Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Fundusz grantowy AKUMULATOR SPOŁECZNY ZASILI DOBRE POMYSŁY POMORZAN Drukuj Stworz PDF

AKUMULATOR SPOŁECZNY ZASILI DOBRE POMYSŁY POMORZAN

Od 11 sierpnia grupy nieformalne i organizacje pozarzÄ…dowe dziaÅ‚ajÄ…ce na rzecz dobra wspólnego mieszkaÅ„ców Pomorza mogÄ… ubiegać siÄ™ o pierwsze Å›rodki na inicjatywy spoÅ‚eczne w ramach caÅ‚kiem nowego funduszu grantowego. DziÄ™ki najwiÄ™kszemu w kraju partnerstwu siedmiu organizacji spoÅ‚ecznych woj. pomorskiego otrzymajÄ… oni w latach 2014-2016
prawie 1,5 mln PLN na lokalne projekty. A wszystko to przy wsparciu finansowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zadanie „Pomorski aktywator spoÅ‚eczny – maÅ‚e inicjatywy, duże zmiany” jest wynikiem wspóÅ‚pracy 7 organizacji zainteresowanych wspomaganiem ciekawych inicjatyw spoÅ‚ecznych
z województwa pomorskiego, które w partnerstwie odpowiedziaÅ‚y na konkurs Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich organizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki SpoÅ‚ecznej. IdeÄ… projektu jest wspieranie mÅ‚odych NGO oraz inicjatyw nieformalnych, którym samodzielnie trudno byÅ‚oby pozyskać Å›rodki na swoje pomysÅ‚y. PóÅ‚tora miliona zÅ‚otych zostanie rozdysponowane jako granty
w konkursach organizowanych w ciÄ…gu najbliższych trzech lat. W tym czasie partnerstwo zamierza pracować nad pomnożeniem tego kapitaÅ‚u, aby rozpoczÄ™tÄ… wspóÅ‚pracÄ™ kontynuować jako fundusz grantowy pod nazwÄ… AKUMULATOR SPOŁECZNY. W przyszÅ‚oÅ›ci bÄ™dzie on niezależnym źródÅ‚em finansowania energii i pomysÅ‚owoÅ›ci organizacji dziaÅ‚ajÄ…cych na rzecz naszego regionu. Fundusz budowany bÄ™dzie w tym samym partnerstwie organizacji pozarzÄ…dowych z województwa pomorskiego, choć nie wykluczona jest jego szersza formuÅ‚a w zależnoÅ›ci od potrzeb i pozyskiwanych darczyÅ„ców.

Partnerstwo zamierza nie tylko rozdzielać pieniÄ…dze ale również w różny sposób, np. poprzez doradztwo, szkolenia, animacjÄ™ lub asystenturÄ™, wspierać pomorskie inicjatywy spoÅ‚eczne. Pierwszy konkurs na mini granty uruchomiony zostaÅ‚ 11 sierpnia. Do rozdysponowania jest prawie 400 tys. PLN. W kolejnych latach planowane sÄ… jeszcze co najmniej dwa konkursy. ChÄ™tni bÄ™dÄ… mogli zgÅ‚aszać swoje pomysÅ‚y poprzez specjalny internetowy generator wniosków. CiekawÄ… formÄ… aplikowania
o Å›rodki funduszu bÄ™dzie możliwość zamieszczenia zamiast opisu projektu – krótkiego filmu
z koncepcją pomysłu przedsięwzięcia. Pionierskim pomysłem jest prezentacja realizacji projektu
w formie bloga. W tym roku składanie propozycji inicjatyw do dofinansowania potrwa do 11 września,
a pierwsze projekty będą mogły ruszyć już 1 października.

Na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych Community Foundations są niezwykle popularnymi instytucjami społecznej dobroczynności. Prywatni darczyńcy przeznaczają
na ich funkcjonowanie różnego rodzaju Å›rodki od drobnych comiesiÄ™cznych wpÅ‚at po zapisy testamentowe. Z kolei fundusze te przyczyniajÄ… siÄ™ do wspierania/finansowania wielu cennych inicjatyw spoÅ‚ecznych prowadzonych zarówno przez organizacje pozarzÄ…dowe jak i np. nieformalne grupy mieszkaÅ„ców chcÄ…cych wspólnie zrobić coÅ› dobrego np. dla swojej dzielnicy. Twórcami tego przedsiÄ™wziÄ™cia na Pomorzu sÄ… doÅ›wiadczeni realizatorzy podobnych inicjatyw w ramach Pomorskiego Funduszu MÅ‚odzieżowego czy programu DziaÅ‚aj Lokalnie. Oprócz przyznania wsparcia finansowego pomogÄ… oni chÄ™tnym w przygotowaniu i prawidÅ‚owym rozliczeniu projektu. Już dziÅ›
do Å›rodków projektu FIO dodatkowe fundusze zapowiedziaÅ‚y niektóre gminy. DziÄ™ki temu ich organizacje majÄ… wiÄ™ksze szanse na otrzymanie wsparcia na swoje inicjatywy spoÅ‚eczne. SÄ… też już pierwsze deklaracje zasilenia Akumulatora SpoÅ‚ecznego z funduszy prywatnych, co pozwoli
na konsekwentne budowanie nowego niezależnego źródÅ‚a finansowania pomorskiej energii spoÅ‚ecznej i wspierania najciekawszych pomysÅ‚ów na jej uwolnienie.

 

W razie pytań zachęcam do kontaktu: 791 939 395.

 

 

Rajkowski Artur

Specjalista ds. programów grantowych

 

Fundacja Pokolenia

biuro:

ul. ObroÅ„ców Westerplatte 6

83-110 Tczew

tel. 58 352 45 46

kom. 791 939 395

www.fundacjapokolenia.pl

[email protected]

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik zgÅ‚oszenie do konkursu 2014-08-18 14:14:29
załącznik logo 2014-08-18 14:13:39
załącznik Formularz 2014-08-18 14:13:11
Liczba wyświetleń: 831