Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

OSTROŻNIE W LESIE Drukuj Stworz PDF

W związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach choć nie wydano zakazu wstępu do lasów pragniemy przypomnieć, że w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności:

 

1)   rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu;

 

2) palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

 

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

 

Min. dużym zagrożeniem pożarowym dla lasów na naszym terenie jest wypuszczanie lampionów na plażach i terenach przyległych.

Nie tylko stanowi ono zagrożenie pożarowe, ale również stanowi zagrożenie dla ruchu lotniczego.


ZASADY ZGŁASZANIA DZIAŁALNOŚCI MOGĄCEJ ZAGROZIĆ BEZPIECZEŃSTWU CYWILNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego, zgodnie z treścią Załącznika 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, (Rozdział 2 pkt. 2.18) działania mogące zagrozić bezpieczeństwu cywilnych statków powietrznych czy to nad terytorium danego Państwa, czy też nad pełnym morzem, podlegają koordynowaniu
z właściwymi władzami służby ruchu lotniczego. Zgodnie z § 2 ww. Rozporządzenia kompetencje i obowiązki "władzy służb ruchu lotniczego" wykonuje instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego wyznaczona na podstawie odrębnych przepisów. Koordynację należy zakończyć w takim terminie, aby można było na czas rozpowszechnić informację o tej działalności, zgodnie z postanowieniami Załącznika 15 ICAO.

CEL

W celu uniknięcia zagrożeń dla cywilnych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej zawartej w FIR EPWW podczas realizacji:


- wypuszczania balonów wolnych napełnianych helem;
- pokazów ogni sztucznych;
- wypuszczania lampionów ;
- emitowania silnych źródeł światła


instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - PAŻP) wprowadza zasady uzgodnień, których celem jest osiągnięcie rozwiązań pozwalających na wyeliminowanie zagrożenia dla cywilnych statków powietrznych i ograniczenie do minimum utrudnień
w ruchu lotniczym.ZASADY ZGŁASZANIA DZIAŁALNOŚCI


Działalność określona w pkt. 2 mogąca zagrozić bezpieczeństwu cywilnych statków powietrznych powinna być zgłaszana do Ośrodka Planowania Strategicznego w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za pomocą właściwych formularzy zamieszczonych w zakładce Ośrodek Planowania Strategicznego strony internetowej PAŻP formularze zgłoszeniowe
Wypełniony formularz powinien trafić do Ośrodka Planowania Strategicznego na minimum 10 dni przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia. Formularze mogą być wysyłane za pomocą faksu pod numer 22 574 57 69 lub pocztą na adres:Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Ośrodek Planowania Strategicznego
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

 

Źródło: http://www.pansa.pl/index.php?menu_lewe=ops&lang=_pl&opis=OPS/ops_info

 

 

Dbajmy wspólnie o nasze lasy i nasze bezpieczeństwo.

 

 

TELEFONY ALARMOWE

 112 - Numer Alarmowy


999 - Pogotowie Ratunkowe


998 - Straż Pożarna


997 - Policja 

 

Aktualny stopień zagrożenia w lasach 

Liczba wyświetleń: 1141