Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły Drukuj Stworz PDF

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie art. 92 ust.3 pkt 6b oraz art. 88s ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012r. poz. 145 ze zm.) w związku z art. 39 ustawy z dnia ustawy 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki.

W związku z powyższym na stronie BIP zamieszczone zostało obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 2014r. o przystąpieniu do sporządzania projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki.Informujemy o możliwości składania uwag i wniosków w terminie od dnia 15.04.2014r. do dnia 15.05.2014r. Formularz składania uwag i wniosków.

Informacje o stanie zaawansowania prac nad projektem Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły znajdą Państwo na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku: http://gdansk.rzgw.gov.pl/ w zakładce Dokumenty Planistyczne / Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły.
Harmonogram i program prac związanych z przygotowaniem Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej RZGW w Gdańsku:  http://bip.rzgw.gda.pl/.

Liczba wyświetleń: 973