Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Gimnazjaliści wiedzą jak zrobić BiznES Drukuj Stworz PDF

Blisko setka uczniów z oÅ›miu gimnazjów z powiatów nowodworskiego, elblÄ…skiego i braniewskiego zaangażowaÅ‚a siÄ™ w kilkumiesiÄ™czny projekt „Zróbmy BiznES”. (ES jak Ekonomia SpoÅ‚eczna – przyp. aut.) MÅ‚odzież poznaÅ‚a m.in. smak prowadzenia wÅ‚asnej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej w poÅ‚Ä…czeniu z misjÄ… spoÅ‚ecznÄ… oraz potencjaÅ‚ ekonomiczny terenów wokóÅ‚ Zalewu WiÅ›lanego.
W projekt „Zróbmy BiznES”, realizowany przez stowarzyszenie Szkolna 13, wÅ‚Ä…czyli siÄ™ uczniowie oÅ›miu szkóÅ‚ z miejscowoÅ›ci poÅ‚ożonych nad Zalewem WiÅ›lanym (Zalew WiÅ›lany leży na terenie woj. pomorskiego oraz warmiÅ„sko-mazurskiego – przyp. aut.), m.in. Nowego Dworu GdaÅ„skiego, ElblÄ…ga, Fromborka czy Sztutowa.
Od pomysÅ‚u do biznesu GimnazjaliÅ›ci podeszli do sprawy poważnie. Podzieleni na osiem grup, przygotowali osiem, różnych, ciekawych i kreatywnych biznesplanów dotyczÄ…cych przedsiÄ™biorstw spoÅ‚ecznych. Na liÅ›cie pomysÅ‚ów znalazÅ‚y siÄ™ np. fitness klub, firma eventowa czy oÅ›rodek rehabilitacyjny. W pracy nad biznesplanami pomagali im instruktorzy, m.in. nauczyciele i doradcy zawodowi.
Jak mówi Justyna Walas, jedna z trenerek, w czasie projektu nauczyli gimnazjalistów podstaw prowadzenia wÅ‚asnej dziaÅ‚alnoÅ›ci, wyjaÅ›niajÄ…c np. rolÄ™ poszczególne urzÄ™dów i instytucji publicznych, znaczenie podstawowych pojęć takich jak ekonomia spoÅ‚eczna, wolontariat itd.
- NajwiÄ™kszÄ… zaletÄ… uczestników byÅ‚a pomysÅ‚owość, Å›wieżość i otwartość – komentuje Walas. – MÅ‚odzież pracujÄ…c nad biznesplanami myÅ›laÅ‚a w szerokim kontekÅ›cie spoÅ‚ecznym. Moi podopieczni brali pod uwagÄ™ np. fundacjÄ™ wspierajÄ…cÄ… chore dzieci w szpitalach. To byÅ‚o miÅ‚e i zaskakujÄ…ce – zaznacza.
Klaudia JaskorzeÅ„ska i Sandra Kapteina, znalazÅ‚y siÄ™ w grupie, która wpadÅ‚a na pomysÅ‚ otwarcia fitness klubu. DziewczÄ™ta przyznajÄ…, że na poczÄ…tku nie byÅ‚o wcale Å‚atwo, bo ich biznes ciÄ…gle wykazywaÅ‚ stratÄ™.
- Ale późniejsze prognozy finansowe byÅ‚y już po naszej stronie – Å›miejÄ… siÄ™. – Dzisiaj wiemy, że chcÄ…c prowadzić wÅ‚asny biznes, na poczÄ…tku trzeba w niego sporo zainwestować – dodajÄ….
UczeÅ„ PaweÅ‚ Korsak, którego grupa wymyÅ›liÅ‚a oÅ›rodek rehabilitacyjny, widzi w swoim powiecie duże możliwoÅ›ci ekonomiczne.
- MiejscowoÅ›ci wokóÅ‚ Zalewu WiÅ›lanego rozwijajÄ… siÄ™ bardzo prężnie. ZwiÄ™ksza siÄ™ wiÄ™c zapotrzebowanie na usÅ‚ugi specjalistyczne, w tym oÅ›rodki zdrowia. My wyszliÅ›my naprzeciw – tÅ‚umaczy.
Biznes musi być policzony.
Stowarzyszenie Szkolna 13 zrealizowaÅ‚o projekt dziÄ™ki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki SpoÅ‚ecznej w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W akcjÄ™ „Zróbmy BiznES” wÅ‚Ä…czyli siÄ™ również przedstawiciele nowoczesnej aplikacji multimedialnej Nowyinteres.pl – sÅ‚użącej do pisania profesjonalnych biznesplanów.
- Praca z użyciem platformy stanowiÅ‚a najważniejszÄ… część kilkumiesiÄ™cznych szkoleÅ„ i warsztatów – tÅ‚umaczy trenerka Alicja Kibort-Bis.
Piotr Opitz, doradca zawodowy, przyznaje, że zaskoczyły go możliwości platformy Nowyinteres.pl.
- PuÅ›ciliÅ›my podopiecznych na żywioÅ‚. WypeÅ‚nili swoje biznesplany w kilka tygodni. Poradzili sobie Å›wietnie – mówi.
Jego zdanie podzielajÄ… nie tylko gimnazjaliÅ›ci, ale również trenerzy, którzy chwalÄ… funkcjonalność
systemu Nowyinteres.pl.
- Nie ma potrzebny bawić się w arkusze kalkulacyjne. Według mniej największym plusem aplikacji jest jej
klarowność i przejrzystość – ocenia trenerka Agata Kibort.
Jak tłumaczy Adam Adamczyk, prezes Nowyinteres.pl, to platforma dla wszystkich chcących sprawdzić
swoje siły biznesowe jeszcze zanim rozpoczną działania.
- Nasza grupa docelowa to dość młode osoby w wieku między 20 a 35 lat. Wtedy to bowiem zaczynamy
myÅ›leć o naszym pierwszym interesie, który czÄ™sto stanowi alternatywÄ™ dla pracy w korporacji –
opowiada Adamczyk. – Celem każdego przedsiÄ™wziÄ™cia biznesowego jest konkretny zysk. Nasza aplikacja
umożliwia m.in. jego prognozÄ™ – zaznacza.
Świeże spojrzenie to zysk
W projekcie „Zróbmy biznES” wziÄ™li udziaÅ‚ gimnazjaliÅ›ci. Mimo że tak mÅ‚odzi ludzie nie majÄ… osobowoÅ›ci
prawnej, to dziÄ™ki narzÄ™dziom takim jak np. platforma Nowyinteres.pl, sÄ… w stanie sprawdzić swój
biznesowy potencjał.
- Ci najwięksi, najbardziej znani jak Steve Jobs, rozkręcali biznes w bardzo młodym wieku. Liczy się więc
pomysÅ‚owość, zawziÄ™tość i zaangażowanie – oceniajÄ… trenerzy.
Akcja z udziaÅ‚em mÅ‚odzieży pokazaÅ‚a, że mieszkaÅ„cy województwa pomorskiego majÄ… Å›wieże, oryginalne
i ciekawe pomysły na własną działalność gospodarczą. Dlatego warto się zainteresować biznesowym
potencjaÅ‚em miejscowoÅ›ci wokóÅ‚ Zalewu WiÅ›lanego.
- Można w ten sposób rozkrÄ™cić dobry biznes i jednoczeÅ›nie poprawić tamtejszÄ… sytuacjÄ™ ekonomicznospoÅ‚ecznÄ…
– mówi trenerka Marta Ciechanowska. – MÅ‚odzi wykazali niektóre możliwoÅ›ci gospodarcze
naszego powiatu. Przeprowadzili ponad 2,5 tys. ankiet pytajÄ…c mieszkaÅ„ców i turystów czego im
potrzeba. Ta wiedza jest cenna – dodaje.
Artur Milarski ze stowarzyszenia Szkolna 13 wie, że szanse ekonomiczne terenów nad Zalewem
Wiślanym są ogromne. Jego zdaniem lokalni przedsiębiorcy nie do końca potrafią wykorzystać zasoby
przyrodnicze i turystyczne.
- Niestety, rynek pracy jest bardzo mały. W powiecie nowodworskim bezrobocie wynosi ok. 40 procent.
Biznesy powstaÅ‚e na potrzeby projektu „Zróbmy biznES” dotyczÄ… wyÅ‚Ä…cznie usÅ‚ug. Nikt nie stawiaÅ‚ na
produkcjÄ™. W ten sposób uczestnicy pokazali niszÄ™. W ich pomysÅ‚ach na biznes znalazÅ‚y siÄ™ potrzeby
potencjalnych klientów, w tym wÅ‚aÅ›nie turystów – kwituje.

Liczba wyświetleń: 976