Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Nabór pracownika na stanowisko audytor wewnętrzny - wyniki Drukuj Stworz PDF

OGŁOSZENIE  z dnia 27.03.2017r. 

Wójt Gminy Stegna

poszukuje kandydata na stanowisko

Audytora wewnÄ™trznego w UrzÄ™dzie  Gminy w Stegnie

 

Kandydat na stanowisko Audytora powinien spełniać warunki określone w art. 286-287 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2016r., poz.1870 ze zm.) .

Możliwe jest zatrudnienie na ¼ etatu.

Do zadań audytora należeć będzie:

a)       identyfikacja i analiza obszarów ryzyka zwiÄ…zanego z dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… jednostki,

b)      przygotowanie  planu audytu na  kolejny  rok.

c)       przeprowadzenie co najmniej trzech zadaÅ„ zapewniajÄ…cych w każdym roku,

d)      sporzÄ…dzenie pisemnych sprawozdaÅ„ z realizacji zadaÅ„ zapewniajÄ…cych,

e)       usÅ‚ugi doradcze majÄ…ce na celu usprawnienie procesu zarzÄ…dzania oraz funkcjonowania kontroli zarzÄ…dczej,

f)       sporzÄ…dzenie sprawozdania z wykonania planu audytu za  miniony rok

 

Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny z wnioskiem o zatrudnienie
  2. Warunkiem zÅ‚ożenia oferty jest przeprowadzenie co najmniej 3 audytów wewnÄ™trznych w jst. lub w innych jednostkach budżetowych potwierdzonych listami referencyjnymi
  3. Kwestionariusz osobowy- wedÅ‚ug wzoru dostÄ™pnego  w siedzibie UrzÄ™du Gminy Stegna, u pracownika ds.  kadr lub na stronie (www.bipstegna.eline6.serwery.pl) 
  4. CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej
  5. Oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  6. Kopie dokumentów poÅ›wiadczajÄ…cych wyksztaÅ‚cenie (kopie Å›wiadectw: dyplom lub zaÅ›wiadczenie o uprawnieniach audytorskich)
  7. Oświadczenie o stanie zdrowia
  8. Inne dodatkowe kopie  dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejÄ™tnoÅ›ciach,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy skÅ‚adać osobiÅ›cie w siedzibie UrzÄ™du Gminy Stegna ul. GdaÅ„ska 34 (sekretariat) 82-103 Stegna lub pocztÄ… na adres UrzÄ™du z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko  pracownika ds. audytu w terminie do dnia 07.04.2017r. do godziny 900 

Aplikacje, które wpÅ‚ynÄ… do UrzÄ™du po wyżej okreÅ›lonym terminie nie bÄ™dÄ… rozpatrywane.

 

InformacjÄ™ o zakwalifikowaniu siÄ™ do nastÄ™pnego etapu można uzyskać pod tel. 055 247 81-71 wew. 14   Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala siÄ™ na dzieÅ„  11.04.2017– godz. 1000

Informacja o wyniku naboru bÄ™dzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bipstegna.eline6.serwery.pl) oraz na tablicy informacyjnej w UrzÄ™dzie Gminy w Stegnie przy  ul. GdaÅ„skiej 34, 82-103 Stegna.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegóÅ‚owe CV (z uwzglÄ™dnieniem dokÅ‚adnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulÄ…:

Wyrażam zgodÄ™ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbÄ™dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z UstawÄ… z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922) oraz UstawÄ… z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzÄ…dowych (Dz.U. z  2016r. poz.902 ) 

Dodatkowe informacje: W miesiÄ…cu poprzedzajÄ…cym datÄ™ upublicznienia ogÅ‚oszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepeÅ‚nosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spoÅ‚ecznej oraz zatrudnianiu osób niepeÅ‚nosprawnych, wynosiÅ‚ wiÄ™cej  niż  6%;

               Z-ca Wójta Gminy Stegna

 

                   /-/Tomasz Gajewski

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Wyniki 2017-04-14 07:37:47 Jarosz MichaÅ‚
załącznik Kwestionariusz 2017-03-27 08:34:54 Jarosz MichaÅ‚
Liczba wyświetleń: 987