Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

CUDZE CHWALICIE - SWEGO NIE ZNACIE, Z NAMI SWÓJ REGION W PEŁNI POZNACIE! - relacja z Biwaku w Rybinie Drukuj Stworz PDF

Biwaki organizowane przez Stowarzyszenie „KULTURALNI”, Gminny OÅ›rodek Kultury w Stegnie oraz BibliotekÄ™ w Stegnie, na staÅ‚e wpisaÅ‚y siÄ™ w kalendarz wydarzeÅ„ Gminy Stegna. DziÄ™ki sfinansowaniu projektu „CUDZE CHWALICIE - SWEGO NIE ZNACIE, Z NAMI SWÓJ REGION W PEŁNI POZNACIE” ze Å›rodków Gminy Stegna przeznaczonych na realizacjÄ™ Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych, kolejny raz dzieci mogÅ‚y uczestniczyć w ciekawym przedsiÄ™wziÄ™ciu. 26 dzieci mogÅ‚o uczestniczyć w  biwaku, który odbyÅ‚ siÄ™ w Rybinie w dniach 06-07.08.2014 r. Na uczestników czekaÅ‚y nastÄ™pujÄ…ce atrakcje: zabawy integracyjne, zwiedzanie gospodarstwa rolnego, turniej sportowo – rekreacyjny, malowanie Å»uÅ‚aw, zabawa w „saperów” (nocne szukanie cukierków w parku), duże baÅ„ki mydlane, balonowy zawrót gÅ‚owy, grill z kieÅ‚baskami. Drugi dzieÅ„ biwaku to piknik edukacyjny „Sieciaki na wakacjach”. Biblioteka w Stegnie  zorganizowaÅ‚a zajÄ™cia  edukacyjne dla dzieci, w czasie których poprzez zabawÄ™ uczyÅ‚y siÄ™, jak reagować na zagrożenia w Internecie oraz jak ich unikać. PoznaÅ‚y zasady Netykiety oraz cztery podstawowe zasady bezpiecznego surfowania w sieci. DowiedziaÅ‚y siÄ™, jak chronić swojÄ… prywatność w Internecie, a także jakie zagrożenia niosÄ… za sobÄ… internetowe znajomoÅ›ci.  Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali kolorowe naklejki oraz pamiÄ…tkowe dyplomy. Mamy nadziejÄ™, że biwak w Rybinie na dÅ‚ugo pozostanie w pamiÄ™ci naszych uczestników. Zapraszamy za rok!

A przed nami najciekawsza część projektu - wycieczka do Krynicy Morskiej oraz spotkanie ze Stowarzyszeniem Obserwatorów Ptaków WÄ™drownych DRAPOLICZ.  Obserwatorium jest ciekawym miejscem - oddalone jest o okoÅ‚o 5 kilometrów od Krynicy Morskiej w kierunku wschodnim. PoÅ‚ożone jest w Å›rodku lasu, na wzniesieniu wysokoÅ›ci blisko 50 metrów nad poziomem morza. Korony drzew po stronie poÅ‚udniowej i póÅ‚nocnej sÄ… poniżej stóp obserwatora. DziÄ™ki temu widać stÄ…d morze, wody Zalewu WiÅ›lanego, wzgórza Wysoczyzny ElblÄ…skiej oraz poÅ‚ożone po drugiej stronie miejscowoÅ›ci. GoÅ‚ym okiem widać wieżę we Fromborku, w której pracowaÅ‚ Kopernik a przez lornetkÄ™ rosyjskie miasto Baltijsk. Szerokość Mierzei WiÅ›lanej w tym miejscu wynosi okoÅ‚o 800 metrów. Obserwacje ptaków na punkcie sÄ… niezapomnianym przeżyciem i dużą atrakcjÄ… wÅ›ród odwiedzajÄ…cych. Ptaki przelatujÄ… tu na niewielkich wysokoÅ›ciach i niewyobrażalnych iloÅ›ciach, czÄ™sto tuż nad gÅ‚owami obserwatorów. CzÄ™sto ignorujÄ… obecność ludzi, dziÄ™ki temu można je swobodnie obserwować. Mamy nadziejÄ™ na niepowtarzalne wrażenia.

logo

 

logo

logo

 

logo

Liczba wyświetleń: 1658