Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Budowa drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej w m. Stegna Drukuj Stworz PDF

Zadanie pn. "Budowa drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej w m. Stegna" znajduje się na liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie w ramach “Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”- edycja 2017.

 

Projekt przewiduje budowę nowej drogi gminnej klasy L, na odcinku od ul. Lipowej do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego. Na całej długości ulica zaprojektowana jest o przekroju ulicznym, o szerokości 5 m, z miejscami postojowymi występującymi po obu jej stronach. Na całym odcinku łącznik posiada spadek  poprzeczny daszkowy 2,0%. W ramach zadania zostanie wybudowanych 20 zjazdów do granicy pasa drogowego o szerokości od 3 m do 4 m. W zależności od szerokości pasa drogowego zaprojektowano miejsca parkingowe do postoju równoległego (o wym. 2,5x6,0 m) bądź prostopadłego (o wym. 2,5x4,5 m), łączna ilość miejsc postojowych wynosi 32. Łącznik posiada 7 łuków poziomych o promieniu wyokrąglającym od R=10m do R=300. Konstrukcja nawierzchni ulicy została zaprojektowana jak dla kategorii ruchu KR1, obciążenie 100 kN/oś.

 

a) jezdnia ulicy Grunwaldzkiej:
- 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S,
- 6 cm, warstwa wiażąca z betonu asfaltowego AC16W,
- podłoże G1 E2>=100 MPa

 

W ramach zdania planuje się również przebudowę skrzyżowania polegającą na korekcji łuków, dobudowaniu chodnika, przełożeniu krawężników. Przewidziano odprowadzenie wody deszczowej ze wszystkich utwardzonych powierzchni powierzchniowo do wpustów ulicznych, a następnie przykanalikami do kanalizacji deszczowej.Wody opadowe i roztopowe z zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej po oczyszczeniu za pomocą czterech separatorów koalescencyjny olejów i substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem zostaną wprowadzone do gruntu poprzez skrzynki rozsączające. Na ulicy Grunwaldzkiej wybudowane zostanie nowoprojektowane oświetlenie drogowe wykonane z 20szt. słupów stalowych ocynkowanych i opraw oświetleniowych drogowych z źródłem typu LED do zastosowań zewnętrznych.


W dniu 20 marca 2017r. została podpisana umowa z Wojewodą Pomorskim.

 

30 marca 2017r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych

 

21 kwietnia 2017r. ogłoszono ponowny przetarg na wykonanie robót budowlanych

 

28 kwietnia 2017r. zostały otwarte oferty złożone na pełnienienie funkcji inspektora nadzoru





Liczba wyświetleń: 670