stworz PDF

 

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do udziaÅ‚u w wiosennej edycji konkursu grantowego Programu "Przemiany w Regionie" - RITA. Trwa nabór wniosków oraz spotkania informacyjne.

 

Program „Przemiany w Regionie” - RITA jest przedsiÄ™wziÄ™ciem Polsko-AmerykaÅ„skiej Fundacji WolnoÅ›ci, realizowanym przez FundacjÄ™ Edukacja dla Demokracji. Celem Programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie siÄ™ polskim doÅ›wiadczeniem w tym zakresie, oraz udziaÅ‚ w ksztaÅ‚towaniu nowych liderów i elit zdolnych do dziaÅ‚ania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz spoÅ‚eczeÅ„stwa obywatelskiego.

 

Program obejmuje nastÄ™pujÄ…ce kraje: Armenia, Azerbejdżan, BiaÅ‚oruÅ›, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, MoÅ‚dawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan. Dofinansowanie ze Å›rodków Programu może dotyczyć wyÅ‚Ä…cznie wspóÅ‚pracy z podmiotami i osobami z w/w krajów. Celem konkursu jest wyÅ‚onienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objÄ™tych Programem. Projekty powinny przyczyniać siÄ™ do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objÄ™tych Programem i poprzez dzielenie siÄ™ polskim doÅ›wiadczeniem transformacji dotyczyć nastÄ™pujÄ…cych sfer: problemy spoÅ‚eczne, socjalne; edukacja i wychowanie; rozwój przedsiÄ™biorczoÅ›ci; dziedzictwo kulturowe; rozwój i wsparcie trzeciego sektora; rozwój i wsparcie samorzÄ…du lokalnego; rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

 

Termin skÅ‚adania wniosków w edycji wiosennej upÅ‚ywa 15 marca 2013 r. (dla projektów planowanych do realizacji w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 marca 2014 r.). OgÅ‚oszenie wyników konkursu nastÄ…pi do 30 kwietnia 2013 r.


Wysokość dofinansowania jednego projektu maksymalnie do 40.000 zł.

Minimalny wkład własny: 20% całej wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub osobowego).

Więcej informacji na stronie rita.edudemo.org.pl

 

Liczba wyświetleń: 1177