Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Fundusz Przykład 7 Drukuj Stworz PDF

Przykład 7

Projekt 7              Budowa  placu zabaw dla dzieci

Cele   projektu       Celem projektu jest   promocja        kultury fizycznej   i bezpiecznej zabawy wÅ›ród   dzieci

                      SoÅ‚ectwa  X .

Budżet   projektu        Lp.                   Zadanie                     Koszt   zadania      ŹródÅ‚o finansowa-

                                                                                                          nia
                                                                                [PLN]

                        1.       Zakup  placu zabaw   (zestaw   z                   10.000     Fundusz SoÅ‚ecki

                                 atestem)

                        2.       Montaż    urzÄ…dzeÅ„ i prace po-                      2.000     WkÅ‚a d   WÅ‚asny

                                 rzÄ…dkowe

                                                              RAZEM                 12.000

                       Realizacja    powyższych     zadaÅ„   przyczyni   siÄ™  do  zapewnienia      dzieciom    w   wieku
                      przedszkolnym       i   wczesnoszkolnym      atrakcyjnego     i  bezpiecznego    miejsca   zabaw .
                       Do   tej  pory  nie   ma  takiego  miejsca,   brak  jest   boiska ,   huÅ›tawek  i  jakiegokolwiek
                      placu   zabaw .   Dzieci   bawiÄ…  siÄ™   na  niezagospodarowanym         placu   przed  remizÄ…   lub
Uzasadnienie
                      na    ulicy,  przez  co  narażone    sÄ…  na  wypadki    i  wdychanie    szkodliwych     spalin .  W
projektu
                      ostatnich    latach   obserwujemy     wzrost   liczby   mÅ‚odych   małżeÅ„stw     w  zwiÄ…zk u  z   tym
                      liczba   maÅ‚ych   dzieci   stale  roÅ›nie,   sÄ…   one  peÅ‚noprawnymi   czÅ‚onkami   naszej       spo-
                      Å‚ecznoÅ›ci   a   ich   edukacja  bezpieczeÅ„stwo       sÄ…   przedmiotem    najwyższej    troski .  Do-
                      datkowo      projekt  zwiÄ™kszy atrakcyjność wsi .   Projekt   przyczyni siÄ™ wiÄ™c do   poprawy
                      warunków       życia  mieszkaÅ„ców .

                       Na   podkreÅ›lenie    zasÅ‚uguje   fakt,  że   projekt   jest  zgodny  z  Planem   Odnowy      Miej-
                      scowoÅ›ci X   oraz StrategiÄ…   Rozwoju   Gminy       Y .

Liczba wyświetleń: 1438