Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Fundusz Przykład 4 Drukuj Stworz PDF

Przykład 4

Projekt 4             UrzÄ…dzenie     miejsca   wypoczynku dla  mieszkaÅ„ców  SoÅ‚ectwa  X

Cele   projektu       Celem  projektu   jest   zapewnienie   mieszkaÅ„com SoÅ‚ectwa X atrakcyjnego  miejsca

                      wypoczynku   i organizacji imprez   integracyjnych .

Budżet    projektu      Lp.                   Zadanie                    Koszt   zadania      ŹródÅ‚o finansowa-

                                                                                                       nia
                                                                              PLN]

                        1.      Zakup drewnianej      altany                           3.500    Fundusz SoÅ‚ecki

                        2.      Zakup Å‚awek                                                   2.000    Fundusz SoÅ‚ecki

                        3.      Zakup  grilla                                                    1.000    Fundusz SoÅ‚ecki

                        4.      Zakup  materiaÅ‚ów      budowla-                     4.000    Fundusz  SoÅ‚ecki

                                nych

                        5.      UdostÄ™pnienie      sprzÄ™tu i   ma-                  5.000   WkÅ‚a d WÅ‚asny

                                szyn  (100godzx50zÅ‚ )

                        6.      Prace   porzÄ…dk . i budów. (200                     2.000   WkÅ‚ad WÅ‚asny

                                godz x10zÅ‚)

                        7.      Zakup  roÅ›lin  i nasadzeÅ„                             500   WkÅ‚ad WÅ‚asny

                                                            RAZEM                  18.000

                      Realizacja   powyższych  zadaÅ„   przyczyni   siÄ™   do   wzrostu    integracji  mieszkaÅ„ców      i
                      poprawy     estetyki   wsi . MieszkaÅ„cy do  tej   pory  nie   majÄ…   takiego  miejsca   spotkaÅ„ ,
                      co ogranicza ich zainteresowanie   wspólnym   życiem SoÅ‚ectwa . Budowa altany, grill
                      oraz   utwardzenie    i   obsadzenie  roÅ›linnoÅ›ciÄ…   placu  w  centralnej   części   wsi   spowo-
                      duje,  że   mieszkaÅ„cy   uzyskajÄ… atrakcyjne   miejsce   do   organizacji   spotkaÅ„    plenero-
Uzasadnienie
                      wych   i   imprez  integracyjnych .   BÄ™dzie to   również  miejsce   spotkaÅ„   dla  mÅ‚odzieży   i
projektu              osób starszych .   Projekt   przyczyni siÄ™ wiÄ™c  do  poprawy   warunków        życia mieszkaÅ„-
                      ców.   Na   podkreÅ›lenie    zasÅ‚uguje fakt,  że   projekt   jest  zgodny   z  Planem   Odnowy
                      MiejscowoÅ›ci   X oraz StrategiÄ…   Rozwoju  Gminy       Y .

Liczba wyświetleń: 1661