Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

„Koncepcja zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego dla obszaru Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Elbląsko-Żuławskie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów leśnych" Drukuj Stworz PDF

Pracownia Sozologiczna Biura UrzÄ…dzania Lasu i Geodezji LeÅ›nej OddziaÅ‚ w Gdyni zakoÅ„czyÅ‚a prace zwiÄ…zane z I Etapem Koncepcji zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego dla obszaru LKP Lasy ElblÄ…sko – Å»uÅ‚awskie, ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem obszarów leÅ›nych. W ramach tych prac zebrano dane dotyczÄ…ce częściowej inwentaryzacji elementów zagospodarowania i ruchu turystycznego oraz atrakcyjnoÅ›ci turystycznej terenów w zasiÄ™gu LKP a nastÄ™pnie przetworzono je na bazy danych.

Ponadto zebrano dane takie jak dokumentacje:

  • Studia uwarunkowaÅ„ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
  • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
  • Strategie rozwoju spoÅ‚eczno-gospodarczego gmin, powiatów i województwa;
  • Strategie rozwoju turystyki sporzÄ…dzane dla różnych obszarów odpowiadajÄ…cych granicom administracyjnym lub spójnych funkcjonalnie;
  • Plany odnowy miejscowoÅ›ci;
  • Plany ochrony lub zadaÅ„ ochronnych obszarów chronionych ustanowionych na podstawie Ustawy o ochronie przyrody (rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000);
  • Inne opracowania zawierajÄ…ce informacje dotyczÄ…ce stanu zagospodarowania i ruchu turystycznego oraz atrakcji turystycznych oraz planów w zakresie rozwoju tych elementów (np. plany urzÄ…dzania lasu).

 


W zakresie informacji dotyczÄ…cych ruchu turystycznego zgromadzono wszystkie dotychczas zarchiwizowane informacje dotyczÄ…ce tego ruchu, pochodzÄ…ce z lat 2000-2013, znajdujÄ…ce siÄ™ w zasobach GÅ‚ównego UrzÄ™du Statystycznego. W konsultacji z ZamawiajÄ…cym wskazano propozycje 7 rejonów (miejsc) szczegóÅ‚owego badania natężenia ruchu turystycznego oraz propozycjÄ™ ankiety badania kwestionariuszowego turystów, które zostanÄ… przeprowadzone w II etapie badaÅ„. Informacje zgromadzone w I etapie opracowania podsumowano w formie wstÄ™pnego raportu uwarunkowaÅ„ i stanu rozwoju turystyki w LKP Lasy ElblÄ…sko-Å»uÅ‚awskie. Wykonano również mapy: Walorów turystycznych, Zagospodarowania turystycznego oraz Ograniczenia rozwoju turystyki wynikajÄ…cych z przepisów prawnych.

Wyniki Etapu I prac nad KoncepcjÄ… zagospodarowania rekreacyjno - turystycznego:


Raport wstÄ™pny uwarunkowaÅ„ i stanu rozwoju turystyki w LeÅ›nym Kompleksie Promocyjnym Lasy ElblÄ…sko - Å»uÅ‚awskie -  kliknij TUTAJ


Mapa walorów turystycznych - kliknij TUTAJ

Mapa zagospodarowania turystycznego - kliknij TUTAJ


Mapa ograniczeń rozwoju turystyki - kliknij TUTAJ

RozpoczynajÄ…cy siÄ™ etap II obejmie inwentaryzacjÄ™ terenowÄ…, przeprowadzenie ankiet oraz analizÄ™ uzyskanych wyników i postawienie diagnozy uwarunkowaÅ„ i stanu rozwoju turystyki.

Liczba wyświetleń: 793