Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Budowa drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej w m. Stegna Drukuj Stworz PDF

Zadanie pn. "Budowa drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej w m. Stegna" znajduje siÄ™ na liÅ›cie zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie w ramach “Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”- edycja 2017.

 

Projekt przewiduje budowÄ™ nowej drogi gminnej klasy L, na odcinku od ul. Lipowej do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego. Na caÅ‚ej dÅ‚ugoÅ›ci ulica zaprojektowana jest o przekroju ulicznym, o szerokoÅ›ci 5 m, z miejscami postojowymi wystÄ™pujÄ…cymi po obu jej stronach. Na caÅ‚ym odcinku Å‚Ä…cznik posiada spadek  poprzeczny daszkowy 2,0%. W ramach zadania zostanie wybudowanych 20 zjazdów do granicy pasa drogowego o szerokoÅ›ci od 3 m do 4 m. W zależnoÅ›ci od szerokoÅ›ci pasa drogowego zaprojektowano miejsca parkingowe do postoju równolegÅ‚ego (o wym. 2,5x6,0 m) bÄ…dź prostopadÅ‚ego (o wym. 2,5x4,5 m), Å‚Ä…czna ilość miejsc postojowych wynosi 32. Łącznik posiada 7 Å‚uków poziomych o promieniu wyokrÄ…glajÄ…cym od R=10m do R=300. Konstrukcja nawierzchni ulicy zostaÅ‚a zaprojektowana jak dla kategorii ruchu KR1, obciążenie 100 kN/oÅ›.

 

a) jezdnia ulicy Grunwaldzkiej:
- 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S,
- 6 cm, warstwa wiażąca z betonu asfaltowego AC16W,
- podłoże G1 E2>=100 MPa

 

W ramach zdania planuje siÄ™ również przebudowÄ™ skrzyżowania polegajÄ…cÄ… na korekcji Å‚uków, dobudowaniu chodnika, przeÅ‚ożeniu krawężników. Przewidziano odprowadzenie wody deszczowej ze wszystkich utwardzonych powierzchni powierzchniowo do wpustów ulicznych, a nastÄ™pnie przykanalikami do kanalizacji deszczowej.Wody opadowe i roztopowe z zamkniÄ™tego systemu kanalizacji deszczowej po oczyszczeniu za pomocÄ… czterech separatorów koalescencyjny olejów i substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem zostanÄ… wprowadzone do gruntu poprzez skrzynki rozsÄ…czajÄ…ce. Na ulicy Grunwaldzkiej wybudowane zostanie nowoprojektowane oÅ›wietlenie drogowe wykonane z 20szt. sÅ‚upów stalowych ocynkowanych i opraw oÅ›wietleniowych drogowych z źródÅ‚em typu LED do zastosowaÅ„ zewnÄ™trznych.


W dniu 20 marca 2017r. została podpisana umowa z Wojewodą Pomorskim.

 

30 marca 2017r. ogÅ‚oszono przetarg na wykonanie robót budowlanych

 

21 kwietnia 2017r. ogÅ‚oszono ponowny przetarg na wykonanie robót budowlanych

 

28 kwietnia 2017r. zostały otwarte oferty złożone na pełnienienie funkcji inspektora nadzoru

Liczba wyświetleń: 690