Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Fundusz Przykład 7 Drukuj Stworz PDF

Przykład 7

Projekt 7              Budowa  placu zabaw dla dzieci

Cele   projektu       Celem projektu jest   promocja        kultury fizycznej   i bezpiecznej zabawy wśród   dzieci

                      Sołectwa  X .

Budżet   projektu        Lp.                   Zadanie                     Koszt   zadania      Źródło finansowa-

                                                                                                          nia
                                                                                [PLN]

                        1.       Zakup  placu zabaw   (zestaw   z                   10.000     Fundusz Sołecki

                                 atestem)

                        2.       Montaż    urządzeń i prace po-                      2.000     Wkła d   Własny

                                 rządkowe

                                                              RAZEM                 12.000

                       Realizacja    powyższych     zadań   przyczyni   się  do  zapewnienia      dzieciom    w   wieku
                      przedszkolnym       i   wczesnoszkolnym      atrakcyjnego     i  bezpiecznego    miejsca   zabaw .
                       Do   tej  pory  nie   ma  takiego  miejsca,   brak  jest   boiska ,   huśtawek  i  jakiegokolwiek
                      placu   zabaw .   Dzieci   bawią  się   na  niezagospodarowanym         placu   przed  remizą   lub
Uzasadnienie
                      na    ulicy,  przez  co  narażone    są  na  wypadki    i  wdychanie    szkodliwych     spalin .  W
projektu
                      ostatnich    latach   obserwujemy     wzrost   liczby   młodych   małżeństw     w  związk u  z   tym
                      liczba   małych   dzieci   stale  rośnie,   są   one  pełnoprawnymi   członkami   naszej       spo-
                      łeczności   a   ich   edukacja  bezpieczeństwo       są   przedmiotem    najwyższej    troski .  Do-
                      datkowo      projekt  zwiększy atrakcyjność wsi .   Projekt   przyczyni się więc do   poprawy
                      warunków       życia  mieszkańców .

                       Na   podkreślenie    zasługuje   fakt,  że   projekt   jest  zgodny  z  Planem   Odnowy      Miej-
                      scowości X   oraz Strategią   Rozwoju   Gminy       Y .

Liczba wyświetleń: 1298