Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

OSTROŻNIE W LESIE Drukuj Stworz PDF

W zwiÄ…zku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach choć nie wydano zakazu wstÄ™pu do lasów pragniemy przypomnieć, że w lasach i na terenach Å›ródleÅ›nych, na obszarze Å‚Ä…k, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odlegÅ‚oÅ›ci do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynnoÅ›ci mogÄ…cych wywoÅ‚ać niebezpieczeÅ„stwo pożaru, w szczególnoÅ›ci:

 

1)   rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez wÅ‚aÅ›ciciela lub zarzÄ…dcÄ™ lasu;

 

2) palenie tytoniu, z wyjÄ…tkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

 

Podstawa: RozporzÄ…dzenie Ministra Spraw WewnÄ™trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

 

Min. dużym zagrożeniem pożarowym dla lasów na naszym terenie jest wypuszczanie lampionów na plażach i terenach przylegÅ‚ych.

Nie tylko stanowi ono zagrożenie pożarowe, ale również stanowi zagrożenie dla ruchu lotniczego.


ZASADY ZGŁASZANIA DZIAŁALNOÅšCI MOGÄ„CEJ ZAGROZIĆ BEZPIECZEŃSTWU CYWILNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

Na podstawie RozporzÄ…dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie warunków i sposobu dziaÅ‚ania sÅ‚użb ruchu lotniczego, zgodnie z treÅ›ciÄ… ZaÅ‚Ä…cznika 11 do Konwencji o miÄ™dzynarodowym lotnictwie cywilnym, (RozdziaÅ‚ 2 pkt. 2.18) dziaÅ‚ania mogÄ…ce zagrozić bezpieczeÅ„stwu cywilnych statków powietrznych czy to nad terytorium danego PaÅ„stwa, czy też nad peÅ‚nym morzem, podlegajÄ… koordynowaniu
z wÅ‚aÅ›ciwymi wÅ‚adzami sÅ‚użby ruchu lotniczego. Zgodnie z § 2 ww. RozporzÄ…dzenia kompetencje i obowiÄ…zki "wÅ‚adzy sÅ‚użb ruchu lotniczego" wykonuje instytucja zapewniajÄ…ca sÅ‚użby ruchu lotniczego wyznaczona na podstawie odrÄ™bnych przepisów. KoordynacjÄ™ należy zakoÅ„czyć w takim terminie, aby można byÅ‚o na czas rozpowszechnić informacjÄ™ o tej dziaÅ‚alnoÅ›ci, zgodnie z postanowieniami ZaÅ‚Ä…cznika 15 ICAO.

CEL

W celu unikniÄ™cia zagrożeÅ„ dla cywilnych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej zawartej w FIR EPWW podczas realizacji:


- wypuszczania balonów wolnych napeÅ‚nianych helem;
- pokazów ogni sztucznych;
- wypuszczania lampionów ;
- emitowania silnych źródeÅ‚ Å›wiatÅ‚a


instytucja zapewniajÄ…ca sÅ‚użby ruchu lotniczego (Polska Agencja Å»eglugi Powietrznej - PAÅ»P) wprowadza zasady uzgodnieÅ„, których celem jest osiÄ…gniÄ™cie rozwiÄ…zaÅ„ pozwalajÄ…cych na wyeliminowanie zagrożenia dla cywilnych statków powietrznych i ograniczenie do minimum utrudnieÅ„
w ruchu lotniczym.ZASADY ZGŁASZANIA DZIAŁALNOŚCI


DziaÅ‚alność okreÅ›lona w pkt. 2 mogÄ…ca zagrozić bezpieczeÅ„stwu cywilnych statków powietrznych powinna być zgÅ‚aszana do OÅ›rodka Planowania Strategicznego w Polskiej Agencji Å»eglugi Powietrznej za pomocÄ… wÅ‚aÅ›ciwych formularzy zamieszczonych w zakÅ‚adce OÅ›rodek Planowania Strategicznego strony internetowej PAÅ»P formularze zgÅ‚oszeniowe
Wypełniony formularz powinien trafić do Ośrodka Planowania Strategicznego na minimum 10 dni przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia. Formularze mogą być wysyłane za pomocą faksu pod numer 22 574 57 69 lub pocztą na adres:Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Ośrodek Planowania Strategicznego
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

 

ŹródÅ‚o: http://www.pansa.pl/index.php?menu_lewe=ops&lang=_pl&opis=OPS/ops_info

 

 

Dbajmy wspólnie o nasze lasy i nasze bezpieczeÅ„stwo.

 

 

TELEFONY ALARMOWE

 112 - Numer Alarmowy


999 - Pogotowie Ratunkowe


998 - Straż Pożarna


997 - Policja 

 

Aktualny stopieÅ„ zagrożenia w lasach 

Liczba wyświetleń: 1204