Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Fundusz Przykład 10 Drukuj Stworz PDF

Przykład 10

Projekt   10         Promocja     miejscowości   turystycznej   X

Cele   projektu      Celem  projektu  jest   promocja   Sołectwa  X jako  miejscowości  atrakcyjnej tury-

                     stycznie.

Budżet    projektu     L.p.                 Zadanie                   Koszt   zadania     Źródło finansowa-

                                                                                                   nia
                                                                           [PLN]

                               Opracowanie i druk folderu                       3.000     Fundusz Sołecki

                               promocyjnego

                               Zakup i montaż tablic do ozna-                   2.000     Fundusz Sołecki

                               czeń  lokalnych atrakcji

                               Udział w   targach turystycznych                 3.000     Fundusz Sołecki

                               (na wspólnym   stoisku    z   powia-

                               tem)

                      4.       Oznaczenie szlaków   rowero-                     2.000     Fundusz Sołecki

                               wych

                                                          RAZEM                10.000

                     Realizacja   powyższych   zada ń   przyczyni    się  do  promocji   wsi  jako  miejscowości
                     atrakcyjnej   turystycznie .   Posiadamy bardzo  ciekawe walory   turystyczne  takie jak :
                     las, jezioro  z   zagospodarowanym      kąpieliskiem,  pole   namiotowe  oraz   dodatkowo
                     kilka   dobrze   działającyc h   gospodarstw agroturystycznych .  Do tej    pory  nasza   wieś
Uzasadnienie
                     jest   jednak  mało  popularna.   W  naszej ocenie  intensywniejsze    działania  promocyj-
projektu
                     ne   przyczynią  się  do  wzrostu  liczby  turystów   i tym  samym  dochodów   mieszkań-
                     ców   z handlu   i   usług, szczególnie wynajmu    pokoi   oraz sprzedaży płodów     rolnych.
                     Projekt   przyczyni się więc   do   poprawy   warunków    życia  mieszkańców . Na podkre-
                     ślenie   zasługuje   fakt,  że  projekt  jest  zgodny  z  Planem   Odnowy   Miejscowości    X
                     oraz Strategią Rozwoju  Gminy   Y .

Liczba wyświetleń: 1279