Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Powstanie obowiązku podatkowego Drukuj Stworz PDF

Podatek od nieruchomości

 

       1. Podstawa prawna

                 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
                    (Dz. U. z 2014 r poz. 849 ze zm.)

       2. Podmiot opodatkowania

                     Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające nie posiadajace osobowości prawnej,będące:      

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części,stanowiacych własność Skarbu Państwa lub gminy, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomosci Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości;
 • posiadaczami bez tytułu prawnego nieruchomości lub obiektów budowlanych (względnie ich części), należących do Skarbu Państwa lub gminy;
 • użytkownikami wieczystymi gruntów

       3. Przedmiot opodatkowania

 • Grunty
 • Budynki lub ich części
 • Budowle lub ich części zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

      4.  Termin powstania obowiązku podatkowego 

 • Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 • Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć bez wezwania Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych) w Urzędzie Gminy w terminie 14 dni od daty nabycia lub wejścia w posiadanie nieruchomości lub obiektu budowlanego. Podatnicy są również zobowiązani do informowania organu gminy o zmianie sposobu wykorzystania budynku (zbyciu, rozbiórce) albo gruntu lub ich części, mających wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od ich zaistnienia. Mają również obowiązek informowania organu gminy w terminie 14 dni o nabyciu nieruchomości lub oddaniu do użytku nowego budynku.
 • Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć Deklarację na podatek od nieruchomości  na dany rok podatkowy do dnia 31 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności. 

       5.  Termin płatności

 • Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 • Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do dnia 31 stycznia, natomiast kolejne raty do 15 każdego miesiąca, bez wezwania organu podatkowego.

 

 

INFORMACJA    DLA   OSÓB   KTÓRZY   WYNAJMUJĄ    KWATERY 

OPŁATA  MIEJSCOWA       

       

 Prosi się właścicieli , kierowników, posiadaczy, użytkowników obiektów w których  są świadczone usługi noclegowe, a w których przebywają osoby fizyczne w celach turystycznych , wypoczynkowych lub szkoleniowych o ujecie opłaty miejscowej w koszty wykupu wczasów na 2016 rok.

 

 " Zawieszenie działalności a podatek od nieruchomości"

 

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy zdnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 poz. 849 ze zm.), za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uważa się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b),  budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do któych została wydana decyzja ostateczna organy nadzoru budowlanego,lub decyzja ostatczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłaczono budynek, budowlę lub ich części z uzytkowania.Przedsiębiorca , osoba fizyczna w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie traci statusu przedsiębiorcy,  więc nieruchomość jest nadal w posiadaniu przedsiębiorcy co skutkuje opodatkowaniu nieruchomości stawkami  dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
 
Wyjątek stanowią budynki mieszkalne i grunty

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest natomiast przesłanką zastosowania niższych stawek podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych lub ich części, które przed zawieszeniem objęte były stawką właściwą dla obiektów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Zmiana zasad opodatkowania w wyniku zawieszenia działalności będzie miało miejsce również w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę: gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz lasów. Jeśli na tych gruntach w okresie zawieszenia działalności faktycznie nie jest prowadzona działalność gospodarcza to powyższe grunty należy objąć podatkiem rolnym lub leśnym na zasadach określonych w ustawach: z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) i z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013, poz. 465).

Liczba wyświetleń: 5611