Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

XXXVII Sesja Rady Gminy Stegna Drukuj Stworz PDF

XXXVII Sesja Rady Gminy Stegna zwoana na dzień 24 października 2013 r. o godz. 900 w Domu Ludowym w Rybinie.

Proponowany porzÄ…dek obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnoÅ›ci obrad.

 1. Wybór sekretarza obrad.
 2. Zatwierdzenie porzÄ…dku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacje Wójta o pracy w okresie miÄ™dzy sesjami.
 6. Ocena przebiegu sezonu letniego 2013 oraz wnioski na nastÄ™pny sezon. 
 7. Sprawozdanie z funkcjonowania placówek oÅ›wiatowych na terenie gminy ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem wyników egzaminów zewnÄ™trznych.
 8. Informacja o zÅ‚ożonych oÅ›wiadczeniach majÄ…tkowych przez Radnych Gminy Stegna oraz pracowników UrzÄ™du Gminy za 2012 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

10.1.   zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2013,

10.2.   zmiany uchwaÅ‚y Nr XXVIII/259/2012 Rady Gminy Stegna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2013-2025,

10.3.   zmiany zaÅ‚Ä…cznika Nr 1 do UchwaÅ‚y Nr XXV/239/2012 Rady Gminy Stegna z dnia
05 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zmienionego Uchwałą Nr XXXVI/334/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 12 września 2013 r.

10.4.   okreÅ›lenia wysokoÅ›ci stawek podatku od nieruchomoÅ›ci obowiÄ…zujÄ…cych w 2014 roku,

10.5.   zmiany UchwaÅ‚y Nr XXXII/307/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokoÅ›ci opÅ‚at za Å›wiadczenia udzielone przez przedszkola         w Gminie Stegna.,

10.6.   wyrażenia zgody na nieodpÅ‚atne przejÄ™cie infrastruktury technicznej wraz z dziaÅ‚kÄ…  Nr 237/11 w miejscowoÅ›ci Junoszyno oraz Stegienka – Osada,

10.7.   wyrażenia zgody na przejÄ™cie dziaÅ‚ki gruntu nr 105/34 poÅ‚ożonej w miejscowoÅ›ci Wybicko,

10.8.   przystÄ…pienia do sporzÄ…dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrÄ™bu geodezyjnego Stegna dot. dziaÅ‚ki nr 1603 oraz części dziaÅ‚ki      nr 1013 gm. Stegna,

10.9.        uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiatraki Nowa Holandia,

10.10.    przystÄ…pienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej,

10.11.    zmiany uchwaÅ‚y nr XLI/416/10 Rady Gminy Stegna z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zawarcia Porozumienia MiÄ™dzygminnego z GminÄ… MiejskÄ… Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania wÅ‚asnego Gminy Stegna w zakresie utrzymywania skÅ‚adowisk i unieszkodliwiania odpadów,

10.12.    zmiany uchwaÅ‚y Nr XLI/419/10 Rady Gminy Stegna z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie szczegóÅ‚owych warunków przyznawania i odpÅ‚atnoÅ›ci za usÅ‚ugi opiekuÅ„cze i specjalistyczne usÅ‚ugi opiekuÅ„cze oraz szczegóÅ‚owe warunki częściowego lub caÅ‚kowitego zwolnienia od opÅ‚at, jak również tryb ich pobierania,

10.13.    podjÄ™cia dziaÅ‚aÅ„ wspierajÄ…cych Rodziny Wielodzietne.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.                                                                                                                             

                                                          

 

                                                                                              PrzewodniczÄ…ca Rady

                                                                                               (-) Dorota Chojna

                                                                                             

Liczba wyświetleń: 1173