Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja o wyborze oferty na wykonanie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna na lata 2013 -2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 - 2018 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń tego programu Drukuj Stworz PDF

 

 

Informacja o wyborze oferty na wykonanie

Aktualizacji Programu Ochrony Åšrodowiska dla Gminy Stegna na lata 2013 – 2015 z uwzglÄ™dnieniem perspektywy na lata 2016 – 2018 wraz z prognozÄ… oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko ustaleÅ„ tego programu

 

Na zapytanie ofertowe wpÅ‚ynęło w terminie 19 ofert. SpoÅ›ród  ofert speÅ‚niajÄ…cych wymagania zapytania ofertowego wybrano ofertÄ™ firmy ABRYS Technika Sp. z o.o.,  ul. WiÅ›lana 46, 60-401 PoznaÅ„ za kwotÄ™ brutto 4 300,00 zÅ‚ ( sÅ‚ownie: cztery tysiÄ…ce trzysta zÅ‚otych 00/100 zÅ‚).

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku wstÄ™pnej selekcji ustalono, że firma ABRYS Technika Sp. z o.o., ul. WiÅ›lana 46, 60-401 PoznaÅ„ posiada odpowiedniÄ… wiedzÄ™ i doÅ›wiadczenie niezbÄ™dne do wykonania ww. programu oraz uzyskaÅ‚a pozytywne referencje u innych podmiotów zamawiajÄ…cych usÅ‚ugi u ww. firmy.  

Liczba wyświetleń: 941