Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Stegna na lata 2014-2025. Drukuj Stworz PDF

TrwajÄ… prace na aktualizacjÄ… Strategii Rozwoju SpoÅ‚eczno-Gospodarczego Gminy Stegna na lata 2014-2025. 


Uaktualnienie Strategii w gÅ‚ównej mierze ma na celu dostosowanie zapisów obecnie obowiÄ…zujÄ…cego dokumentu do gÅ‚ównych dokumentów strategicznych kraju i regionu wyznaczajÄ…cych zakres i ramy polityki spoÅ‚ecznej na kolejne lata. Nowa Strategia Rozwoju Gminy Stegna bÄ™dzie dokumentem okreÅ›lajÄ…cym gÅ‚ówne kierunki rozwoju w kontekÅ›cie perspektywy finansowej UE 2014-2020.


W pracach nad opracowaniem dokumentu oprócz profesjonalnej firmy konsultingowej bÄ™dzie uczestniczyć zaproszony zespóÅ‚ zÅ‚ożony z różnych grup spoÅ‚ecznych w tym przedstawicieli organizacji pozarzÄ…dowych, podmiotów gospodarczych, rolników i instytucji kultury oraz mieszkaÅ„ców naszej gminy zainteresowanych rowojem lokalnym. Pierwsze spotkanie ZespoÅ‚u odbyÅ‚o siÄ™ 4 wrzeÅ›nia w budynku UrzÄ™du Gminy z udziaÅ‚em wÅ‚adz gminy oraz pracowników UrzÄ™du.

Opracowanie Strategii bÄ™dzie obejmowaÅ‚o koncepcjÄ™ funkcjonowania Gminy Stegna na najbliższe lata ze wskazaniem jej wizji, misji, priorytetów, celów strategicznych oraz kierunków i scenariuszy rozwojowych.
 

Liczba wyświetleń: 1008