Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zgromadzenie Związku Gmin Pomorskich z udziałem Wójt Jolanty Kwiatkowskiej Drukuj Stworz PDF

W dniach 10-11 kwietnia na zamku w Gniewie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Pomorskich. Podczas zebrania Gminę Stegna reprezentowała Wójt Jolanta Kwiatkowska.

ZwiÄ…zek Gmin Pomorskich to jedna z najwiÄ™kszych organizacji skupiajÄ…cych jednostki samorzÄ…du terytorialnego w Polsce. Do organizacji należy 74 samorzÄ…dów. Gmina Stegna jest czÅ‚onkiem ZGP od 1999 roku. ( wówczas pod nazwÄ… Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich ) W ubiegÅ‚ym roku do ZGP przystÄ…piÅ‚y gminy Nowy Dwór GdaÅ„ski i Ostaszewo. 

GÅ‚ównym celem stowarzyszenia jest reprezentowanie i obrona wspólnych interesów zrzeszonych gmin oraz wspieranie idei samorzÄ…du terytorialnego. GÅ‚ówne dziaÅ‚ania to miÄ™dzy innymi prowadzenie mediacji w sprawach spornych pomiÄ™dzy zrzeszonymi gminami a administracjÄ… rzÄ…dowÄ… i samorzÄ…dowÄ…, integrowanie dziaÅ‚aÅ„ różnych gmin, inicjowanie i wspieranie rozwoju gmin w zakresie rozwoju ekonomicznego i kulturalnego, a także inicjatywy z dziedziny edukacji, dialogu spoÅ‚ecznego oraz upowszechniania kultury fizycznej.

W praktyce dziaÅ‚alność ZwiÄ…zku Gmin Pomorskich polega na organizacji szkoleÅ„, konferencji, seminariów i spotkaÅ„. Stowarzyszenie inicjuje i bierze udziaÅ‚ w wielu projektach z zakresu strategii rozwoju infrastruktury, czy spoÅ‚ecznej odpowiedzialnoÅ›ci. 

ZGP jest również organizatorem konkursu " PiÄ™kna WieÅ›" .W tegorocznej edycji w kategorii ZAGRODA, II miejsce zajęła mieszkanka Tujska - Pani Danuta Suma.

Liczba wyświetleń: 934