Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Fundusz Przykład 6 Drukuj Stworz PDF

Przykład 6

Projekt 6              Pobudzanie aktywności społecznej            i obywatelskiej     mieszkańców

Cele   projektu        Celem  projektu   jest   zwiększenie zaangażowania mieszkańców   Sołectwa X w sa-
                       moorganizację oraz   proces   podejmowania decyzji o rozwoju wsi  poprzez                 wsparcie

                       rozwoju  lokalnych formalnych         i nieformalnych   organizacji mieszkańców .

Budżet     projektu      Lp.                     Zadanie                       Koszt  zada-      Źródło   finansowa-

                                                                                    nia                   nia

                                                                                  [PLN]

                         1.      Szkolenia   z zakresu  wolontariatu                  1.000     Fundusz   Sołecki

                                 (1 dzień)

                        2.       Szkolenia   dla  liderów   lokalnych                 2.000     Fundusz Sołecki

                                 (2  dni)

                        3.       Tworzenie     lokalnych  planów   roz-               3.000     Fundusz Sołecki

                                 woju (warsztaty 3 dni)

                        4.       Materiały    szkoleniowe                               600     Fundusz  Sołecki

                        4.       konsumpcja   konferencyjna        (kawa ,              600     Fundusz Sołecki

                                 herbata, ciastka)

                        5.       Zakup sprzętu do   prowadzenia                       2.800     Fundusz Sołecki

                                 szkoleń (rzutnik, flip-chart)

                                                                  RAZEM              10.000

                       Realizacja    powyższych      zadań    przyczyni   się  do   wzrostu    aktywności     społecznej
                         obywatelskiej      mieszkańców      sołectwa .   Szczególne     kierowany     jest  do   liderów
                       życia  wiejskiego,    przedstawicielek   Koła    Gospodyń   Wiejskich ,     OSP,  Klubu   Sporto-
                      wego     oraz   mieszkańców ,   którzy    działają   lub   chcą  działać   dla  dobra społeczności
Uzasadnienie
                       (liderzy   lokalni).  Swoją  wiedzę    będą   oni  wykorzystywać   dla      dobra   ogółu   miesz-
projektu
                       kańców     poprzez   inicjowanie    i  realizację  kolejnych   działań i   projektów .  W  każdym
                      szkoleniu   przewidziano       udział   15-20  osób.   Projekt  przyczyni  się więc   do   poprawy
                      warunków        życia  mieszkańców .     Na   podkreślenie     zasługuje   fakt,   że  projekt  jest
                      zgodny   z Planem  Odnowy        Miejscowości   X oraz Strategią   Rozwoju   Gminy       Y .

Liczba wyświetleń: 1308