Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły Drukuj Stworz PDF

Dyrektor Regionalnego ZarzÄ…du Gospodarki Wodnej w GdaÅ„sku na podstawie art. 92 ust.3 pkt 6b oraz art. 88s ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012r. poz. 145 ze zm.) w zwiÄ…zku z art. 39 ustawy z dnia ustawy 3 października 2008r. o udostÄ™pnianiu informacji o Å›rodowisku i jego ochronie, udziale spoÅ‚eczeÅ„stwa w ochronie Å›rodowiska oraz ocenach oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), zawiadamia o przystÄ…pieniu do sporzÄ…dzania projektu Planu przeciwdziaÅ‚ania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej WisÅ‚y wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki.

W zwiÄ…zku z powyższym na stronie BIP zamieszczone zostaÅ‚o obwieszczenie Dyrektora Regionalnego ZarzÄ…du Gospodarki Wodnej w GdaÅ„sku z dnia 14 kwietnia 2014r. o przystÄ…pieniu do sporzÄ…dzania projektu Planu przeciwdziaÅ‚ania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej WisÅ‚y wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki.Informujemy o możliwoÅ›ci skÅ‚adania uwag i wniosków w terminie od dnia 15.04.2014r. do dnia 15.05.2014r. Formularz skÅ‚adania uwag i wniosków.

Informacje o stanie zaawansowania prac nad projektem Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły znajdą Państwo na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku: http://gdansk.rzgw.gov.pl/ w zakładce Dokumenty Planistyczne / Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły.
Harmonogram i program prac zwiÄ…zanych z przygotowaniem Planu przeciwdziaÅ‚ania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej WisÅ‚y zostanie podany do publicznej wiadomoÅ›ci poprzez udostÄ™pnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej RZGW w GdaÅ„sku:  http://bip.rzgw.gda.pl/.

Liczba wyświetleń: 1116