Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Statut Drukuj Stworz PDF

Statut Sołectwa Tujsk . (Część  I)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Y/27/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 23.02.201 Ir.

                          Statut SoÅ‚ectwa

                                  Tujsk

 

                                                                    RozdziaÅ‚ I

                                                      Postanowienia ogólne

                                                                          § 1.

                                   Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1)     Gminie - należy przez to rozumieć GminÄ™ Stegna,

2)  SoÅ‚ectwie - należy przez to rozumieć SoÅ‚ectwo Tujsk,

3)  Radzie Gminy - należy przez to rozumieć RadÄ™ Gminy Stegna,

4)  Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Stegna

5)  UrzÄ™dzie Gminy - należy przez to rozumieć UrzÄ…d Gminy Stegna,

6)     Statucie Gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Stegna,

7)  Statucie - należy przez to rozumieć Statut SoÅ‚ectwa

                                                        §2.

l. OgóÅ‚ mieszkaÅ„ców miejscowoÅ›ci: Tujsk, stanowi samorzÄ…d mieszkaÅ„ców soÅ‚ectwa.

2.  Teren  dziaÅ‚ania soÅ‚ectwa obejmuje     miejscowoÅ›ci   wymienione  w  ust. 1
    niniejszego paragrafu.

3.  PoÅ‚ożenie   i   obszar   soÅ‚ectwa   przedstawia   mapa   poglÄ…dowa   stanowiÄ…ca
     zaÅ‚Ä…cznik do niniejszego statutu.

4. Nazwa samorzÄ…du mieszkaÅ„ców brzmi: SoÅ‚ectwo Tujsk.

                                                          §3

1. SoÅ‚ectwo Tujsk jest jednostkÄ… pomocniczÄ… gminy, którego mieszkaÅ„cy wspólnie z innymi soÅ‚ectwami tworzÄ… wspólnotÄ™ samorzÄ…dowÄ… Gminy STEGNA.

2 SoÅ‚ectwo tworzy Rada Gminy w drodze uchwaÅ‚y, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkaÅ„cami lub z ich    inicjatywy na zasadach okreÅ›lonych w statucie Gminy.

3.   SamorzÄ…d mieszkaÅ„ców soÅ‚ectwa dziaÅ‚a na podstawie  przepisów prawa,

a w szczególnoÅ›ci:

-    ustawy z 8 marca 1990 roku o samorzÄ…dzie gminnym (tj. Dz. U. z
     2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zmianami),

-    Statutu Gminy Stegna,

-    niniejszego statutu.

                                                       RozdziaÅ‚ II

                                   Organizacja i zakres dziaÅ‚ania soÅ‚ectwa

                                                           §4

 1.  Organami soÅ‚ectwa sÄ…:

1)       Zebranie Wiejskie - organ uchwaÅ‚odawczy

2)       SoÅ‚tys - organ wykonawczy.

 

2.     DziaÅ‚alność soÅ‚tysa wspomaga Rada SoÅ‚ecka, w której skÅ‚ad wchodzi od 3 do
        5 czÅ‚onków.

3.    SoÅ‚tys przewodniczy Radzie SoÅ‚eckiej.

4.    Kadencja SoÅ‚tysa i Rady SoÅ‚eckiej trwa 4 lata

                                                           §5

1.    SoÅ‚ectwo organizuje i wspiera przedsiÄ™wziÄ™cia swoich mieszkaÅ„ców,
         zmierzajÄ…ce do:

1)         poprawy warunków życia,

2)          zachowania porzÄ…dku i bezpieczeÅ„stwa,

3)          rozwoju oÅ›wiaty, kultury, sportu i wypoczynku,

4)          poprawy funkcjonowania i rozwoju infrastruktury,

5)          poprawy warunków sanitarnych, ochrony Å›rodowiska i przyrody,

6)         poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia
              przeciwpowodziowego,

7)         pobudzania spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej do samodzielnego
            rozwiÄ…zywania problemów SoÅ‚ectwa (wyzwalania inicjatyw
            spoÅ‚ecznych),

8)        tworzenia wiÄ™zi lokalnych,

9)        ksztaÅ‚towania postaw patriotyzmu lokalnego,

10)      tworzenia pomocy sÄ…siedzkiej,

11)      zarzÄ…dzania mieniem przysÅ‚ugujÄ…cym SoÅ‚ectwu.

2.   W realizacji przedsiÄ™wzięć okreÅ›lonych w ust. l SoÅ‚ectwo wspóÅ‚dziaÅ‚a z
organami Gminy.

                                                      §6

Do   kompetencji   zebrania  wiejskiego  należą  wszystkie  sprawy   istotne  dla

mieszkaÅ„ców a w szczególnoÅ›ci:

 

1)    zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla soÅ‚ectwa i jego mieszkaÅ„ców,

2)    wybieranie i odwoÅ‚ywanie SoÅ‚tysa i Rady SoÅ‚eckiej,

3)    podejmowanie uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych zarzÄ…dzania mieniem komunalnym, które
       w dniu wejÅ›cia w życie ustawy o samorzÄ…dzie terytorialnym stanowiÅ‚o
       mienie gminne soÅ‚ectwa ( na zasadach ogólnie obowiÄ…zujÄ…cych, regulowanych
       kodeksem cywilnym i przepisami wykonawczymi),

4)   dokonywanie okresowych ocen dziaÅ‚alnoÅ›ci SoÅ‚tysa i Rady SoÅ‚eckiej,

5)    stanowienie w innych sprawach dotyczÄ…cych soÅ‚ectwa w ramach przepisów
       ustawowych.

                                                        §7

 

1. Do obowiÄ…zków kompetencji soÅ‚tysa należy w szczególnoÅ›ci:

1)    reprezentowanie soÅ‚ectwa na zewnÄ…trz,

2)   zwoÅ‚ywania posiedzeÅ„ Rady SoÅ‚eckiej oraz przewodniczenie Radzie SoÅ‚eckiej,

3)    organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiÄ™wzięć spoÅ‚ecznych majÄ…cych
       na celu poprawÄ™ warunków życia spoÅ‚ecznoÅ›ci soÅ‚eckiej,

4)   kierowanie   realizacjÄ…   uchwaÅ‚   organów   gminy,   Zebrania   Wiejskiego
      w odniesieniu do soÅ‚ectwa,

5)   prowadzenie zarzÄ…du, administracji i gospodarki skÅ‚adnikami mienia (w tym Å›rodkami
      finansowymi), które gmina przekazaÅ‚a soÅ‚ectwu do korzystania . Akceptowanie
      dokumentów z  tym zwiÄ…zanych.

6)   opiniowanie wniosków mieszkaÅ„ców soÅ‚ectwa w sprawie przyznawania im zasiÅ‚ków
      i innej pomocy, jak również wniosków o ulgi z zakresu podatków, opÅ‚at i innych
      należnoÅ›ci,

7)   potwierdzanie    okolicznoÅ›ci,    których    przy    zaÅ‚atwianiu    spraw   przez
      mieszkaÅ„ców wymagajÄ… przepisy prawa, oraz postanowienia organów gminy

8)   sporzÄ…dzanie sprawozdaÅ„ z dziaÅ‚alnoÅ›ci soÅ‚ectwa m.in. gospodarczej 
     i finansowej, w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok budżetowy

9)   zwoÅ‚ywanie i organizowanie zebraÅ„ wiejskich poprzez:

 

a)   rozwieszanie   ogÅ‚oszeÅ„   o   zebraniach   w   miejscach   zwyczajowo
przyjÄ™tych, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem
Zebrania    Wiejskiego    aby    zapewnić   jak    najszerszy    udziaÅ‚
mieszkaÅ„ców,

b)   zawiadamianie Wójta Gminy o terminie zebrania w celu umieszczanie
ogłoszenia w BIP Urzędu Gminy

10)  przygotowuje projekty uchwaÅ‚ i opinii Zebrania Wiejskiego.

11) podejmowania  czynnoÅ›ci w zakresie tworzenia  dla  soÅ‚ectwa
      funduszu soÅ‚eckiego poprzez:

a)    ustalenie z RadÄ… SoÅ‚eckÄ… zakresu zadaÅ„ planowanych do realizacji
       na nastÄ™pny rok ze Å›rodków przyznanych z budżetu w ramach
      funduszu soÅ‚eckiego

b)   zwoÅ‚anie zebrania i zatwierdzeniem proponowanych zamierzeÅ„ w
      formie podjÄ™tej przez Zebranie Wiejskie uchwaÅ‚y

c)  przedÅ‚ożenie uchwaÅ‚y wraz z harmonogramem zadaÅ„ Wójtowi Gminy w terminie do 30 wrzeÅ›nia roku      poprzedzajÄ…cego realizacjÄ™ zamierzeÅ„.

12)  inicjowanie dziaÅ‚aÅ„ w zakresie realizacji zadaÅ„ realizowanych
       w ramach przyznanego funduszu soÅ‚eckiego 

13)  wystÄ™powanie  z wnioskami  dotyczÄ…cymi  potrzeb  soÅ‚ectwa i jego
       mieszkaÅ„ców oraz prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci interwencyjnej w tym zakresie, z
       tym, że wnioski dotyczÄ…ce realizacji w nastÄ™pnym roku budżetowym należy skÅ‚adać
      do Skarbnika Gminy najpóźniej do koÅ„ca wrzeÅ›nia roku poprzedzajÄ…cego rok
      budżetowy

14)  stosowanie w ramach soÅ‚ectwa postanowieÅ„ instrukcji kancelaryjnej -
      oraz  trybu obiegu dokumentów finansowych  zgodnie z wytycznymi skarbnika
      gminy,

15)  wykonywanie innych  zadaÅ„ należących do soÅ‚tysa z mocy ogólnie
       obowiÄ…zujÄ…cych przepisów m.in. w zakresie obronnoÅ›ci, ochrony pożarowej,
       zapobiegania kieskom żywioÅ‚owym oraz usuwania ich skutków,

16)  dostarczanie   decyzji   ustalajÄ…cych   wysokość   wymiaru   podatków
       mieszkaÅ„com  soÅ‚ectwa

17)   dokonywanie poboru podatków w  zakresie  ustalonym  przez organy  Gminy ,  

    2. SoÅ‚tysowi przysÅ‚uguje prowizja za inkaso oraz dieta w wysokoÅ›ci ustalonej przez RadÄ™ Gminy.

    3. SoÅ‚tys ma prawo uczestniczenia w sesjach Rady Gminy.

    4. SoÅ‚tys jest zawiadamiany o terminach sesji Rady Gminy oraz o porzÄ…dku obrad  sesji.

5. SoÅ‚tys ma obowiÄ…zek wystÄ™powania z inicjatywami wobec Rady SoÅ‚eckiej w zakresie wyrażania opinii i              stanowisk w sprawach, które bÄ™dÄ… poruszane na sesji oraz powiadamiania komisji Rady i  jej  przewodniczÄ…cych o treÅ›ci tych  opinii.

                                                            §  8

  1. Do obowiÄ…zków Rady SoÅ‚eckiej należy wspomaganie dziaÅ‚alnoÅ›ci SoÅ‚tysa.
  2. Rada SoÅ‚ecka  ma charakter opiniodawczy oraz doradczy
  3. Posiedzenia   Rady   soÅ‚eckiej   odbywajÄ…   siÄ™   co   najmniej   raz   na   kwartaÅ‚. Posiedzeniom przewodniczy SoÅ‚tys.
  4. Do kompetencji Rady SoÅ‚eckiej należy w szczególnoÅ›ci:

1)       wspomaganie dziaÅ‚alnoÅ›ci SoÅ‚tysa w prowadzeniu i zaÅ‚atwianiu spraw
          SoÅ‚ectwa,

2)       podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju gospodarczego SoÅ‚ectwa,

3)       inicjowanie dziaÅ‚aÅ„ spoÅ‚ecznie użytecznych dla SoÅ‚ectwa i jego
          mieszkaÅ„ców,

4)       wspóÅ‚dziaÅ‚anie w organizowaniu różnych form  pomocy dla
         mieszkaÅ„ców dotkniÄ™tych klÄ™skami żywioÅ‚owymi lub znajdujÄ…cych  siÄ™
         w trudnej sytuacji życiowej,

5)      opracowuje i przedkÅ‚ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwaÅ‚ w
         sprawach bÄ™dÄ…cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,

6)     przedkÅ‚adanie SoÅ‚tysowi opinii w sprawach gospodarowania mieniem
        gminnym przysÅ‚ugujÄ…cym SoÅ‚ectwu.

 

5.        Posiedzenie Rady SoÅ‚eckiej zwoÅ‚uje SoÅ‚tys w zależnoÅ›ci od potrzeb,
           jednak nie rzadziej niż raz na kwartaÅ‚.

6.       O posiedzeniach Rady SoÅ‚eckiej powiadamia siÄ™ radnych z okrÄ™gu
         wyborczego.
 

7.   W posiedzeniach Rady SoÅ‚eckiej mogÄ… brać udziaÅ‚ przedstawiciele Rady Gminy, UrzÄ™du Gminy oraz          organizacji   spoÅ‚ecznych dziaÅ‚ajÄ…cych na terenie SoÅ‚ectwa .          

                                                                          RozdziaÅ‚ III

                                      Zasady i tryb zwoÅ‚ywania zebraÅ„ wiejskich

                                   oraz warunki ważnoÅ›ci podejmowanych uchwaÅ‚.

                                           §9

 2.Prawo   do   udziaÅ‚u   w zebraniu wiejskim majÄ… wszyscy mieszkaÅ„cy soÅ‚ectwa

   posiadajÄ…cy czynne prawo wyborcze. Prawo wyborcze okreÅ›la siÄ™ wg ordynacji

   wyborczej do rad gmin.

3 .Zebranie wiejskie zwołuje sołtys :

1)  z wÅ‚asnej inicjatywy

2)  na żądanie co najmniej 15 mieszkaÅ„ców uprawnionych do udziaÅ‚u w zebraniu

3)  z inicjatywy Rady SoÅ‚eckiej

4)  na polecenie organów Gminy.

4.Termin i miejsce zebrania wiejskiego SoÅ‚tys podaje do wiadomoÅ›ci mieszkaÅ„ców w sposób zwyczajowo    przyjÄ™ty w soÅ‚ectwie, a w razie koniecznoÅ›ci Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomoÅ›ci w sposób okreÅ›lony w § 7 ust. l pkt. 9 lit. b).

5.Zebranie Wiejskie może być zwoÅ‚ywane przez Wójta, gdy SoÅ‚tys tego nie czyni, § 7 ust. l pkt. 9 lit. a-b stosuje siÄ™ odpowiednio.

6.Zebranie Wiejskie zwoływane jest w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

7.Zebranie Wiejskie na wniosek uprawnionych, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 powinno być zwoÅ‚ane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zÅ‚ożenia wniosku.

                                                               §10  

1.     Zebranie wiejskie odbywa siÄ™ w miarÄ™   istniejÄ…cych potrzeb, jednak nie rzadziej
       niż dwa razy w roku.

2.    PorzÄ…dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na wniosek SoÅ‚tysa.

3.   W razie nieobecnoÅ›ci SoÅ‚tysa lub niemożnoÅ›ci prowadzenia przez niego obrad, czÅ‚onkowie Zebrania   Wiejskiego dokonujÄ… wyboru przewodniczÄ…cego zebrania ze swego grona.

4.  Sprawy majÄ…ce istotne  znaczenie dla mieszkaÅ„ców soÅ‚ectwa Zebranie  Wiejskie rozstrzyga w drodze   uchwaÅ‚y.

5.  Zebranie może podejmować prawomocne uchwaÅ‚y gdy uczestniczy w nim co
      najmniej 1/5 mieszkaÅ„ców posiadajÄ…cych prawa wyborcze.

6.  O  ile w wyznaczonym terminie  na zebraniu  nie  uzyska siÄ™  quorum   1/5
    mieszkaÅ„ców soÅ‚ectwa to w nowym terminie po upÅ‚ywie 20 minut od  pierwszego
    terminu odbywa siÄ™ ono bez wzglÄ™du na liczbÄ™ osób obecnych.

 

7. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom, z
    zastrzeżeniem ust.8.

8. W przypadku gdy Zebranie Wiejskie zwoÅ‚ywane jest w trybie § 9 ust. 5,
    otwiera je Wójt lub upoważniona przez niego osoba a przewodniczy mu
    osoba wybrana spoÅ›ród uczestników zebrania .

9.   SoÅ‚tys nie mogÄ…c uczestniczyć w Zebraniu Wiejskim wyznacza
      przewodniczÄ…cego Zebrania Wiejskiego spoÅ›ród czÅ‚onków Rady
      SoÅ‚eckiej.

10. PorzÄ…dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu
      przedÅ‚ożonego przez SoÅ‚tysa.

11. Projekt porzÄ…dku obrad Zebrania Wiejskiego powinien być  skonsulto­wany z RadÄ… SoÅ‚eckÄ…, a sprawy    proponowane do rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim powinny  być należycie przygotowane.

12. ObowiÄ…zkiem SoÅ‚tysa jest zapewnienie referentów spraw
      rozpatrywanych na Zebraniu Wiejskim.
 

13. UchwaÅ‚y Zebrania   Wiejskiego zapadajÄ… zwykÅ‚a wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów, tzn. liczba
     gÅ‚osów „za" musi być wiÄ™ksza od liczby gÅ‚osów „przeciw".

14. GÅ‚osowanie odbywa siÄ™ w sposób jawny poprzez  podniesienie rÄ™ki, chyba że
     przepis prawa wymaga przeprowadzenia gÅ‚osowania tajnego. Zebranie może
     postanowić o przeprowadzeniu tajnego gÅ‚osowania nad konkretnÄ…  sprawÄ….

15. Głosowanie tajne przeprowadza powołana przez Zebranie Wiejskie Komisja
     Skrutacyjna przy pomocy kart do gÅ‚osowania. Komisja Skrutacyjna sporzÄ…dza
     z przeprowadzonego gÅ‚osowania protokóÅ‚.

16. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane przez protokolanta,
       którym powinien być czÅ‚onek Rady SoÅ‚eckiej lub osoba wybrana przez
       Zebranie Wiejskie.

17. ProtokóÅ‚ z zebrania wiejskiego powinien zawierać:

    1)  miejscowość i datÄ™ zebrania oraz czas trwania zebrania,

    2)   stwierdzenie quorum i ważnoÅ›ci zebrania

    3)   porzÄ…dek zebrania,

    4)   treść podejmowanych uchwaÅ‚,

    5)  podpisy protokolanta i przewodniczÄ…cego zebrania,

    6)  do protokoÅ‚u doÅ‚Ä…cza siÄ™ listÄ™ obecnoÅ›ci (jeżeli jest sporzÄ…dzona) oraz podjÄ™te
        uchwaÅ‚y, opinie i inne materiaÅ‚y.

18. SoÅ‚tys obowiÄ…zany jest do przedÅ‚ożenia Wójtowi protokoÅ‚u i uchwaÅ‚ Zebrania Wiejskiego w terminie  7 dni od odbycia Zebrania Wiejskiego.

     Nie dotyczy to sytuacji, o których mowa w § 9 ust.5. W przypadkach, o których mowa w § 9 ust.5 obowiÄ…zki soÅ‚tysa okreÅ›lone w niniejszym paragrafie wykonuje Wójt lub upoważniona przez niego osoba.

19.  UchwaÅ‚a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.                                                                       O  nieważnoÅ›ci uchwaÅ‚y w caÅ‚oÅ›ci lub w części orzeka na najbliższej sesji
Rada Gminy na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy lub Wójta.

20.  Wójt wszczynajÄ…c postÄ™powanie w sprawie stwierdzenia nieważnoÅ›ci
uchwały może wstrzymać jej wykonanie.

21.  W celu udzielenia soÅ‚tysowi staÅ‚ej pomocy w przygotowywaniu materiaÅ‚ów

i w organizacji zebraÅ„ Wójt Gminy wyznacza pracowników UrzÄ™du Gminy do
kontaktów z soÅ‚ectwem.

                                                                         RozdziaÅ‚ IV

                                              Tryb wyboru SoÅ‚tysa i Rady SoÅ‚eckiej

 

                                                                     § 11 

1.  Wyboru soÅ‚tysa i czÅ‚onków Rady SoÅ‚eckiej sÄ… powszechne, równe,

    bezpoÅ›rednie  i wiÄ™kszoÅ›ciowe .

 2. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór soÅ‚tysa i czÅ‚onków Rady

    SoÅ‚eckiej zwoÅ‚uje  Wójt Gminy  w drodze zarzÄ…dzenia, nie później niż 6 miesiÄ™cy

    po dacie wyborów do rad gmin, okreÅ›lajÄ…c miejsce,  godzinÄ™ , i dzieÅ„ zebrania wiejskiego .

3.  Zebranie wiejskie prowadzi Wójt lub upoważniony przez Wójta pracownik.

                                      § 12

1.    Dla dokonania ważnego wyboru soÅ‚tysa i Rady SoÅ‚eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest  osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkaÅ„ców soÅ‚ectwa.

2.    JeÅ›li w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoÅ›ci wymaganej liczby
mieszkaÅ„ców, przeprowadza siÄ™ wybory w nowym terminie po upÅ‚ywie 30 minut
od pierwszego terminu   bez wzglÄ™du na liczbÄ™ osób obecnych na zebraniu, nie
mniej jednak niż 7 osób.

3.  LiczbÄ™ staÅ‚ych mieszkaÅ„ców soÅ‚ectwa uprawnionych do gÅ‚osowania okreÅ›la
Wójt na podstawie staÅ‚ego rejestru wyborców prowadzonego przez EwidencjÄ™
Ludności Urzędu Gminy w Stegnie.

4   Na   Zebraniu      Wiejskim,   na   którym   przeprowadza      siÄ™   wybory,
uprawnieni mieszkańcy sołectwa wpisują się na liście obecności poprzez
podanie czytelnie imienia i nazwiska oraz podpisu
(parafki).

5.   SoÅ‚tys oraz czÅ‚onkowie Rady SoÅ‚eckiej wybierani sÄ… w gÅ‚osowaniu tajnym, bezpoÅ›rednim spoÅ›ród nieograniczonej liczby kandydatów, przez staÅ‚ych  mieszkaÅ„ców SoÅ‚ectwa, uprawnionych do gÅ‚osowania.

3.   Uprawnionym do gÅ‚osowania (posiadajÄ…cym czynne prawo wyborcze) jest każdy mieszkaniec stale zamieszkaÅ‚y w SoÅ‚ectwie, który najpóźniej w dniu wyborów koÅ„czy 18 lat i posiada prawo wybierania do rady gminy.

6.  Prawo wybieralnoÅ›ci (bierne prawo wyborcze) ma każdy mieszkaniec stale zamieszkaÅ‚y w SoÅ‚ectwie, który posiada prawo wybieralnoÅ›ci do Rady Gminy.

                                         §13

1.  Wybory na soÅ‚tysa przeprowadza Komisja Skrutacyjna w skÅ‚adzie od 3 do 5
     osób, wybrana spoÅ›ród uprawnionych uczestników zebrania. CzÅ‚onkiem komisji
     nie może być osoba kandydujÄ…ca na SoÅ‚tysa lub czÅ‚onka Rady SoÅ‚eckiej.

2.    W pierwszej kolejnoÅ›ci należy ustalić liczbÄ™ czÅ‚onków komisji skrutacyjnej w
        gÅ‚osowaniu jawnym. 

3.  Do zadaÅ„ komisji należy:

      -   przyjÄ™cie zgÅ‚oszeÅ„ kandydatów

      -  przeprowadzenie gÅ‚osowania tajnego

      -   ustalenie wyników wyborów

      -  ogÅ‚oszenie wyników wyborów 

      -  sporzÄ…dzenie protokoÅ‚u o wynikach wyborów.

4. ProtokóÅ‚ podpisujÄ… czÅ‚onkowie Komisji  Skrutacyjnej  oraz przewodniczÄ…cy zebrania i stanowi on zaÅ‚Ä…cznik   do protokoÅ‚u Zebrania Wiejskiego.

                                          §14

  1. Wybory odbywajÄ… siÄ™ przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgÅ‚oszonych
    bezpoÅ›rednio   przez  uprawnionych uczestników zebrania.
  2. W pierwszej kolejnoÅ›ci należy przeprowadzić zgÅ‚oszenie kandydatów

       i  gÅ‚osowanie dla dokonania wyboru SoÅ‚tysa. W drugiej kolejnoÅ›ci
       przeprowadza siÄ™ wybory czÅ‚onków Rady SoÅ‚eckiej.

 

      3.     Wybory na czÅ‚onków Rady SoÅ‚eckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna
              ponownie wybrana, która dziaÅ‚a na zasadach okreÅ›lonych w § 13. 

      4.   W wyborach do Rady SoÅ‚eckiej w pierwszej kolejnoÅ›ci należy ustalić liczebny
            skÅ‚ad osobowy Rady SoÅ‚eckiej w gÅ‚osowaniu jawnym.

                                           §15

1.   Uprawnieni   do   gÅ‚osowania   mieszkaÅ„cy   soÅ‚ectwa   gÅ‚osujÄ…   kartkami   do gÅ‚osowania opatrzonymi     pieczÄ…tkÄ… Rady Gminy Stegna.

2. Na karcie do gÅ‚osowania stawia siÄ™ znak „X" przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata.

3. Nieważne są głosy na kartach:

   -    caÅ‚kowicie przedartych

   -    innych  niż ustalone w ust.1.

   -    na których postawiono wiÄ™cej niż jeden znak „X"
   

    -   nie  postawiono znaku „X" przy żadnym  nazwisku  kandydata.

4. Przy gÅ‚osowaniu na czÅ‚onków Rady SoÅ‚eckiej nieważne sÄ… gÅ‚osy na kartkach

 a) caÅ‚kowicie przedartych

 b) innych niż ustalone w ust.1.

 c) na których postawiono wiÄ™cej znaków ,,X'' niż miejsc do obsadzenia lub nie postawiono znaku ,,X'' przy

   żadnym nazwisku kandydata

5. W przypadku, gdy kandydaci na SoÅ‚tysa lub kandydaci na obsadzenie ostatniego miejsca w Radzie SoÅ‚eckiej uzyskajÄ… tÄ™ samÄ… liczbÄ™ gÅ‚osów, przeprowadza siÄ™ kolejne wybory na tym samym Zebraniu Wiejskim i dokonuje wyboru jednego kandydata spoÅ›ród dwóch, którzy uzyskali tÄ™ samÄ… liczbÄ™ gÅ‚osów w poprzednich wyborach. Jeżeli przeprowadzenie wyborów w tym samym dniu jest niemożliwe ze wzglÄ™dów organizacyjnych, zebranie odracza siÄ™ na godzinÄ™ lub uzgadnia siÄ™ inny termin do przeprowadzenia ponownych wyborów.

 6.   Za   wybranych gÅ‚osów  uważa   siÄ™ kandydatów, którzy uzyskali najwiÄ™kszÄ… liczbÄ™ gÅ‚osów.

 7. W przypadku , gdy na soÅ‚tysa zgÅ‚oszono tylko jednego kandydata, zostaje on wybrany na soÅ‚tysa ,

   gdy otrzyma ponad 50% gÅ‚osów ważnych . W przypadku nie uzyskania wymaganej liczby gÅ‚osów ,

  przeprowadza siÄ™ ponowne gÅ‚osowanie na tym samym zebraniu lub w terminach okreÅ›lonych w ust.5.

 W ponownym gÅ‚osowaniu  ten sam kandydat zoataje wybrany ,mimo, że nie osiÄ…gnÄ…Å‚ wymaganych 50%

 gÅ‚osów. 

                                                   RozdziaÅ‚ V.

                           Protesty wyborcze, Ważność wyborów.

                                                           §16.

1.   W ciÄ…gu 7 dni od daty wyborów może być wniesiony protest do Rady
      Gminy za poÅ›rednictwem Wójta z powodu naruszenia przepisów
      Statutu, albo z powodu dopuszczenia siÄ™ przestÄ™pstwa przeciwko
      wyborom, jeżeli to naruszenie lub przestÄ™pstwo mogÅ‚o wywrzeć wpÅ‚yw
      na wynik wyborów.

2.  Protest przeciwko wyborowi SoÅ‚tysa może wnieść wyborca, który byÅ‚
      umieszczony w spisie wyborców w obwodzie gÅ‚osowania.

3.  Protest rozpatruje Rada Gminy w terminie jednego miesiÄ…ca od daty
     jego wpÅ‚ywu poprzez podjÄ™cie stosownej uchwaÅ‚y.

4. O zakoÅ„czeniu postÄ™powania w sprawie protestów i o treÅ›ci ostatecznych
    orzeczeÅ„ Rada zawiadamia niezwÅ‚ocznie zainteresowanych i Wójta.

5.   Przeprowadzenie wyborów ponownych lub podjÄ™cie wskazanych
      czynnoÅ›ci wyborczych zarzÄ…dza Wójt w ciÄ…gu 7 dni od dnia zakoÅ„czenia
      postÄ™powania, o którym mowa w ust. 4.

                                                                  RozdziaÅ‚ VI.

 

                                             WygaÅ›niÄ™cie  mandatu

                                                           §17

Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na skutek:

1)    zÅ‚ożenia na rÄ™ce Wójta pisemnej rezygnacji z peÅ‚nienia funkcji

2)    pozbawienia praw publicznych i wyborczych

3)   skazania prawomocnym wyrokiem sÄ…du orzeczonym za przestÄ™pstwo
      popeÅ‚nione umyÅ›lnie

4)   Å›mierci

                                                         

Liczba wyświetleń: 1908