Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Pożar Drukuj Stworz PDF

 

OGIEŃ - rozprzestrzenia siÄ™ szybko i najczęściej nie ma czasu na zabieranie kosztownych rzeczy czy telefonowanie. Po 2 minutach ogieÅ„ może stać siÄ™ groźny dla życia. W ciÄ…gu 5 minut caÅ‚y dom może stanąć w pÅ‚omieniach. Wysoka temperatura i dym sÄ… tak samo niebezpieczne jak pÅ‚omienie. ZachÅ‚yÅ›niÄ™cie siÄ™ bardzo gorÄ…cym powietrzem może spowodować poparzenie pÅ‚uc. Pożar wytwarza trujÄ…ce gazy, które mogÄ… zakÅ‚ócić orientacjÄ™ czÅ‚owieka i spowodować osÅ‚abienie czynnoÅ›ci ruchowych oraz ospaÅ‚ość.

 

Nie dopuść do powstania pożaru


 • ostrożnie używaj zastÄ™pczych źródeÅ‚ grzewczych (np. przenoÅ›ne grzejniki elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i wÄ™giel);
 • nie używaj kuchenki gazowej do ogrzewania;
 • utrzymuj w staÅ‚ej technicznej sprawnoÅ›ci instalacjÄ™ elektrycznÄ…, przedÅ‚użacze, kable, gniazdka, instalacjÄ™ gazowÄ…, przewody kominowe i wentylacyjne;
 • nie przeciążaj sieci elektrycznej. Korzystaj z rozgaÅ‚Ä™ziacza z bezpiecznikiem, a unikniesz iskrzenia i krótkich spięć;
 • nie umieszczaj grzejników elektrycznych, kuchenek mikrofalowych i innych urzÄ…dzeÅ„ elektrycznych pobierajÄ…cych dużą moc w pobliżu firan i innych Å‚atwopalnych materiaÅ‚ów;
 • nie używaj otwartego ognia (zapalniczek, Å›wiec, papierosów) w pobliżu Å‚atwopalnych materiaÅ‚ów;
 • nie gromadź i nie używaj wewnÄ…trz budynku benzyn, paliw, nafty itp. Można je przechowywać tylko w odpowiednich pojemnikach w dobrze wentylowanych pomieszczeniach;
 • popióÅ‚ gromadź w oddalonym od budynku metalowym pojemniku;
 • zaopatrz mieszkanie, dom i obejÅ›cie w podrÄ™czny sprzÄ™t gaÅ›niczy i naucz rodzinÄ™ posÅ‚ugiwać siÄ™ nim. Przestrzegaj terminów badania sprawnoÅ›ci i ich legalizacji;
 • zainstaluj w miarÄ™ możliwoÅ›ci wykrywacze dymu, które dwukrotnie zwiÄ™kszajÄ… szansÄ™ przeżycia;
 • naucz dzieci jak informować o pożarze przez telefon;

 

W czasie powstania pożaru


 • zaalarmuj niezwÅ‚ocznie, przy użyciu wszystkich dostÄ™pnych Å›rodków osoby bÄ™dÄ…ce w strefie zagrożenia;
 • wezwij straż pożarnÄ…;
 • przystÄ…p niezwÅ‚ocznie, przy użyciu miejscowych Å›rodków gaÅ›niczych do gaszenia pożaru i niesienia pomocy osobom zagrożonym w przypadku koniecznym przystÄ…p do ewakuacji ludzi i mienia. CzynnoÅ›ci te wykonuj w taki sposób aby nie doszÅ‚o do powstania paniki jaka może ogarnąć ludzi bÄ™dÄ…cych w zagrożeniu, które wywoÅ‚uje u ludzi ogieÅ„ i dym. Panika może być przyczynÄ… niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia dziaÅ‚aÅ„ ratowniczo-gaÅ›niczych. Dlatego prowadzÄ…c jakiekolwiek dziaÅ‚ania w przypadku powstania pożaru kieruj siÄ™ rozwagÄ… w podejmowaniu decyzji;
 • jeÅ›li ubranie pali siÄ™ na Tobie zatrzymaj siÄ™, poÅ‚óż na ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiÄ™kszenie pÅ‚omienia;
 • nie gaÅ› urzÄ…dzeÅ„ elektrycznych wodÄ… mogÄ… być pod napiÄ™ciem, postaraj siÄ™ odÅ‚Ä…czyć zasilanie elektryczne;
 • nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteÅ› w stanie opanować;
 • wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy;
 • gdy pożar i swÄ…d dymu obudzi CiÄ™ ze snu zbadaj czy drzwi sÄ… ciepÅ‚e, jeÅ›li tak, to nie otwieraj ich, lecz użyj innych dróg, by opuÅ›cić pomieszczenie (np. przez okno jeÅ›li jest to możliwe);
 • jeÅ›li nie możesz wyjść z pomieszczenia, uszczelnij drzwi, kanaÅ‚y wentylacyjne by nie przedostaÅ‚ siÄ™ przez nie dym, otwórz okno i wzywaj pomoc;
 • jeÅ›li musisz wyjść przez pomieszczenia zadymione, to zakryj usta i nos rÄ™cznikiem, okryj siÄ™ czymÅ› nie palnym lub mokrym kocem i przemieszczaj siÄ™ tuż przy podÅ‚odze dym i gorÄ…ce powietrze unosi siÄ™ do góry, a doÅ‚em powietrze jest bardziej czyste i chÅ‚odne;
 • opuszczajÄ…c mieszkanie, zabierz ze sobÄ… wszystkich domowników. Dzieci potrafiÄ… chować siÄ™ przed ogniem w miejscach, z których ich nie widać: w szafie, pod Å‚óżkiem, pod poÅ›cielÄ… itp.;

 

Po pożarze


 • nie wchodź do zniszczonego przez ogieÅ„ budynku zanim sÅ‚użby ratownicze nie stwierdzÄ…, że jest bezpieczny pod wzglÄ™dem budowlanym, energetycznym, itp., dachy i stropy mogÄ… być osÅ‚abione i wymagać naprawy;
 • gdy potrzebujesz mieszkania, żywnoÅ›ci lub straciÅ‚eÅ› w pożarze osobiste przedmioty, zwróć siÄ™ do gminy lub skontaktuj siÄ™ z organizacjami wspomagajÄ…cymi poszkodowanych;
 • wezwij agenta ubezpieczeniowego przed wyrzuceniem zniszczonych przedmiotów. JeÅ›li jesteÅ› dzierżawcÄ… lub lokatorem wezwij wÅ‚aÅ›ciciela; - wyrzuć żywność, napoje, lekarstwa, które narażone byÅ‚y na wysokÄ… temperaturÄ™ i dym;
 • jeÅ›li posiadasz sejf lub masywnÄ… metalowÄ… skrzyniÄ™ nie próbuj jej otwierać, może ona utrzymywać wysokÄ… temperaturÄ™ przez wiele godzin. JeÅ›li otworzysz drzwi przed je wychÅ‚odzeniem, powietrze z zewnÄ…trz w poÅ‚Ä…czeniu z wysokÄ… temperaturÄ… wewnÄ…trz sejfu może spowodować zapalenie siÄ™ zawartoÅ›ci;
 • jeÅ›li inspektor budowlany stwierdzi, że budynek jest niebezpieczny i musisz opuÅ›cić dom:
  • poproÅ› PolicjÄ™, znajoomych o pilnowanie Twojego domu podczas nieobecnoÅ›ci;
  • zabierz ze sobÄ… dokumenty tożsamoÅ›ci, rzeczy osobiste, polisÄ™ ubezpieczeniowÄ…;
  • poinformuj przyjacióÅ‚, krewnych, agenta ubezpieczeniowego, pracodawcÄ™, szkoÅ‚Ä™, urzÄ…d pocztowy o miejscu twojego tymczasowego zakwaterowania.
Liczba wyświetleń: 1780