Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Fundusz Przykład 5 Drukuj Stworz PDF

Przykład 5

Projekt 5              Poprawa dostÄ™pu do kultury wÅ›ród mieszkaÅ„ców SoÅ‚ectwa X

Cele   projektu       Celem  projektu   jest   promocja    kultury  i wzrost   dostÄ™pu  do ofert  kultur   wÅ›ród

                       mieszkaÅ„ców   soÅ‚ectwa X .

Budżet    projektu       L.p.                 Zadanie                     Koszt zadania        ŹródÅ‚o finansowa-

                                                                                                         nia
                                                                               [PLN]

                        1.      Zakup biletów   do teatru                            1.800     Fundusz SoÅ‚ecki

                        2.       UsÅ‚uga   transportowa                               1.500     Fundusz SoÅ‚ecki

                        3.      Wyżywienie uczestników                               1.800     Fundusz  SoÅ‚ecki

                        4.       UsÅ‚ugi   przewodnika                                  400     Fundusz SoÅ‚ecki

                        5.      Zakup biletów  wstÄ™pu  do mu-                        1.000     Fundusz SoÅ‚ecki

                                zeów

                        6.      Nocleg                                               3500      Fundusz   SoÅ‚ecki

                                                             RAZEM                  10.000     Fundusz SoÅ‚ecki

                      Realizacja    powyższych zadaÅ„  przyczyni  siÄ™ do   wzrostu   dostÄ™pu   do   kultury       miesz-
                      kaÅ„ców     soÅ‚ectwa .   Projekt   przewiduje    realizacjÄ™   dwudniowego      wyjazdu    60   osób
                      do   Miasta   poÅ‚Ä…czonego ze zwiedzaniem   oraz  wizytÄ…          w  muzeum     i   teatrze .   Miesz-
                      kaÅ„cy   soÅ‚ectwa   nie   majÄ…   dostÄ™pu   do   kultury, gdyż w   wiÄ™kszoÅ›ci sÄ… to   osoby   o   ni-
Uzasadnienie
                      skich   dochodach,   nie    posiadajÄ…ce wÅ‚asnego   Å›rodka   transportu.  Osoby          te  sÄ…   po-
projektu
                      chÅ‚oniÄ™te   ciężkÄ…   pracÄ…   rolnictwie   i innych   zawodach i do tej   pory   nie miaÅ‚y   okazji
                      skorzystania   z ciekawej   oferty    kulturalnej  Gminny    Dom   Kultury   natomiast   adresu-
                      je swoje  dziaÅ‚ania   gÅ‚ównie do dzieci   i  mÅ‚odzieży.     W   zwiÄ…zku  z tym  mieszaÅ„cy     zde-
                      cydowali   o   przeznaczeniu  FS na   cele   zwiÄ…zane  z   uczestnictwem       w   kulturze.  Pro-
                      jekt   przyczyni siÄ™ wiÄ™c do  poprawy   warunków        życia mieszkaÅ„ców .

                      Na   podkreÅ›lenie     zasÅ‚uguje   fakt,  że  projekt  jest  zgodny   z  Planem   Odnowy      Miej-
                      scowoÅ›ci X oraz StrategiÄ…   Rozwoju   Gminy   Y .

Liczba wyświetleń: 1539