Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Festiwal "MUZYKA DROGÄ„ DO WOLNOÅšCI" - relacja z wydarzenia Drukuj Stworz PDF

Festiwal „Muzyka DrogÄ… do WolnoÅ›ci” odbyÅ‚ siÄ™ 10 grudnia 2014 roku w Mikoszewie z okazji 25 rocznicy Pierwszych Wolnych Wyborów (04.06.1989). Wydarzenie miaÅ‚o przybliżyć wykonawcom jak i publicznoÅ›ci muzykÄ™ tamtych czasów oraz przypomnieć ogromny wpÅ‚yw twórczoÅ›ci muzycznej na przeobrażenia spoÅ‚eczne i polityczne lat 80/90 XX wieku. Festiwal zostaÅ‚ podzielony na dwie kategorie: konkurs dla dzieci i mÅ‚odzieży oraz przeglÄ…d solistów i zespoÅ‚ów muzycznych. Podczas konkursu, widzowie oddali gÅ‚osy na swoich faworytów. W ten sposób zostali wyÅ‚onieni zwyciÄ™zcy konkursu dla dzieci i mÅ‚odzieży:
I miejsce – ZespóÅ‚ wokalny z Gimnazjum w Mikoszewie (który zaprezentowaÅ‚ „Ballada o Janku WiÅ›niewskim", „Mury")
II miejsce - ZespóÅ‚ Wokalny z ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ w Tujsku („Taki kraj", „Dziewczyna z granatem")
III miejsce - ZespóÅ‚ Wokalny z ZespoÅ‚u Szkolno – Przedszkolnego w Drewnicy („Idzie żoÅ‚nierz", „Warszawskie dzieci")
Wyróżnienia: ZespóÅ‚ Wokalny ze SzkoÅ‚y Podstawowej w Jantarze („BiaÅ‚y Krzyż", „Pamięć w nas") i ZespóÅ‚ Congressio („Mury", „Tyle byÅ‚o dni")

Podczas II części Festiwalu (przeglÄ…d solistów i zespoÅ‚ów muzycznych) wystÄ…pili:
- Maciej Stęplewski
- Uczennice Gimnazjum w Mikoszewie - Daria Gribnau oraz Eliza Nojmiler 
- ZespóÅ‚ Wokalny Fale
- ZespóÅ‚ The Best 
- WiesÅ‚aw Czyż 
- KsiÄ…dz Marek Witkowski 
- ZespóÅ‚ Congressio 
ArtyÅ›ci wykonali nastÄ™pujÄ…ce utwory: hymn solidarnoÅ›ci „Piosenka dla córki" Krzysztofa Kasprzyka, „Emigranci", „Å»eby Polska byÅ‚a PolskÄ…", „Przeżyj to sam", „Marsz Polonii", „Nie pÅ‚acz Ewka", „Autobiografia", repertuar Jacka Kaczmarskiego – „Mury", "Nasza klasa", "KatyÅ„", „JaÅ‚ta", „Barykada - Å›mierć BaczyÅ„skiego", repertuar Krzysztofa Myszkowskiego – „Oswojony przez Å›mierć", „Mówi MÄ…drość", „Triumf SprawiedliwoÅ›ci". 
Zgromadzona publiczność bardzo żywo reagowaÅ‚a na przygotowany program artystyczny. Szczególnie doroÅ›li, którzy gdzieÅ› w pamiÄ™ci zachowali tamte czasy, a utwory - czÄ™sto chwytajÄ…ce za serce, tylko ożywiÅ‚y wspomnienia. W trakcie, gdy doroÅ›li wsÅ‚uchiwali siÄ™ w piÄ™kne piosenki, ich dzieci bawiÅ‚y siÄ™ w zorganizowanym Pokoju Zabaw. Nad ich bezpieczeÅ„stwem i zapewnieniem dobrej zabawy czuwaÅ‚y wolontariuszki ze SzkoÅ‚y Podstawowej w Jantarze oraz Gimnazjum w Mikoszewie.
Poziom Festiwalu „Muzyka DrogÄ… do WolnoÅ›ci” byÅ‚ bardzo wysoki.
ByliÅ›my pozytywnie zaskoczeni przygotowaniem artystycznym uczestników. Dzieci, mÅ‚odzież wÅ‚ożyli dużo pracy oraz wysiÅ‚ku podczas prób, a opiekunowie nie szczÄ™dzili swojego czasu i zaangażowania w przygotowanie podopiecznych. Efektem wielogodzinnych prób byÅ‚y przepiÄ™knie wykonane aranżacje wokalne i instrumentalne. JesteÅ›my dumni, że w naszym regionie mieszka tylu zdolnych ludzi, którzy chcÄ… rozwijać swoje talenty i prezentować twórczość szerszej publicznoÅ›ci.
Dla wszystkich uczestników przygotowaliÅ›my poczÄ™stunek w postaci kanapek oraz sÅ‚odkoÅ›ci, zimnych i ciepÅ‚ych napojów. Na zakoÅ„czenie imprezy, w podziÄ™kowaniu za wystÄ™p, organizatorzy wrÄ™czyli dzieciom, mÅ‚odzieży, opiekunom oraz dorosÅ‚ym wykonawcom pamiÄ…tkowe statuetki. 
Projekt współfinansowany ze środków Stowarzyszenia Autorów ZAIKS oraz ze środków „DziaÅ‚aj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek DziaÅ‚aj Lokalnie - Fundację Pokolenia, ze środków Gminy Stegna w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Upominki zapewniÅ‚a również Kancelaria Prezydenta RP.

 

Fotorelacja z wydarzenia dostępna pod linkiem:

http://www.stegna.naszgok.pl/news/festiwal-muzyka-drog-do-wolnoci-fotorelacja

Liczba wyświetleń: 885