Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

XXXVII Sesja Rady Gminy Stegna Drukuj Stworz PDF

XXXVII Sesja Rady Gminy Stegna zwoana na dzień 24 października 2013 r. o godz. 900 w Domu Ludowym w Rybinie.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Wybór sekretarza obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacje Wójta o pracy w okresie między sesjami.
 6. Ocena przebiegu sezonu letniego 2013 oraz wnioski na następny sezon. 
 7. Sprawozdanie z funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem wyników egzaminów zewnętrznych.
 8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Radnych Gminy Stegna oraz pracowników Urzędu Gminy za 2012 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

10.1.   zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2013,

10.2.   zmiany uchwały Nr XXVIII/259/2012 Rady Gminy Stegna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2013-2025,

10.3.   zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXV/239/2012 Rady Gminy Stegna z dnia
05 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zmienionego Uchwałą Nr XXXVI/334/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 12 września 2013 r.

10.4.   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2014 roku,

10.5.   zmiany Uchwały Nr XXXII/307/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola         w Gminie Stegna.,

10.6.   wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie infrastruktury technicznej wraz z działką  Nr 237/11 w miejscowości Junoszyno oraz Stegienka – Osada,

10.7.   wyrażenia zgody na przejęcie działki gruntu nr 105/34 położonej w miejscowości Wybicko,

10.8.   przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Stegna dot. działki nr 1603 oraz części działki      nr 1013 gm. Stegna,

10.9.        uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiatraki Nowa Holandia,

10.10.    przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej,

10.11.    zmiany uchwały nr XLI/416/10 Rady Gminy Stegna z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Stegna w zakresie utrzymywania składowisk i unieszkodliwiania odpadów,

10.12.    zmiany uchwały Nr XLI/419/10 Rady Gminy Stegna z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,

10.13.    podjęcia działań wspierających Rodziny Wielodzietne.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.                                                                                                                             

                                                          

 

                                                                                              Przewodnicząca Rady

                                                                                               (-) Dorota Chojna

                                                                                             

Liczba wyświetleń: 1055