Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Fundusz Przykład 6 Drukuj Stworz PDF

Przykład 6

Projekt 6              Pobudzanie aktywnoÅ›ci spoÅ‚ecznej            i obywatelskiej     mieszkaÅ„ców

Cele   projektu        Celem  projektu   jest   zwiÄ™kszenie zaangażowania mieszkaÅ„ców   SoÅ‚ectwa X w sa-
                       moorganizacjÄ™ oraz   proces   podejmowania decyzji o rozwoju wsi  poprzez                 wsparcie

                       rozwoju  lokalnych formalnych         i nieformalnych   organizacji mieszkaÅ„ców .

Budżet     projektu      Lp.                     Zadanie                       Koszt  zada-      ŹródÅ‚o   finansowa-

                                                                                    nia                   nia

                                                                                  [PLN]

                         1.      Szkolenia   z zakresu  wolontariatu                  1.000     Fundusz   SoÅ‚ecki

                                 (1 dzieÅ„)

                        2.       Szkolenia   dla  liderów   lokalnych                 2.000     Fundusz SoÅ‚ecki

                                 (2  dni)

                        3.       Tworzenie     lokalnych  planów   roz-               3.000     Fundusz SoÅ‚ecki

                                 woju (warsztaty 3 dni)

                        4.       MateriaÅ‚y    szkoleniowe                               600     Fundusz  SoÅ‚ecki

                        4.       konsumpcja   konferencyjna        (kawa ,              600     Fundusz SoÅ‚ecki

                                 herbata, ciastka)

                        5.       Zakup sprzÄ™tu do   prowadzenia                       2.800     Fundusz SoÅ‚ecki

                                 szkoleÅ„ (rzutnik, flip-chart)

                                                                  RAZEM              10.000

                       Realizacja    powyższych      zadaÅ„    przyczyni   siÄ™  do   wzrostu    aktywnoÅ›ci     spoÅ‚ecznej
                         obywatelskiej      mieszkaÅ„ców      soÅ‚ectwa .   Szczególne     kierowany     jest  do   liderów
                       życia  wiejskiego,    przedstawicielek   KoÅ‚a    GospodyÅ„   Wiejskich ,     OSP,  Klubu   Sporto-
                      wego     oraz   mieszkaÅ„ców ,   którzy    dziaÅ‚ajÄ…   lub   chcÄ…  dziaÅ‚ać   dla  dobra spoÅ‚ecznoÅ›ci
Uzasadnienie
                       (liderzy   lokalni).  SwojÄ…  wiedzÄ™    bÄ™dÄ…   oni  wykorzystywać   dla      dobra   ogóÅ‚u   miesz-
projektu
                       kaÅ„ców     poprzez   inicjowanie    i  realizacjÄ™  kolejnych   dziaÅ‚aÅ„ i   projektów .  W  każdym
                      szkoleniu   przewidziano       udziaÅ‚   15-20  osób.   Projekt  przyczyni  siÄ™ wiÄ™c   do   poprawy
                      warunków        życia  mieszkaÅ„ców .     Na   podkreÅ›lenie     zasÅ‚uguje   fakt,   że  projekt  jest
                      zgodny   z Planem  Odnowy        MiejscowoÅ›ci   X oraz StrategiÄ…   Rozwoju   Gminy       Y .

Liczba wyświetleń: 1369