Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Fundusz Przykład 5 Drukuj Stworz PDF

Przykład 5

Projekt 5              Poprawa dostępu do kultury wśród mieszkańców Sołectwa X

Cele   projektu       Celem  projektu   jest   promocja    kultury  i wzrost   dostępu  do ofert  kultur   wśród

                       mieszkańców   sołectwa X .

Budżet    projektu       L.p.                 Zadanie                     Koszt zadania        Źródło finansowa-

                                                                                                         nia
                                                                               [PLN]

                        1.      Zakup biletów   do teatru                            1.800     Fundusz Sołecki

                        2.       Usługa   transportowa                               1.500     Fundusz Sołecki

                        3.      Wyżywienie uczestników                               1.800     Fundusz  Sołecki

                        4.       Usługi   przewodnika                                  400     Fundusz Sołecki

                        5.      Zakup biletów  wstępu  do mu-                        1.000     Fundusz Sołecki

                                zeów

                        6.      Nocleg                                               3500      Fundusz   Sołecki

                                                             RAZEM                  10.000     Fundusz Sołecki

                      Realizacja    powyższych zadań  przyczyni  się do   wzrostu   dostępu   do   kultury       miesz-
                      kańców     sołectwa .   Projekt   przewiduje    realizację   dwudniowego      wyjazdu    60   osób
                      do   Miasta   połączonego ze zwiedzaniem   oraz  wizytą          w  muzeum     i   teatrze .   Miesz-
                      kańcy   sołectwa   nie   mają   dostępu   do   kultury, gdyż w   większości są to   osoby   o   ni-
Uzasadnienie
                      skich   dochodach,   nie    posiadające własnego   środka   transportu.  Osoby          te  są   po-
projektu
                      chłonięte   ciężką   pracą   rolnictwie   i innych   zawodach i do tej   pory   nie miały   okazji
                      skorzystania   z ciekawej   oferty    kulturalnej  Gminny    Dom   Kultury   natomiast   adresu-
                      je swoje  działania   głównie do dzieci   i  młodzieży.     W   związku  z tym  mieszańcy     zde-
                      cydowali   o   przeznaczeniu  FS na   cele   związane  z   uczestnictwem       w   kulturze.  Pro-
                      jekt   przyczyni się więc do  poprawy   warunków        życia mieszkańców .

                      Na   podkreślenie     zasługuje   fakt,  że  projekt  jest  zgodny   z  Planem   Odnowy      Miej-
                      scowości X oraz Strategią   Rozwoju   Gminy   Y .

Liczba wyświetleń: 1425