Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Fundusz Przykład 4 Drukuj Stworz PDF

Przykład 4

Projekt 4             Urządzenie     miejsca   wypoczynku dla  mieszkańców  Sołectwa  X

Cele   projektu       Celem  projektu   jest   zapewnienie   mieszkańcom Sołectwa X atrakcyjnego  miejsca

                      wypoczynku   i organizacji imprez   integracyjnych .

Budżet    projektu      Lp.                   Zadanie                    Koszt   zadania      Źródło finansowa-

                                                                                                       nia
                                                                              PLN]

                        1.      Zakup drewnianej      altany                           3.500    Fundusz Sołecki

                        2.      Zakup ławek                                                   2.000    Fundusz Sołecki

                        3.      Zakup  grilla                                                    1.000    Fundusz Sołecki

                        4.      Zakup  materiałów      budowla-                     4.000    Fundusz  Sołecki

                                nych

                        5.      Udostępnienie      sprzętu i   ma-                  5.000   Wkła d Własny

                                szyn  (100godzx50zł )

                        6.      Prace   porządk . i budów. (200                     2.000   Wkład Własny

                                godz x10zł)

                        7.      Zakup  roślin  i nasadzeń                             500   Wkład Własny

                                                            RAZEM                  18.000

                      Realizacja   powyższych  zadań   przyczyni   się   do   wzrostu    integracji  mieszkańców      i
                      poprawy     estetyki   wsi . Mieszkańcy do  tej   pory  nie   mają   takiego  miejsca   spotkań ,
                      co ogranicza ich zainteresowanie   wspólnym   życiem Sołectwa . Budowa altany, grill
                      oraz   utwardzenie    i   obsadzenie  roślinnością   placu  w  centralnej   części   wsi   spowo-
                      duje,  że   mieszkańcy   uzyskają atrakcyjne   miejsce   do   organizacji   spotkań    plenero-
Uzasadnienie
                      wych   i   imprez  integracyjnych .   Będzie to   również  miejsce   spotkań   dla  młodzieży   i
projektu              osób starszych .   Projekt   przyczyni się więc  do  poprawy   warunków        życia mieszkań-
                      ców.   Na   podkreślenie    zasługuje fakt,  że   projekt   jest  zgodny   z  Planem   Odnowy
                      Miejscowości   X oraz Strategią   Rozwoju  Gminy       Y .

Liczba wyświetleń: 1490