Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Podjęte uchwały w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi Drukuj Stworz PDF

Niniejszym informujemy o podjÄ™tych uchwaÅ‚ach Rady Gminy w Stegnie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminÄ™

 

Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna

 

UchwaÅ‚a w sprawie okreÅ›lenia szczegóÅ‚owego sposobu i zakresu Å›wiadczenia usÅ‚ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci w Gminie Stegna i zagospodarowania tych odpadów

 

UchwaÅ‚a w sprawie przejÄ™cia obowiÄ…zków odbioru odpadów komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci na terenie gminy Stegna w przypadku nieruchomoÅ›ci, na których w części zamieszkujÄ… mieszkaÅ„cy a w części nieruchomoÅ›ci te sÄ… niezamieszkaÅ‚e przez mieszkaÅ„ców, a powstajÄ… odpady komunalne oraz wyboru metody ustalenia opÅ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku ww. części nieruchomoÅ›ci niezamieszkaÅ‚ych

 

Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunanlymi

 

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Stegna

 

Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Stegna

 

UchwaÅ‚a w sprawie zarzÄ…dzenia poboru opÅ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i okreÅ›lenia wysokoÅ›ci wynagrodzenia za inkaso

 

 

Liczba wyświetleń: 2278