Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Statut Drukuj Stworz PDF

Statut Sołectwa Tujsk . (Część  I)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Y/27/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 23.02.201 Ir.

                          Statut Sołectwa

                                  Tujsk

 

                                                                    Rozdział I

                                                      Postanowienia ogólne

                                                                          § 1.

                                   Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1)     Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Stegna,

2)  Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Tujsk,

3)  Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Stegna,

4)  Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Stegna

5)  Urzędzie Gminy - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Stegna,

6)     Statucie Gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Stegna,

7)  Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa

                                                        §2.

l. Ogół mieszkańców miejscowości: Tujsk, stanowi samorząd mieszkańców sołectwa.

2.  Teren  działania sołectwa obejmuje     miejscowości   wymienione  w  ust. 1
    niniejszego paragrafu.

3.  Położenie   i   obszar   sołectwa   przedstawia   mapa   poglądowa   stanowiąca
     załącznik do niniejszego statutu.

4. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi: Sołectwo Tujsk.

                                                          §3

1. Sołectwo Tujsk jest jednostką pomocniczą gminy, którego mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy STEGNA.

2 Sołectwo tworzy Rada Gminy w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich    inicjatywy na zasadach określonych w statucie Gminy.

3.   Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie  przepisów prawa,

a w szczególności:

-    ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z
     2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zmianami),

-    Statutu Gminy Stegna,

-    niniejszego statutu.

                                                       Rozdział II

                                   Organizacja i zakres działania sołectwa

                                                           §4

 1.  Organami sołectwa są:

1)       Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy

2)       Sołtys - organ wykonawczy.

 

2.     Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka, w której skład wchodzi od 3 do
        5 członków.

3.    Sołtys przewodniczy Radzie Sołeckiej.

4.    Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata

                                                           §5

1.    Sołectwo organizuje i wspiera przedsięwzięcia swoich mieszkańców,
         zmierzające do:

1)         poprawy warunków życia,

2)          zachowania porządku i bezpieczeństwa,

3)          rozwoju oświaty, kultury, sportu i wypoczynku,

4)          poprawy funkcjonowania i rozwoju infrastruktury,

5)          poprawy warunków sanitarnych, ochrony środowiska i przyrody,

6)         poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia
              przeciwpowodziowego,

7)         pobudzania społeczności lokalnej do samodzielnego
            rozwiązywania problemów Sołectwa (wyzwalania inicjatyw
            społecznych),

8)        tworzenia więzi lokalnych,

9)        kształtowania postaw patriotyzmu lokalnego,

10)      tworzenia pomocy sąsiedzkiej,

11)      zarządzania mieniem przysługującym Sołectwu.

2.   W realizacji przedsięwzięć określonych w ust. l Sołectwo współdziała z
organami Gminy.

                                                      §6

Do   kompetencji   zebrania  wiejskiego  należą  wszystkie  sprawy   istotne  dla

mieszkańców a w szczególności:

 

1)    zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,

2)    wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3)    podejmowanie uchwał dotyczących zarządzania mieniem komunalnym, które
       w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym stanowiło
       mienie gminne sołectwa ( na zasadach ogólnie obowiązujących, regulowanych
       kodeksem cywilnym i przepisami wykonawczymi),

4)   dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,

5)    stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów
       ustawowych.

                                                        §7

 

1. Do obowiązków kompetencji sołtysa należy w szczególności:

1)    reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

2)   zwoływania posiedzeń Rady Sołeckiej oraz przewodniczenie Radzie Sołeckiej,

3)    organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających
       na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej,

4)   kierowanie   realizacją   uchwał   organów   gminy,   Zebrania   Wiejskiego
      w odniesieniu do sołectwa,

5)   prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki składnikami mienia (w tym środkami
      finansowymi), które gmina przekazała sołectwu do korzystania . Akceptowanie
      dokumentów z  tym związanych.

6)   opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawie przyznawania im zasiłków
      i innej pomocy, jak również wniosków o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych
      należności,

7)   potwierdzanie    okoliczności,    których    przy    załatwianiu    spraw   przez
      mieszkańców wymagają przepisy prawa, oraz postanowienia organów gminy

8)   sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa m.in. gospodarczej 
     i finansowej, w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok budżetowy

9)   zwoływanie i organizowanie zebrań wiejskich poprzez:

 

a)   rozwieszanie   ogłoszeń   o   zebraniach   w   miejscach   zwyczajowo
przyjętych, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem
Zebrania    Wiejskiego    aby    zapewnić   jak    najszerszy    udział
mieszkańców,

b)   zawiadamianie Wójta Gminy o terminie zebrania w celu umieszczanie
ogłoszenia w BIP Urzędu Gminy

10)  przygotowuje projekty uchwał i opinii Zebrania Wiejskiego.

11) podejmowania  czynności w zakresie tworzenia  dla  sołectwa
      funduszu sołeckiego poprzez:

a)    ustalenie z Radą Sołecką zakresu zadań planowanych do realizacji
       na następny rok ze środków przyznanych z budżetu w ramach
      funduszu sołeckiego

b)   zwołanie zebrania i zatwierdzeniem proponowanych zamierzeń w
      formie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały

c)  przedłożenie uchwały wraz z harmonogramem zadań Wójtowi Gminy w terminie do 30 września roku      poprzedzającego realizację zamierzeń.

12)  inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań realizowanych
       w ramach przyznanego funduszu sołeckiego 

13)  występowanie  z wnioskami  dotyczącymi  potrzeb  sołectwa i jego
       mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie, z
       tym, że wnioski dotyczące realizacji w następnym roku budżetowym należy składać
      do Skarbnika Gminy najpóźniej do końca września roku poprzedzającego rok
      budżetowy

14)  stosowanie w ramach sołectwa postanowień instrukcji kancelaryjnej -
      oraz  trybu obiegu dokumentów finansowych  zgodnie z wytycznymi skarbnika
      gminy,

15)  wykonywanie innych  zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie
       obowiązujących przepisów m.in. w zakresie obronności, ochrony pożarowej,
       zapobiegania kieskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków,

16)  dostarczanie   decyzji   ustalających   wysokość   wymiaru   podatków
       mieszkańcom  sołectwa

17)   dokonywanie poboru podatków w  zakresie  ustalonym  przez organy  Gminy ,  

    2. Sołtysowi przysługuje prowizja za inkaso oraz dieta w wysokości ustalonej przez Radę Gminy.

    3. Sołtys ma prawo uczestniczenia w sesjach Rady Gminy.

    4. Sołtys jest zawiadamiany o terminach sesji Rady Gminy oraz o porządku obrad  sesji.

5. Sołtys ma obowiązek występowania z inicjatywami wobec Rady Sołeckiej w zakresie wyrażania opinii i              stanowisk w sprawach, które będą poruszane na sesji oraz powiadamiania komisji Rady i  jej  przewodniczących o treści tych  opinii.

                                                            §  8

  1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa.
  2. Rada Sołecka  ma charakter opiniodawczy oraz doradczy
  3. Posiedzenia   Rady   sołeckiej   odbywają   się   co   najmniej   raz   na   kwartał. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.
  4. Do kompetencji Rady Sołeckiej należy w szczególności:

1)       wspomaganie działalności Sołtysa w prowadzeniu i załatwianiu spraw
          Sołectwa,

2)       podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju gospodarczego Sołectwa,

3)       inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego
          mieszkańców,

4)       współdziałanie w organizowaniu różnych form  pomocy dla
         mieszkańców dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących  się
         w trudnej sytuacji życiowej,

5)      opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w
         sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,

6)     przedkładanie Sołtysowi opinii w sprawach gospodarowania mieniem
        gminnym przysługującym Sołectwu.

 

5.        Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb,
           jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

6.       O posiedzeniach Rady Sołeckiej powiadamia się radnych z okręgu
         wyborczego.
 

7.   W posiedzeniach Rady Sołeckiej mogą brać udział przedstawiciele Rady Gminy, Urzędu Gminy oraz          organizacji   społecznych działających na terenie Sołectwa .          

                                                                          Rozdział III

                                      Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich

                                   oraz warunki ważności podejmowanych uchwał.

                                           §9

 2.Prawo   do   udziału   w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa

   posiadający czynne prawo wyborcze. Prawo wyborcze określa się wg ordynacji

   wyborczej do rad gmin.

3 .Zebranie wiejskie zwołuje sołtys :

1)  z własnej inicjatywy

2)  na żądanie co najmniej 15 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu

3)  z inicjatywy Rady Sołeckiej

4)  na polecenie organów Gminy.

4.Termin i miejsce zebrania wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo    przyjęty w sołectwie, a w razie konieczności Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w § 7 ust. l pkt. 9 lit. b).

5.Zebranie Wiejskie może być zwoływane przez Wójta, gdy Sołtys tego nie czyni, § 7 ust. l pkt. 9 lit. a-b stosuje się odpowiednio.

6.Zebranie Wiejskie zwoływane jest w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

7.Zebranie Wiejskie na wniosek uprawnionych, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

                                                               §10  

1.     Zebranie wiejskie odbywa się w miarę   istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej
       niż dwa razy w roku.

2.    Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na wniosek Sołtysa.

3.   W razie nieobecności Sołtysa lub niemożności prowadzenia przez niego obrad, członkowie Zebrania   Wiejskiego dokonują wyboru przewodniczącego zebrania ze swego grona.

4.  Sprawy mające istotne  znaczenie dla mieszkańców sołectwa Zebranie  Wiejskie rozstrzyga w drodze   uchwały.

5.  Zebranie może podejmować prawomocne uchwały gdy uczestniczy w nim co
      najmniej 1/5 mieszkańców posiadających prawa wyborcze.

6.  O  ile w wyznaczonym terminie  na zebraniu  nie  uzyska się  quorum   1/5
    mieszkańców sołectwa to w nowym terminie po upływie 20 minut od  pierwszego
    terminu odbywa się ono bez względu na liczbę osób obecnych.

 

7. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom, z
    zastrzeżeniem ust.8.

8. W przypadku gdy Zebranie Wiejskie zwoływane jest w trybie § 9 ust. 5,
    otwiera je Wójt lub upoważniona przez niego osoba a przewodniczy mu
    osoba wybrana spośród uczestników zebrania .

9.   Sołtys nie mogąc uczestniczyć w Zebraniu Wiejskim wyznacza
      przewodniczącego Zebrania Wiejskiego spośród członków Rady
      Sołeckiej.

10. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu
      przedłożonego przez Sołtysa.

11. Projekt porządku obrad Zebrania Wiejskiego powinien być  skonsulto­wany z Radą Sołecką, a sprawy    proponowane do rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim powinny  być należycie przygotowane.

12. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw
      rozpatrywanych na Zebraniu Wiejskim.
 

13. Uchwały Zebrania   Wiejskiego zapadają zwykła większością głosów, tzn. liczba
     głosów „za" musi być większa od liczby głosów „przeciw".

14. Głosowanie odbywa się w sposób jawny poprzez  podniesienie ręki, chyba że
     przepis prawa wymaga przeprowadzenia głosowania tajnego. Zebranie może
     postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną  sprawą.

15. Głosowanie tajne przeprowadza powołana przez Zebranie Wiejskie Komisja
     Skrutacyjna przy pomocy kart do głosowania. Komisja Skrutacyjna sporządza
     z przeprowadzonego głosowania protokół.

16. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane przez protokolanta,
       którym powinien być członek Rady Sołeckiej lub osoba wybrana przez
       Zebranie Wiejskie.

17. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać:

    1)  miejscowość i datę zebrania oraz czas trwania zebrania,

    2)   stwierdzenie quorum i ważności zebrania

    3)   porządek zebrania,

    4)   treść podejmowanych uchwał,

    5)  podpisy protokolanta i przewodniczącego zebrania,

    6)  do protokołu dołącza się listę obecności (jeżeli jest sporządzona) oraz podjęte
        uchwały, opinie i inne materiały.

18. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Wójtowi protokołu i uchwał Zebrania Wiejskiego w terminie  7 dni od odbycia Zebrania Wiejskiego.

     Nie dotyczy to sytuacji, o których mowa w § 9 ust.5. W przypadkach, o których mowa w § 9 ust.5 obowiązki sołtysa określone w niniejszym paragrafie wykonuje Wójt lub upoważniona przez niego osoba.

19.  Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.                                                                       O  nieważności uchwały w całości lub w części orzeka na najbliższej sesji
Rada Gminy na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy lub Wójta.

20.  Wójt wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności
uchwały może wstrzymać jej wykonanie.

21.  W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów

i w organizacji zebrań Wójt Gminy wyznacza pracowników Urzędu Gminy do
kontaktów z sołectwem.

                                                                         Rozdział IV

                                              Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

                                                                     § 11 

1.  Wyboru sołtysa i członków Rady Sołeckiej są powszechne, równe,

    bezpośrednie  i większościowe .

 2. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków Rady

    Sołeckiej zwołuje  Wójt Gminy  w drodze zarządzenia, nie później niż 6 miesięcy

    po dacie wyborów do rad gmin, określając miejsce,  godzinę , i dzień zebrania wiejskiego .

3.  Zebranie wiejskie prowadzi Wójt lub upoważniony przez Wójta pracownik.

                                      § 12

1.    Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest  osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

2.    Jeśli w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby
mieszkańców, przeprowadza się wybory w nowym terminie po upływie 30 minut
od pierwszego terminu   bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu, nie
mniej jednak niż 7 osób.

3.  Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Wójt na podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Ewidencję
Ludności Urzędu Gminy w Stegnie.

4   Na   Zebraniu      Wiejskim,   na   którym   przeprowadza      się   wybory,
uprawnieni mieszkańcy sołectwa wpisują się na liście obecności poprzez
podanie czytelnie imienia i nazwiska oraz podpisu
(parafki).

5.   Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych  mieszkańców Sołectwa, uprawnionych do głosowania.

3.   Uprawnionym do głosowania (posiadającym czynne prawo wyborcze) jest każdy mieszkaniec stale zamieszkały w Sołectwie, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i posiada prawo wybierania do rady gminy.

6.  Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) ma każdy mieszkaniec stale zamieszkały w Sołectwie, który posiada prawo wybieralności do Rady Gminy.

                                         §13

1.  Wybory na sołtysa przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie od 3 do 5
     osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji
     nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

2.    W pierwszej kolejności należy ustalić liczbę członków komisji skrutacyjnej w
        głosowaniu jawnym. 

3.  Do zadań komisji należy:

      -   przyjęcie zgłoszeń kandydatów

      -  przeprowadzenie głosowania tajnego

      -   ustalenie wyników wyborów

      -  ogłoszenie wyników wyborów 

      -  sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

4. Protokół podpisują członkowie Komisji  Skrutacyjnej  oraz przewodniczący zebrania i stanowi on załącznik   do protokołu Zebrania Wiejskiego.

                                          §14

  1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych
    bezpośrednio   przez  uprawnionych uczestników zebrania.
  2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów

       i  głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności
       przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

 

      3.     Wybory na członków Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna
              ponownie wybrana, która działa na zasadach określonych w § 13. 

      4.   W wyborach do Rady Sołeckiej w pierwszej kolejności należy ustalić liczebny
            skład osobowy Rady Sołeckiej w głosowaniu jawnym.

                                           §15

1.   Uprawnieni   do   głosowania   mieszkańcy   sołectwa   głosują   kartkami   do głosowania opatrzonymi     pieczątką Rady Gminy Stegna.

2. Na karcie do głosowania stawia się znak „X" przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata.

3. Nieważne są głosy na kartach:

   -    całkowicie przedartych

   -    innych  niż ustalone w ust.1.

   -    na których postawiono więcej niż jeden znak „X"
   

    -   nie  postawiono znaku „X" przy żadnym  nazwisku  kandydata.

4. Przy głosowaniu na członków Rady Sołeckiej nieważne są głosy na kartkach

 a) całkowicie przedartych

 b) innych niż ustalone w ust.1.

 c) na których postawiono więcej znaków ,,X'' niż miejsc do obsadzenia lub nie postawiono znaku ,,X'' przy

   żadnym nazwisku kandydata

5. W przypadku, gdy kandydaci na Sołtysa lub kandydaci na obsadzenie ostatniego miejsca w Radzie Sołeckiej uzyskają tę samą liczbę głosów, przeprowadza się kolejne wybory na tym samym Zebraniu Wiejskim i dokonuje wyboru jednego kandydata spośród dwóch, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów w poprzednich wyborach. Jeżeli przeprowadzenie wyborów w tym samym dniu jest niemożliwe ze względów organizacyjnych, zebranie odracza się na godzinę lub uzgadnia się inny termin do przeprowadzenia ponownych wyborów.

 6.   Za   wybranych głosów  uważa   się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

 7. W przypadku , gdy na sołtysa zgłoszono tylko jednego kandydata, zostaje on wybrany na sołtysa ,

   gdy otrzyma ponad 50% głosów ważnych . W przypadku nie uzyskania wymaganej liczby głosów ,

  przeprowadza się ponowne głosowanie na tym samym zebraniu lub w terminach określonych w ust.5.

 W ponownym głosowaniu  ten sam kandydat zoataje wybrany ,mimo, że nie osiągnął wymaganych 50%

 głosów. 

                                                   Rozdział V.

                           Protesty wyborcze, Ważność wyborów.

                                                           §16.

1.   W ciągu 7 dni od daty wyborów może być wniesiony protest do Rady
      Gminy za pośrednictwem Wójta z powodu naruszenia przepisów
      Statutu, albo z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko
      wyborom, jeżeli to naruszenie lub przestępstwo mogło wywrzeć wpływ
      na wynik wyborów.

2.  Protest przeciwko wyborowi Sołtysa może wnieść wyborca, który był
      umieszczony w spisie wyborców w obwodzie głosowania.

3.  Protest rozpatruje Rada Gminy w terminie jednego miesiąca od daty
     jego wpływu poprzez podjęcie stosownej uchwały.

4. O zakończeniu postępowania w sprawie protestów i o treści ostatecznych
    orzeczeń Rada zawiadamia niezwłocznie zainteresowanych i Wójta.

5.   Przeprowadzenie wyborów ponownych lub podjęcie wskazanych
      czynności wyborczych zarządza Wójt w ciągu 7 dni od dnia zakończenia
      postępowania, o którym mowa w ust. 4.

                                                                  Rozdział VI.

 

                                             Wygaśnięcie  mandatu

                                                           §17

Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na skutek:

1)    złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji

2)    pozbawienia praw publicznych i wyborczych

3)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym za przestępstwo
      popełnione umyślnie

4)   śmierci

                                                         

Liczba wyświetleń: 1691